strategiczne partnerstwo edukacyjne

Skrócony opis projektu

Program: Erasmus+

Akcja kluczowa: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk - Partnerstwa strategiczne dla edukacji szkolnej

Tytuł projektu: Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki - Miasto Alytus

Czas realizacji 1.09.2015 – 31.08.2017

 

Kontekst projektu

Powiat Giżycki w Polsce i Miasto Alytus na Litwie pragną rozwiązać jeden z istotniejszych wspólnych problemów edukacyjnych tj. niskich osiągnięć uczniów w zakresie podstawowych umiejętności. Drogą do zwiększenia jakości edukacji będzie zastosowanie skuteczniejszych metod nauczania.

Cele projektu

Głównym celem niniejszego projektu jest rozwiązanie w szkołach na terenie powiatu giżyckiego i Miasta Alytus kwestii niskich osiągnięć uczniów.

Celem bezpośrednie:

 1. Nabycie umiejętności stosowania przez 100 nauczycieli skuteczniejszych metod nauczania w środowisku bogatym w technologie.
 2. Upowszechnienie stosowania tych strategii w innych szkołach.
 3. Wzmocnienie merytoryczne jednostek edukacyjnych zajmujących się doskonaleniem nauczycieli.

Partnerzy projektu

 1. Powiat Giżycki reprezentowany przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.
 2. Administracja Miasta Alytus reprezentowana przez Wydział Edukacji (Oświaty),
 3. Centrum Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej w Alytus.
 4. Szkoła Podstawowa Dzukija w Alytus.
 5. Szkoła dla dorosłych i młodzieży w Alytus.
 6. Centrum kształcenia zawodowego w Alytus (APRC).
 7. Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku.
 8. Szkoła Pods tawowa nr 4 w Giżycku.
 9. Gimnazjum w Bystrym (powiat giżycki).
 10. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku.

Liczba i profil uczestników:

Udział w projekcie weźmie 100 nauczycieli, 10 pracowników Powiatowego Ośrodka Edukacji Rozwoju w Giżycku i Centrum Pomocy Pedagogiczno –Psychologicznej z Alytus oraz 2 osoby reprezentujące samorządy.

Opis działań (rok realizacji):

 1. Utworzenie strony internetowej, wykorzystywanej do ilustracji działań, opisu rezultatów i prezentacji produktów pracy intelektualnej (2015 r).
 2. Szkolenie w Giżycku prowadzone przez eksperta polskiego w zakresie stosowania skuteczniejszych metod nauczania i pokaz szkół w Giżycku (2016 r).
 3. Podobne szkolenie w Alytus prowadzone przez eksperta litewskiego z równoczesnym pokazem pracy szkół w Alytus (2016 r).
 4. Praca własna nauczycieli – prowadzenie lekcji i filmowanie jednej z nich, tworzenie przez parę polsko-litewską otwartego zasobu edukacyjnego. Umieszczenie tych wytworów na stronie internetowej (2016 -2017).
 5. Szkolenie - analiza wytworzonych produktów oraz formułowanie wniosków do pracy szkół i rekomendacji do zmian strategii edukacyjnych w partnerskich samorządach (2017r.).
 6. Modyfikacja wybranych produktów – w celu zaprezentowania ich na konferencji końcowej (2017r).
 7. Upowszechnienie rezultatów projektu w formie konferencji końcowej, w której będą uczestniczyć inni nauczyciele z partnerskich samorządów (2017r).

Opis przewidywanych rezultatów

 1. Nabycie (pogłębienie) umiejętności stosowania przez 100 nauczycieli pracujących w sześciu partnerskich szkołach strategii uczenia uważanych za najskuteczniejsze.
 2. Podwyższenie umiejętności szkoleniowych 10 osób prowadzących szkolenia z instytucji edukacyjnych.
 3. Zwiększenie umiejętności dyrektorów w organizacji doskonalenia nauczycieli. Zmodernizowany plan rozwoju sześciu szkół.
 4. Zmodernizowany plan rozwoju partnerskich jednostek samorządu terytorialnego.
 5. Poinformowanie 500 nauczycieli o najbardziej skutecznych strategiach nauczania podczas konferencji końcowej w Alytus.
 6. Cyfrowa integracji (współpraca) w zakresie nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą szkół.
 7. Zwiększenie umiejętności dydaktycznych i pedagogicznych uczestników projektu (110 osób).

 

Finansowanie projektu:

Przyznane dofinansowanie projektu wynosi 231 500 euro Pokrywa ono 100% kosztów realizacji.

Za realizację projektu i jego finansowanie jest odpowiedzialny wnioskodawca tj. Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych.

 

Szczegółowe informacje zawarte są na stronie projektu www.gizycko-alytus.edu.pl