PODSUMOWANIE PROJEKTU

Sports for everybody / Sport dla wszystkich

interreg Lietuva Polska PL v2 CMYK

   Głównym celem projektu "Sport dla każdego" jest wzmocnienie współpracy transgranicznej pomiędzy Alytusem i Giżyckiem poprzez modernizację środowiska sportowego i aktywnego wypoczynku - stworzenie niezbędnych warunków dla społeczności obu miast do zwiększenia aktywności fizycznej; promowanie integracji społecznej, działań edukacyjnych w sytuacji epidemii/kryzysu. Grupą docelową projektu są dzieci, młodzież, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, samorządy lokalne odpowiedzialne za obszar edukacji, sportu i rekreacji, pośrednio inne grupy - społeczności lokalne z Alytusa i Giżycka. Oczekiwane rezultaty projektu związane są z przygotowaniem do sytuacji ekstremalnych: wypracowanie metod pracy zdalnej na lekcjach wychowania fizycznego, organizacja turniejów sportowych, modernizacja 3 ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Realizacja projektu jest odpowiedzią na wyzwania wynikające z epidemii COVID -19.

   The main objective of the „Sports for Everybody” project is to strengthen cross-border cooperation between Alytus and Giżycko by modernising the sports and active leisure environment - creating the necessary conditions for the communities of both cities to improve physical activity; promoting social integration, educational activities during epidemic/crisis situation. The target group of the project are children, youth, elderly people, people with disabilities, local governments responsible for the area of education, sport and recreation, indirectly other groups - local communities from Alytus and Giżycko. Expected results of the project are related to the preparedness to the extreme situations: working out methods of remote work during physical education lessons, organization of sports tournaments, modernization of 3 public sports and leisure facilities. The implementation of the project responds to the challenges arising from the COVID -19 epidemic.

   Pagrindinis projekto "Sportas visiems" tikslas - stiprinti tarpvalstybinį Alytaus ir Gižycko bendradarbiavimą modernizuojant sporto ir aktyvaus laisvalaikio aplinką - sudarant abiejų miestų bendruomenėms sąlygas gerinti fizinį aktyvumą, skatinti socialinę integraciją, švietėjišką veiklą epidemijų ir krizių metu. Projekto tikslinė grupė - vaikai, jaunimas, pagyvenę žmonės, neįgalieji, vietos valdžios institucijos, atsakingos už švietimo, sporto ir laisvalaikio sritį, netiesiogiai kitos grupės - Alytaus ir Gižycko vietos bendruomenės. Laukiami projekto rezultatai yra susiję su pasirengimu ekstremalioms situacijoms: nuotolinio darbo per kūno kultūros pamokas metodų parengimas, sporto turnyrų organizavimas, 3 viešųjų sporto ir laisvalaikio bazių modernizavimas. Projekto įgyvendinimas atitinka iššūkius, kylančius dėl COVID -19 epidemijos.

Sprawozdanie z realizacji działań styczeń - czerwiec 2021

plakat