W stronę ucznia – programy rozwojowe szkół zawodowych Powiatu Giżyckiego

kapital_ludzki                  ue_efs1

 

Dnia 5 stycznia Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku w imieniu Powiatu Giżyckiego rozpoczął realizację projektu współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego zatytułowany „W stronę ucznia – programy rozwojowe szkół zawodowych Powiatu Giżyckiego”.

 

CEL OGÓLNY PROJEKTU: Wzrost atrakcyjności oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szkołach zawodowych Powiatu Giżyckiego.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU TO:

 

 • zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy osiągnięciami uczniów pomiędzy szkołami zawodowymi i liceami ogólnokształcącymi
 • zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z terenów wiejskich o niskich dochodach rodzin
 • zwiększenie ilości nowoczesnych materiałów dydaktycznych szkół dostępnych dla uczniów
 • zapobieganie wykluczeniu społecznemu i wypadaniu z systemu oświaty

 

ADRESACI PROJEKTU:

 

Projekt obejmuje wsparciem dwie grupy docelowe:

 

1. Szkoły czterech zespołów zawodowych szkół publicznych, które prowadzą kształcenie zawodowe młodzieży w Giżycku, w tym:

 

 • Technikum Nr2 przy Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych, ul. Mickiewicza 27- ZSEiI
 • Technikum Nr1 przy Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 23–ZSKŚiA
 • Technikum Nr3 oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr2 przy Zespole Szkół Zawodowych, ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 16–ZSZ
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr4 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, ul. Białostocka 3–SOSW

 

2. Uczniów wyżej wymienionych szkół

 Łącznie w projekcie weźmie udział 1190 uczniów, w tym osoby niepełnosprawne.

 REALIZOWANE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

 1. Zajęcia wyrównywania wiedzy dla uczniów: 

 • klas pierwszych zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacyjnego wskutek braku niezbędnych wiadomości i umiejętności powstałych w szkole podstawowej i gimnazjum.
 • klas programowo najwyższych, w celu przygotowania do egzaminu maturalnego.

 2. Organizacja opieki pedagogiczno-psychologicznej - przeprowadzone będą zajęcia indywidualne i grupowe

 3.Organizacja zajęć pozalekcyjnych na rzecz uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub przeciwdziałającym patologiom społecznym(narkomania, alkoholizm).

 4. Wsparcie uczniów z terenów wiejskich polegające na organizacji pomocy materialnej dla 70 najuboższych uczniów zamieszkałym w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony – przekracza dwie godziny. Formy pomocy: pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia w internacie po 240zł, pokrycie kosztów dojazdów do domu(miesięcznie 30 zł) w weekendy – rozliczenie biletami po danym miesiącu.

 5. Organizacja 3 dniowych obozów integracyjnych dla 15 klas pierwszych rocznie (średnio 25 osobowych)

 6. Wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne tj: zakup podręczników do przedmiotów zawodowych oraz z przedmiotów ogólnokształcących, które rozwijają kompetencje kluczowe, tj. informatyczne, przyrodniczo – matematyczne oraz z języków obcych.

 

ZAKŁADANYMI TWARDYMI REZULTATAMI PROJEKTU SĄ: 

 • 100% szkół funkcjonujących (posiadających uczniów), prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Giżyckiego wdroży programy rozwojowe,
 • min 80% uczestników zajęć z wyrównywania wiedzy dla uczniów zdaje do następnej klasy lub zdaje egzamin maturalny,
 • min 120 osób skorzysta z pomocy psychologa,
 • min 90% uczniów rozpoczynających naukę w publicznych szkołach zawodowych powiatu uzyskuje promocję do następnej klasy i kontynuuje naukę – wskaźnik rezultatu dla działań 3-7 ze względu na kompleksowość działań,
 • min 90% uczniów rozpoczynających naukę w publicznych szkołach zawodowych powiatu, którzy uzyskali promocję do następnej klasy - kontynuuje naukę w roku następnym,
 • 100% szkół uczestniczących w projekcie otrzyma nowoczesne materiały dydaktyczne –podręczniki szkolne

 

OCZEKIWANE REZULTATY O CHARAKTERZE MIĘKKIM, TO: 

 • wzrost motywacji do nauki oraz odpowiedzialności za kształt obecnej i przyszłej edukacji,
 • wzrost pewności siebie ,
 • wzrost stopnia integracji z grupą ,
 • zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczniów,
 • wzrost poziomu samooceny.

 

ZESPOŁY SZKÓŁ REALIZUJĄCE PROJEKT: 

 • Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku

ul. Kościuszki 16, 11 – 500 Giżycko

tel./fax. (87) 428 – 32 – 41

koordynator szkolny projektu – p. Małgorzata Legucka – Łach / Wicedyrektor ZSZ

 

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Białostocka3, 11- 500 Giżycko

tel./fax (87) 428 – 36 – 59

koordynator szkolny projektu – p. Małgorzata Czopińska / Dyrektor SOSW

 

 • Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku

ul. Kościuszki 23

tel./fax: (087) 428 – 24 – 84

koordynator szkolny projektu – p. Robert Płatosz / Wicedyrektor ZSKŚiA

 

 • Zespół Szkół Elektronicznych i informatycznych w Giżycku

ul. Mickiewicza 27

tel./fax: (087) 428 – 30 – 21

koordynator szkolny projektu – p. Jerzy Janowski / Wicedyrektor ZSEiI

 

Kierownik Projektu – p. Katarzyna Pawliczuk / referent Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku,

 

Biuro Projektu:

11-500 Giżycko, Ul. Smętka 7, pokój nr 30

Tel./fax. (087) 428 – 45 – 65