Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1250

Uwaga! 25.01.2019r. -kolejna zmiana ogłoszenia, SIWZ i terminu składania ofert.

 

Ogłoszenie nr 540015921-N-2019 z dnia 25-01-2019 r.

Giżycko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 502163-N-2019
Data: 16/01/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 51095322500000, ul. ul. Smętka  7, 11500   Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 299 434, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 874 284 565.
Adres strony internetowej (url): https://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1.4
W ogłoszeniu jest: Za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Zakup urządzeń do monitorowania mikroklimatu i sprzętu dla niepełnosprawnych”. Nie otwierać do dnia 28.01.2019 r. do godz. 10:10”. CZĘŚĆ……………
W ogłoszeniu powinno być: Za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Zakup urządzeń do monitorowania mikroklimatu i sprzętu dla niepełnosprawnych”. Nie otwierać do dnia 30.01.2019 r. do godz. 10:10”. CZĘŚĆ……………

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: IV
W ogłoszeniu jest: Zamówienie obejmuje zakup i dostawę wyposażenia w ramach projektu Powiatu Giżyckiego „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 realizowanego przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. 1. Część I Zakup mierników i oprogramowania do monitorowania mikroklimatu w salach gimnastycznych i pomieszczeniach do nauki. 1.1 Mierniki wielofunkcyjne temperatury, dwutlenku węgla, wilgotności z możliwością rejestracji wyników na komputerze- 34 sztuki. Wymagane parametry każdego miernika: 1) POMIAR STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA CO2 - minimalny zakres pomiaru zawartości objętościowej CO2 0...5000 ppm (0...0,5 %) - minimalna dokładność pomiaru CO2 +/- 5% aktualnego wskazania +/- 30 ppm - minimalna rozdzielczość pomiaru 1 ppm - minimalny rozszerzony zakres pomiarowy (bez deklarowanej dokładności pomiaru) 5001...9999 ppm 2). POMIAR TEMPERATURY - maksymalny zakres pomiaru 0...60 °C - minimalna dokładność pomiaru temperatury +/- 0,6°C +/- 1 ostatnia cyfra - minimalna rozdzielczość pomiaru 0,1°C 3). POMIAR WIGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ RH - zakres pomiaru 0,1...99,9 % RH - minimalna dokładność pomiaru RH +/- 3% (w zakresie 10...90 % RH) - minimalna rozdzielczość pomiaru 0,1 % 4). PARAMETRY OGÓŁNE Wyjście pomiaru -Cyfrowe RS 232 -Wyświetlacz LCD trzypolowy, podświetlany -Warunki pracy: Zakres temperatur pracy 0...50 °C, 5...95 % RH (bez kondensacji) Zakres temperatur składowania -20...50 °C, 5...99 % RH (bez kondensacji) -Wymiary zewnętrzne nie przekraczające 300 x 100 x 60 mm -Masa nie przekraczająca 200g Wyposażenie dodatkowe Specjalistyczny kabel pozwalający na dołączenie miernika do komputera i program do rejestracji danych na komputerze (na CD lub innym nośniku elektronicznym). 2. Część II Zakup wyposażenia na rzecz dostępności dla osób słabowidzących i słabosłyszących. 2.1 Klawiatury do komputerów dla słabowidzących- 4 szt. Minimalne wymagania: - czarne litery na białych lub kolorowych klawiszach - dostępna dla układów QWERTY i ABC - dostępna opcja z małymi literami - złącze USB - zgodność: PC (PS2), Acorn A7000, RISC-PC i iMac (z przejściówką na standard) - gotowe symbole interpunkcji i Internetu 2.2 Powiększalniki teksu i obrazu- 6 szt. Wymagane parametry: - możliwość zmiany wielkości i koloru czcionki - czytane wyrazy są podświetlane w kolorowej ramce, - wbudowany syntezator mowy - wbudowany program OCR do rozpoznawania tekstu - udźwiękowione menu - obsługiwany format dokumentów: 228 x 304 mm – A4 - złącze USB - zasilanie: zasilanie pobierane z komputera przez USB - obsługiwane systemy operacyjne: minimum Windows 10, Windows XP, Vista, 7, 8 - waga nie przekraczająca 700g 2.3 Programy powiększająco - udźwiękawiające do komputerów-2 szt Program powiększa informacje wyświetlane na ekranie komputera i/lub może odczytać. - min. 8 różnych trybów powiększania: m.in.: pełny, nakładka, lupa, linijka, lub część w 4 odmianach - zaawansowane wygładzanie krawędzi - filtracja kolorów polepszająca czytelność tekstu i grafiki, zmniejszająca zmęczenie oczu; - opcje rozszerzenia kolorów zawierać muszą mechanizmy zmiany kolorów, jasności i kontrastu - rozszerzenie kursora dla łatwiejszego jego znajdowania, - możliwość zmniejszenia wielkości i koloru wskaźnika - możliwość aktywowania poszukiwacza wskaźnika - automatyczne przesuwanie kursora do powiększanego pola. 2.4 Systemu tour dla słabosłyszących- 2 zestawy System musi składać się z miniaturowego mikrofonu, nadajnika jako wyposażenia nauczyciela oraz odbiorników ze słuchawką u ucznia, system musi umożliwić uczniowi słabo słyszącemu odebrać wszystkie informacje głosowe przekazywane przez nauczyciela. W skład każdego zestawu musi wchodzić: 1. Nadajnik - 1 szt. Podstawowe parametry ¬ Przekaz cyfrowy ¬ Zasięg min do 50 m, ¬ Min 4 poziomy czułości mikrofonu, z możliwością ustawiania poziomu 0, ¬ Minimum 2 kanały nadawania, ¬ Współpraca z mikrofonem nagłownym i krawatowym, ¬ Możliwość zamocowania do osoby poruszającej się po sali lekcyjnej. ¬ Wbudowana bateria pozwalająca na min. 7 godzin pracy bez ładowania. ¬ Czas pełnego ładowania nie powinien przekraczać 12 godzin. 2. Odbiornik - 20 szt. ¬ Technologia cyfrowa, współpraca z nadajnikiem ¬ Zasięg min do 50 m, ¬ Min 4 poziomy głośności, ¬ Minimum 2 kanały odbioru, ¬ Wbudowana bateria pozwalająca na min 7 godzin pracy bez ładowania. ¬ Czas pełnego ładowania nie powinien przekraczać 12 godzin ¬ Wielkość –waga pozwalająca na pracę ucznia z urządzeniem przy komputerze. 3. Skrzynka ładująca 1 szt. Wielkość i wbudowany zasilacz powinien pozwolić na przechowywanie i jednoczesne ładowanie min 1 nadajnika i 16 odbiorników. Pełne ładowanie nie powinno przekraczać 12 godzin. Zasilanie: 230 V/50 Hz 4. Mikrofon krawatowy - 2 szt. -współpracuje z oferowanym nadajnikiem. 5. Słuchawka dwustronna - 20 szt - dwustronna słuchawka douszna -współpracuje z oferowanym odbiornikiem. - haczyk wsuwany za ucho. 3. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia. 3.1 Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany, wolny od wad, z uwzględnieniem aktualnych technologii, pierwszej kategorii, rok produkcji nie wcześniej niż 2017. 3.2 Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej. 3.3 Całość dostawy objętej niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE lub innego równoważnego certyfikatu, co potwierdza oświadczenie złożone przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą sprzętu. 3.4 Wykonawca udzieli minimum 2 letniej gwarancji na wszystkie elementy wyposażenia. 3.5 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w terminie nie dłuższym niż do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia z zastrzeżeniem zapisów warunków gwarancji stanowiących załącznik nr 1 do Umowy. 3.6 W przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż sprzęt zaoferowany w swojej ofercie. 3.7 Rozwiązania równoważne. Ilekroć w SIWZ, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Zastosowane przez wykonawcę wyroby, materiały i artykuły, winny posiadać właściwości, cechy, parametry oraz zastosowane do ich wyrobu technologie, nie gorsze niż te, które występują pod nazwą własną i wskazują na producenta; muszą być gatunkowo porównywalne czyli „równoważne”. 3.8 Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne. 3.9 Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 3.10 W celu wykazania równoważności Wykonawca wskaże, którego wyposażenia dotyczą rozwiązania równoważne i zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, i wykaże, że oferowany przez niego towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 3.11 Nie spełnienie powyższego warunku będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.12 Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia począwszy od daty odbioru wyposażenia potwierdzonego Protokołem/protokołami odbioru dostawy. 3.13 Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 3.14 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Dostawę należy zrealizować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. 3.15 Wykonawca może wystawić fakturę/rachunek dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru dostawy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych. 3.16 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy. 3.17 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 3.18 Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia (m.in. zmiana SIWZ, wyjaśnienie treści SIWZ) do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia. 3.19 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z wykonaniem kluczowych części zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie obejmuje zakup i dostawę wyposażenia w ramach projektu Powiatu Giżyckiego „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 realizowanego przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. 1. Część I Zakup mierników i oprogramowania do monitorowania mikroklimatu w salach gimnastycznych i pomieszczeniach do nauki. 1.1 Mierniki wielofunkcyjne temperatury, dwutlenku węgla, wilgotności z możliwością rejestracji wyników na komputerze- 34 sztuki. Wymagane parametry każdego miernika: 1) POMIAR STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA CO2 - minimalny zakres pomiaru zawartości objętościowej CO2 0...5000 ppm (0...0,5 %) - minimalna dokładność pomiaru CO2 +/- 5% aktualnego wskazania +/- 30 ppm - minimalna rozdzielczość pomiaru 1 ppm - minimalny rozszerzony zakres pomiarowy (bez deklarowanej dokładności pomiaru) 5001...9999 ppm 2). POMIAR TEMPERATURY - maksymalny zakres pomiaru 0...60 °C - minimalna dokładność pomiaru temperatury +/- 0,6°C +/- 1 ostatnia cyfra - minimalna rozdzielczość pomiaru 0,1°C 3). POMIAR WIGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ RH - zakres pomiaru 0,1...99,9 % RH - minimalna dokładność pomiaru RH +/- 3% (w zakresie 10...90 % RH) - minimalna rozdzielczość pomiaru 0,1 % 4). PARAMETRY OGÓŁNE Wyjście pomiaru -Cyfrowe RS 232 -Wyświetlacz LCD trzypolowy, podświetlany -Warunki pracy: Zakres temperatur pracy 0...50 °C, 5...95 % RH (bez kondensacji) Zakres temperatur składowania -20...50 °C, 5...99 % RH (bez kondensacji) -Wymiary zewnętrzne nie przekraczające 300 x 100 x 60 mm -Masa nie przekraczająca 200g Wyposażenie dodatkowe Specjalistyczny kabel pozwalający na dołączenie miernika do komputera i program do rejestracji danych na komputerze (na CD lub innym nośniku elektronicznym). 2. Część II Zakup wyposażenia na rzecz dostępności dla osób słabowidzących i słabosłyszących. 2.1 Klawiatury do komputerów dla słabowidzących- 4 szt. Minimalne wymagania: - czarne litery na białych lub kolorowych klawiszach - dostępna dla układów QWERTY i ABC - dostępna opcja z małymi literami - złącze USB - zgodność: PC (PS2), Acorn A7000, RISC-PC i iMac (z przejściówką na standard) - gotowe symbole interpunkcji i Internetu 2.2 Powiększalniki teksu i obrazu- 6 szt. Urządzenie przeznaczone dla osób słabowidzących, ułatwiające im czytanie tekstów w dużym powiększeniu a także odczytanie tekstu przez samo urządzenie w języku polskim i angielskim: Wymagane parametry minimalne: 1. Wyświetlanie powiększonego obrazu/tekstu na monitorze komputera lub laptopa, albo na będącym ich integralną częścią ekranie. 2. Minimalne powiększenie 5x. 3. Obsługiwany format dokumentów: A4. 4. Zmiany wielkości czcionki płynna lub min 2 stopniowa. 5. Wbudowany syntezator mowy, możliwość odsłuchania tekstu za pomocą słuchawek komputerowych w przypadku współpracy z komputerem lub stanowiących integralną część urządzenia. 6. Wbudowany program OCR do rozpoznawania tekstu. 7. Wymiary urządzenie ( umożliwiające zmieszczenia urządzenia na typowym biurku komputerowym obok komputera) max dł x szer x wys (50x30x40). 8. Waga: łącznie komplet wszystkich urządzeń) nie więcej niż 5 kg. 9. Zasilanie: zasilanie pobierane z komputera przez USB lub indywidualne z sieci 230 V za pomocą zasilacza stanowiącego integralną część urządzenia (wyklucza się zasilanie bateryjne). 10. W przypadku konieczności współpracy z komputerem obsługiwane systemy operacyjne: minimum Windows 10, Windows XP, Vista, 7, 8 . 11. W przypadku konieczności współpracy z komputerem połączenie powiększalnika z komputerem za pomocą łącz USB. 2.3 Programy powiększająco - udźwiękawiające do komputerów-2 szt Program powiększa informacje wyświetlane na ekranie komputera i/lub może odczytać (wybór należy do użytkownika programu). - Powiększanie płynne/regulowane przez użytkownika min od 1 do 30x - różne tryby powiększania: np. pełny, nakładka, lupa, linijka, - minimalna rozdzielczość obrazu 1024×768 pikseli niezależnie od kroju i stopnia powiększenia tekstu i obrazu - minimalna liczba wyświetlanych kolorów 256, - możliwość definiowania minimum trzech schematów ustawień myszy i kursora - obsługiwane systemy operacyjne: minimum Windows 10, Windows XP, Vista, 7, 8.” 2.4 Systemu tour dla słabosłyszących- 2 zestawy System musi składać się z miniaturowego mikrofonu, nadajnika jako wyposażenia nauczyciela oraz odbiorników ze słuchawką u ucznia, system musi umożliwić uczniowi słabo słyszącemu odebrać wszystkie informacje głosowe przekazywane przez nauczyciela. W skład każdego zestawu musi wchodzić: 1. Nadajnik - 1 szt. Podstawowe parametry ­ Przekaz cyfrowy ­ Zasięg min do 50 m, ­ Min 4 poziomy czułości mikrofonu, z możliwością ustawiania poziomu 0, ­ Minimum 2 kanały nadawania, ­ Współpraca z mikrofonem nagłownym i krawatowym, ­ Możliwość zamocowania do osoby poruszającej się po sali lekcyjnej. ­ Wbudowana bateria pozwalająca na min. 7 godzin pracy bez ładowania. ­ Czas pełnego ładowania nie powinien przekraczać 12 godzin. 2. Odbiornik - 20 szt. ­ Technologia cyfrowa, współpraca z nadajnikiem ­ Zasięg min do 50 m, ­ Min 4 poziomy głośności, ­ Minimum 2 kanały odbioru, ­ Wbudowana bateria pozwalająca na min 7 godzin pracy bez ładowania. ­ Czas pełnego ładowania nie powinien przekraczać 12 godzin ­ Wielkość –waga pozwalająca na pracę ucznia z urządzeniem przy komputerze. 3. Skrzynka ładująca 1 szt. Wielkość i wbudowany zasilacz powinien pozwolić na przechowywanie i jednoczesne ładowanie min 1 nadajnika i 16 odbiorników. Pełne ładowanie nie powinno przekraczać 12 godzin. Zasilanie: 230 V/50 Hz 4. Mikrofon krawatowy - 2 szt. -współpracuje z oferowanym nadajnikiem. 5. Słuchawka dwustronna - 20 szt - dwustronna słuchawka douszna -współpracuje z oferowanym odbiornikiem. - haczyk wsuwany za ucho. 3. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia. 3.1 Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany, wolny od wad, z uwzględnieniem aktualnych technologii, pierwszej kategorii, rok produkcji nie wcześniej niż 2017. 3.2 Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej. 3.3 Całość dostawy objętej niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE lub innego równoważnego certyfikatu, co potwierdza oświadczenie złożone przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą sprzętu. 3.4 Wykonawca udzieli minimum 2 letniej gwarancji na wszystkie elementy wyposażenia. 3.5 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w terminie nie dłuższym niż do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia z zastrzeżeniem zapisów warunków gwarancji stanowiących załącznik nr 1 do Umowy. 3.6 W przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż sprzęt zaoferowany w swojej ofercie. 3.7 Rozwiązania równoważne. Ilekroć w SIWZ, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Zastosowane przez wykonawcę wyroby, materiały i artykuły, winny posiadać właściwości, cechy, parametry oraz zastosowane do ich wyrobu technologie, nie gorsze niż te, które występują pod nazwą własną i wskazują na producenta; muszą być gatunkowo porównywalne czyli „równoważne”. 3.8 Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne. 3.9 Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 3.10 W celu wykazania równoważności Wykonawca wskaże, którego wyposażenia dotyczą rozwiązania równoważne i zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, i wykaże, że oferowany przez niego towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 3.11 Nie spełnienie powyższego warunku będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.12 Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia począwszy od daty odbioru wyposażenia potwierdzonego Protokołem/protokołami odbioru dostawy. 3.13 Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 3.14 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Dostawę należy zrealizować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. 3.15 Wykonawca może wystawić fakturę/rachunek dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru dostawy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych. 3.16 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy. 3.17 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 3.18 Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia (m.in. zmiana SIWZ, wyjaśnienie treści SIWZ) do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia. 3.19 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z wykonaniem kluczowych części zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-28, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-30, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I- CZĘŚĆ 2 Zakup wyposażenia na rzecz dostępności dla osób słabowidzących i słabosłyszących.
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1 Klawiatury do komputerów dla słabowidzących- 4 szt. Minimalne wymagania: - czarne litery na białych lub kolorowych klawiszach - dostępna dla układów QWERTY i ABC - dostępna opcja z małymi literami - złącze USB - zgodność: PC (PS2), Acorn A7000, RISC-PC i iMac (z przejściówką na standard) - gotowe symbole interpunkcji i Internetu 1.2 Powiększalniki teksu i obrazu- 6 szt. Wymagane parametry: - możliwość zmiany wielkości i koloru czcionki - czytane wyrazy są podświetlane w kolorowej ramce, - wbudowany syntezator mowy - wbudowany program OCR do rozpoznawania tekstu - udźwiękowione menu - obsługiwany format dokumentów: 228 x 304 mm – A4 - złącze USB - zasilanie: zasilanie pobierane z komputera przez USB - obsługiwane systemy operacyjne:minimum Windows 10, Windows XP, Vista, 7, 8 - waga nie przekraczająca 700g 1.3 Programy powiększająco - udźwiękawiające do komputerów-2 szt Program powiększa informacje wyświetlane na ekranie komputera i/lub może odczytać. - min. 8 różnych trybów powiększania: m.in.: pełny, nakładka, lupa, linijka, lub część w 4 odmianach - zaawansowane wygładzanie krawędzi - filtracja kolorów polepszająca czytelność tekstu i grafiki, zmniejszająca zmęczenie oczu; - opcje rozszerzenia kolorów zawierać muszą mechanizmy zmiany kolorów, jasności i kontrastu - rozszerzenie kursora dla łatwiejszego jego znajdowania, - możliwość zmniejszenia wielkości i koloru wskaźnika - możliwość aktywowania poszukiwacza wskaźnika - automatyczne przesuwanie kursora do powiększanego pola. 1.4 Systemu tour dla słabosłyszących- 2 zestawy System musi składać się z miniaturowego mikrofonu, nadajnika jako wyposażenia nauczyciela oraz odbiorników ze słuchawką u ucznia, system musi umożliwić uczniowi słabo słyszącemu odebrać wszystkie informacje głosowe przekazywane przez nauczyciela. W skład każdego zestawu musi wchodzić: 1) Nadajnik - 1 szt. Podstawowe parametry ¬ Przekaz cyfrowy ¬ Zasięg min do 50 m, ¬ Min 4 poziomy czułości mikrofonu, z możliwością ustawiania poziomu 0, ¬ Minimum 2 kanały nadawania, ¬ Współpraca z mikrofonem nagłownym i krawatowym, ¬ Możliwość zamocowania do osoby poruszającej się po sali lekcyjnej. ¬ Wbudowana bateria pozwalająca na min. 7 godzin pracy bez ładowania. ¬ Czas pełnego ładowania nie powinien przekraczać 12 godzin. 2) Odbiornik - 20 szt. ¬ Technologia cyfrowa, współpraca z nadajnikiem ¬ Zasięg min do 50 m, ¬ Min 4 poziomy głośności, ¬ Minimum 2 kanały odbioru, ¬ Wbudowana bateria pozwalająca na min 7 godzin pracy bez ładowania. ¬ Czas pełnego ładowania nie powinien przekraczać 12 godzin ¬ Wielkość –waga pozwalająca na pracę ucznia z urządzeniem przy komputerze. 3) Skrzynka ładująca 1 szt. Wielkość i wbudowany zasilacz powinien pozwolić na przechowywanie i jednoczesne ładowanie min 1 nadajnika i 16 odbiorników. Pełne ładowanie nie powinno przekraczać 12 godzin. Zasilanie: 230 V/50 Hz 4) Mikrofon krawatowy - 2 szt. -współpracuje z oferowanym nadajnikiem. 5) Słuchawka dwustronna - 20 szt - dwustronna słuchawka douszna -współpracuje z oferowanym odbiornikiem. - haczyk wsuwany za ucho.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1 Klawiatury do komputerów dla słabowidzących- 4 szt. Minimalne wymagania: - czarne litery na białych lub kolorowych klawiszach - dostępna dla układów QWERTY i ABC - dostępna opcja z małymi literami - złącze USB - zgodność: PC (PS2), Acorn A7000, RISC-PC i iMac (z przejściówką na standard) - gotowe symbole interpunkcji i Internetu 1.2 Powiększalniki teksu i obrazu- 6 szt. Urządzenie przeznaczone dla osób słabowidzących, ułatwiające im czytanie tekstów w dużym powiększeniu a także odczytanie tekstu przez samo urządzenie w języku polskim i angielskim: Wymagane parametry minimalne: 1. Wyświetlanie powiększonego obrazu/tekstu na monitorze komputera lub laptopa, albo na będącym ich integralną częścią ekranie. 2. Minimalne powiększenie 5x. 3. Obsługiwany format dokumentów: A4. 4. Zmiany wielkości czcionki płynna lub min 2 stopniowa. 5. Wbudowany syntezator mowy, możliwość odsłuchania tekstu za pomocą słuchawek komputerowych w przypadku współpracy z komputerem lub stanowiących integralną część urządzenia. 6. Wbudowany program OCR do rozpoznawania tekstu. 7. Wymiary urządzenie ( umożliwiające zmieszczenia urządzenia na typowym biurku komputerowym obok komputera) max dł x szer x wys (50x30x40). 8. Waga: łącznie komplet wszystkich urządzeń) nie więcej niż 5 kg. 9. Zasilanie: zasilanie pobierane z komputera przez USB lub indywidualne z sieci 230 V za pomocą zasilacza stanowiącego integralną część urządzenia (wyklucza się zasilanie bateryjne). 10. W przypadku konieczności współpracy z komputerem obsługiwane systemy operacyjne: minimum Windows 10, Windows XP, Vista, 7, 8 . 11. W przypadku konieczności współpracy z komputerem połączenie powiększalnika z komputerem za pomocą łącz USB. 1.3 Programy powiększająco - udźwiękawiające do komputerów-2 szt Program powiększa informacje wyświetlane na ekranie komputera i/lub może odczytać (wybór należy do użytkownika programu). - Powiększanie płynne/regulowane przez użytkownika min od 1 do 30x - różne tryby powiększania: np. pełny, nakładka, lupa, linijka, - minimalna rozdzielczość obrazu 1024×768 pikseli niezależnie od kroju i stopnia powiększenia tekstu i obrazu - minimalna liczba wyświetlanych kolorów 256, - możliwość definiowania minimum trzech schematów ustawień myszy i kursora - obsługiwane systemy operacyjne: minimum Windows 10, Windows XP, Vista, 7, 8.” 2.4 Systemu tour dla słabosłyszących- 2 zestawy System musi składać się z miniaturowego mikrofonu, nadajnika jako wyposażenia nauczyciela oraz odbiorników ze słuchawką u ucznia, system musi umożliwić uczniowi słabo słyszącemu odebrać wszystkie informacje głosowe przekazywane przez nauczyciela. W skład każdego zestawu musi wchodzić: 1. Nadajnik - 1 szt. Podstawowe parametry ­ Przekaz cyfrowy ­ Zasięg min do 50 m, ­ Min 4 poziomy czułości mikrofonu, z możliwością ustawiania poziomu 0, ­ Minimum 2 kanały nadawania, ­ Współpraca z mikrofonem nagłownym i krawatowym, ­ Możliwość zamocowania do osoby poruszającej się po sali lekcyjnej. ­ Wbudowana bateria pozwalająca na min. 7 godzin pracy bez ładowania. ­ Czas pełnego ładowania nie powinien przekraczać 12 godzin. 2. Odbiornik - 20 szt. ­ Technologia cyfrowa, współpraca z nadajnikiem ­ Zasięg min do 50 m, ­ Min 4 poziomy głośności, ­ Minimum 2 kanały odbioru, ­ Wbudowana bateria pozwalająca na min 7 godzin pracy bez ładowania. ­ Czas pełnego ładowania nie powinien przekraczać 12 godzin ­ Wielkość –waga pozwalająca na pracę ucznia z urządzeniem przy komputerze. 3. Skrzynka ładująca 1 szt. Wielkość i wbudowany zasilacz powinien pozwolić na przechowywanie i jednoczesne ładowanie min 1 nadajnika i 16 odbiorników. Pełne ładowanie nie powinno przekraczać 12 godzin. Zasilanie: 230 V/50 Hz 4. Mikrofon krawatowy - 2 szt. -współpracuje z oferowanym nadajnikiem. 5. Słuchawka dwustronna - 20 szt - dwustronna słuchawka douszna -współpracuje z oferowanym odbiornikiem. - haczyk wsuwany za ucho.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Uwaga!!! 22.01.2019. Zmiana terminu składania ofert.

Ogłoszenie nr 540013236-N-2019 z dnia 22-01-2019 r.Giżycko:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502163-N-2019
Data: 16/01/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, Krajowy numer identyfikacyjny 51095322500000, ul. ul. Smętka  7, 11500   Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 299 434, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 874 284 565.
Adres strony internetowej (url): https://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 1.4
W ogłoszeniu jest: Za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Zakup urządzeń do monitorowania mikroklimatu i sprzętu dla niepełnosprawnych”. Nie otwierać do dnia 24.01.2019 r. do godz. 10:10”. CZĘŚĆ……………
W ogłoszeniu powinno być: Za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Zakup urządzeń do monitorowania mikroklimatu i sprzętu dla niepełnosprawnych”. Nie otwierać do dnia 28.01.2019 r. do godz. 10:10”. CZĘŚĆ……………

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-24, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-01-28, godzina: 10:00,

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Ogłoszenie nr 502163-N-2019 z dnia 2019-01-16 r.
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych: „Zakup urządzeń do monitorowania mikroklimatu i sprzętu dla niepełnosprawnych”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, krajowy numer identyfikacyjny 51095322500000, ul. ul. Smętka 7 , 11500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 299 434, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 874 284 565.
Adres strony internetowej (URL): https://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Zakup urządzeń do monitorowania mikroklimatu i sprzętu dla niepełnosprawnych”. Nie otwierać do dnia 24.01.2019 r. do godz. 10:10”. CZĘŚĆ……………
Adres:
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup urządzeń do monitorowania mikroklimatu i sprzętu dla niepełnosprawnych”
Numer referencyjny: PZOSiPO.241.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie dotyczy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje zakup i dostawę wyposażenia w ramach projektu Powiatu Giżyckiego „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 realizowanego przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. 1. Część I Zakup mierników i oprogramowania do monitorowania mikroklimatu w salach gimnastycznych i pomieszczeniach do nauki. 1.1 Mierniki wielofunkcyjne temperatury, dwutlenku węgla, wilgotności z możliwością rejestracji wyników na komputerze- 34 sztuki. Wymagane parametry każdego miernika: 1) POMIAR STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA CO2 - minimalny zakres pomiaru zawartości objętościowej CO2 0...5000 ppm (0...0,5 %) - minimalna dokładność pomiaru CO2 +/- 5% aktualnego wskazania +/- 30 ppm - minimalna rozdzielczość pomiaru 1 ppm - minimalny rozszerzony zakres pomiarowy (bez deklarowanej dokładności pomiaru) 5001...9999 ppm 2). POMIAR TEMPERATURY - maksymalny zakres pomiaru 0...60 °C - minimalna dokładność pomiaru temperatury +/- 0,6°C +/- 1 ostatnia cyfra - minimalna rozdzielczość pomiaru 0,1°C 3). POMIAR WIGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ RH - zakres pomiaru 0,1...99,9 % RH - minimalna dokładność pomiaru RH +/- 3% (w zakresie 10...90 % RH) - minimalna rozdzielczość pomiaru 0,1 % 4). PARAMETRY OGÓŁNE Wyjście pomiaru -Cyfrowe RS 232 -Wyświetlacz LCD trzypolowy, podświetlany -Warunki pracy: Zakres temperatur pracy 0...50 °C, 5...95 % RH (bez kondensacji) Zakres temperatur składowania -20...50 °C, 5...99 % RH (bez kondensacji) -Wymiary zewnętrzne nie przekraczające 300 x 100 x 60 mm -Masa nie przekraczająca 200g Wyposażenie dodatkowe Specjalistyczny kabel pozwalający na dołączenie miernika do komputera i program do rejestracji danych na komputerze (na CD lub innym nośniku elektronicznym). 2. Część II Zakup wyposażenia na rzecz dostępności dla osób słabowidzących i słabosłyszących. 2.1 Klawiatury do komputerów dla słabowidzących- 4 szt. Minimalne wymagania: - czarne litery na białych lub kolorowych klawiszach - dostępna dla układów QWERTY i ABC - dostępna opcja z małymi literami - złącze USB - zgodność: PC (PS2), Acorn A7000, RISC-PC i iMac (z przejściówką na standard) - gotowe symbole interpunkcji i Internetu 2.2 Powiększalniki teksu i obrazu- 6 szt. Wymagane parametry: - możliwość zmiany wielkości i koloru czcionki - czytane wyrazy są podświetlane w kolorowej ramce, - wbudowany syntezator mowy - wbudowany program OCR do rozpoznawania tekstu - udźwiękowione menu - obsługiwany format dokumentów: 228 x 304 mm – A4 - złącze USB - zasilanie: zasilanie pobierane z komputera przez USB - obsługiwane systemy operacyjne: minimum Windows 10, Windows XP, Vista, 7, 8 - waga nie przekraczająca 700g 2.3 Programy powiększająco - udźwiękawiające do komputerów-2 szt Program powiększa informacje wyświetlane na ekranie komputera i/lub może odczytać. - min. 8 różnych trybów powiększania: m.in.: pełny, nakładka, lupa, linijka, lub część w 4 odmianach - zaawansowane wygładzanie krawędzi - filtracja kolorów polepszająca czytelność tekstu i grafiki, zmniejszająca zmęczenie oczu; - opcje rozszerzenia kolorów zawierać muszą mechanizmy zmiany kolorów, jasności i kontrastu - rozszerzenie kursora dla łatwiejszego jego znajdowania, - możliwość zmniejszenia wielkości i koloru wskaźnika - możliwość aktywowania poszukiwacza wskaźnika - automatyczne przesuwanie kursora do powiększanego pola. 2.4 Systemu tour dla słabosłyszących- 2 zestawy System musi składać się z miniaturowego mikrofonu, nadajnika jako wyposażenia nauczyciela oraz odbiorników ze słuchawką u ucznia, system musi umożliwić uczniowi słabo słyszącemu odebrać wszystkie informacje głosowe przekazywane przez nauczyciela. W skład każdego zestawu musi wchodzić: 1. Nadajnik - 1 szt. Podstawowe parametry ¬ Przekaz cyfrowy ¬ Zasięg min do 50 m, ¬ Min 4 poziomy czułości mikrofonu, z możliwością ustawiania poziomu 0, ¬ Minimum 2 kanały nadawania, ¬ Współpraca z mikrofonem nagłownym i krawatowym, ¬ Możliwość zamocowania do osoby poruszającej się po sali lekcyjnej. ¬ Wbudowana bateria pozwalająca na min. 7 godzin pracy bez ładowania. ¬ Czas pełnego ładowania nie powinien przekraczać 12 godzin. 2. Odbiornik - 20 szt. ¬ Technologia cyfrowa, współpraca z nadajnikiem ¬ Zasięg min do 50 m, ¬ Min 4 poziomy głośności, ¬ Minimum 2 kanały odbioru, ¬ Wbudowana bateria pozwalająca na min 7 godzin pracy bez ładowania. ¬ Czas pełnego ładowania nie powinien przekraczać 12 godzin ¬ Wielkość –waga pozwalająca na pracę ucznia z urządzeniem przy komputerze. 3. Skrzynka ładująca 1 szt. Wielkość i wbudowany zasilacz powinien pozwolić na przechowywanie i jednoczesne ładowanie min 1 nadajnika i 16 odbiorników. Pełne ładowanie nie powinno przekraczać 12 godzin. Zasilanie: 230 V/50 Hz 4. Mikrofon krawatowy - 2 szt. -współpracuje z oferowanym nadajnikiem. 5. Słuchawka dwustronna - 20 szt - dwustronna słuchawka douszna -współpracuje z oferowanym odbiornikiem. - haczyk wsuwany za ucho. 3. Uwagi dotyczące przedmiotu zamówienia. 3.1 Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieregenerowany, wolny od wad, z uwzględnieniem aktualnych technologii, pierwszej kategorii, rok produkcji nie wcześniej niż 2017. 3.2 Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone w obowiązujących przepisach prawnych na terenie Polski i Unii Europejskiej. 3.3 Całość dostawy objętej niniejszym zamówieniem musi spełniać wymogi normy certyfikatu bezpieczeństwa CE lub innego równoważnego certyfikatu, co potwierdza oświadczenie złożone przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Deklarację zgodności z normą CE lub inny równoważny certyfikat Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu wraz z dostawą sprzętu. 3.4 Wykonawca udzieli minimum 2 letniej gwarancji na wszystkie elementy wyposażenia. 3.5 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w terminie nie dłuższym niż do 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia z zastrzeżeniem zapisów warunków gwarancji stanowiących załącznik nr 1 do Umowy. 3.6 W przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy o parametrach nie gorszych niż sprzęt zaoferowany w swojej ofercie. 3.7 Rozwiązania równoważne. Ilekroć w SIWZ, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w specyfikacji, umowie, i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Zastosowane przez wykonawcę wyroby, materiały i artykuły, winny posiadać właściwości, cechy, parametry oraz zastosowane do ich wyrobu technologie, nie gorsze niż te, które występują pod nazwą własną i wskazują na producenta; muszą być gatunkowo porównywalne czyli „równoważne”. 3.8 Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne. 3.9 Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 3.10 W celu wykazania równoważności Wykonawca wskaże, którego wyposażenia dotyczą rozwiązania równoważne i zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp, i wykaże, że oferowany przez niego towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 3.11 Nie spełnienie powyższego warunku będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 3.12 Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia począwszy od daty odbioru wyposażenia potwierdzonego Protokołem/protokołami odbioru dostawy. 3.13 Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 3.14 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Dostawę należy zrealizować zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ. 3.15 Wykonawca może wystawić fakturę/rachunek dopiero po dostarczeniu w całości zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru dostawy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza faktur cząstkowych. 3.16 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy. 3.17 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana, jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 3.18 Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia (m.in. zmiana SIWZ, wyjaśnienie treści SIWZ) do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia. 3.19 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z wykonaniem kluczowych części zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 35125100-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
33196200-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-05-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin końcowy realizacji danej części zamówienia zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert rozdział XIII SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa dla Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa dla Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa dla Wykonawców warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz ofertowy (załącznik nr 1a/1b do SIWZ) 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ (załącznik nr 2 do SIWZ). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 (załącznik nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 1.1 (załącznik nr 2 do SIWZ). 4.Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie o nie podleganiu wykluczeniu. 5. Pełnomocnictwo – w przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wg właściwego rejestru należy dołączyć - oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 Pzp). 6. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 „Ustawy pzp” Wykonawca (lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oryginał oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ‘Ustawy pzp”. Wzór tego oświadczenia Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej wraz z w/w informacją z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

 

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
nie dotyczy

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
termin realizacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
nie dotyczy
Informacje dodatkowe
nie dotyczy

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania:
nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
nie dotyczy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
nie dotyczy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że: a) Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zamiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez określenie ich zakresu, charakteru oraz warunków wprowadzenia takich zmian, b) Wynikają one z zapisów art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku konieczności uzyskania wyroku Krajowej Izby Odwoławczej lub Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko tel. 87 428 45 65 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. • inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko jest Pani Monika Bark, kontakt: adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 533 327 058 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zakup urządzeń do monitorowania mikroklimatu i sprzętu dla niepełnosprawnych” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1 Nazwa: Zakup mierników i oprogramowania do monitorowania mikroklimatu w salach gimnastycznych i pomieszczeniach do nauki.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1 Mierniki wielofunkcyjne temperatury, dwutlenku węgla, wilgotności z możliwością rejestracji wyników na komputerze- 34 sztuki. Wymagane parametry każdego miernika: 1) POMIAR STĘŻENIA DWUTLENKU WĘGLA CO2 - minimalny zakres pomiaru zawartości objętościowej CO2 0...5000 ppm (0...0,5 %) - minimalna dokładność pomiaru CO2 +/- 5% aktualnego wskazania +/- 30 ppm - minimalna rozdzielczość pomiaru 1 ppm - minimalny rozszerzony zakres pomiarowy (bez deklarowanej dokładności pomiaru) 5001...9999 ppm 2). POMIAR TEMPERATURY - maksymalny zakres pomiaru 0...60 °C - minimalna dokładność pomiaru temperatury +/- 0,6°C +/- 1 ostatnia cyfra - minimalna rozdzielczość pomiaru 0,1°C 3). POMIAR WIGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ RH - zakres pomiaru 0,1...99,9 % RH - minimalna dokładność pomiaru RH +/- 3% (w zakresie 10...90 % RH) - minimalna rozdzielczość pomiaru 0,1 % 4). PARAMETRY OGÓŁNE Wyjście pomiaru -Cyfrowe RS 232 -Wyświetlacz LCD trzypolowy, podświetlany -Warunki pracy: Zakres temperatur pracy 0...50 °C, 5...95 % RH (bez kondensacji) Zakres temperatur składowania -20...50 °C, 5...99 % RH (bez kondensacji) -Wymiary zewnętrzne nie przekraczające 300 x 100 x 60 mm -Masa nie przekraczająca 200g Wyposażenie dodatkowe Specjalistyczny kabel pozwalający na dołączenie miernika do komputera i program do rejestracji danych na komputerze (na CD lub innym nośniku elektronicznym
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 35125100-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin końcowy realizacji danej części zamówienia zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert rozdział XIII SIWZ

Część nr: 2 Nazwa: Zakup wyposażenia na rzecz dostępności dla osób słabowidzących i słabosłyszących.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1 Klawiatury do komputerów dla słabowidzących- 4 szt. Minimalne wymagania: - czarne litery na białych lub kolorowych klawiszach - dostępna dla układów QWERTY i ABC - dostępna opcja z małymi literami - złącze USB - zgodność: PC (PS2), Acorn A7000, RISC-PC i iMac (z przejściówką na standard) - gotowe symbole interpunkcji i Internetu 1.2 Powiększalniki teksu i obrazu- 6 szt. Wymagane parametry: - możliwość zmiany wielkości i koloru czcionki - czytane wyrazy są podświetlane w kolorowej ramce, - wbudowany syntezator mowy - wbudowany program OCR do rozpoznawania tekstu - udźwiękowione menu - obsługiwany format dokumentów: 228 x 304 mm – A4 - złącze USB - zasilanie: zasilanie pobierane z komputera przez USB - obsługiwane systemy operacyjne:minimum Windows 10, Windows XP, Vista, 7, 8 - waga nie przekraczająca 700g 1.3 Programy powiększająco - udźwiękawiające do komputerów-2 szt Program powiększa informacje wyświetlane na ekranie komputera i/lub może odczytać. - min. 8 różnych trybów powiększania: m.in.: pełny, nakładka, lupa, linijka, lub część w 4 odmianach - zaawansowane wygładzanie krawędzi - filtracja kolorów polepszająca czytelność tekstu i grafiki, zmniejszająca zmęczenie oczu; - opcje rozszerzenia kolorów zawierać muszą mechanizmy zmiany kolorów, jasności i kontrastu - rozszerzenie kursora dla łatwiejszego jego znajdowania, - możliwość zmniejszenia wielkości i koloru wskaźnika - możliwość aktywowania poszukiwacza wskaźnika - automatyczne przesuwanie kursora do powiększanego pola. 1.4 Systemu tour dla słabosłyszących- 2 zestawy System musi składać się z miniaturowego mikrofonu, nadajnika jako wyposażenia nauczyciela oraz odbiorników ze słuchawką u ucznia, system musi umożliwić uczniowi słabo słyszącemu odebrać wszystkie informacje głosowe przekazywane przez nauczyciela. W skład każdego zestawu musi wchodzić: 1) Nadajnik - 1 szt. Podstawowe parametry ¬ Przekaz cyfrowy ¬ Zasięg min do 50 m, ¬ Min 4 poziomy czułości mikrofonu, z możliwością ustawiania poziomu 0, ¬ Minimum 2 kanały nadawania, ¬ Współpraca z mikrofonem nagłownym i krawatowym, ¬ Możliwość zamocowania do osoby poruszającej się po sali lekcyjnej. ¬ Wbudowana bateria pozwalająca na min. 7 godzin pracy bez ładowania. ¬ Czas pełnego ładowania nie powinien przekraczać 12 godzin. 2) Odbiornik - 20 szt. ¬ Technologia cyfrowa, współpraca z nadajnikiem ¬ Zasięg min do 50 m, ¬ Min 4 poziomy głośności, ¬ Minimum 2 kanały odbioru, ¬ Wbudowana bateria pozwalająca na min 7 godzin pracy bez ładowania. ¬ Czas pełnego ładowania nie powinien przekraczać 12 godzin ¬ Wielkość –waga pozwalająca na pracę ucznia z urządzeniem przy komputerze. 3) Skrzynka ładująca 1 szt. Wielkość i wbudowany zasilacz powinien pozwolić na przechowywanie i jednoczesne ładowanie min 1 nadajnika i 16 odbiorników. Pełne ładowanie nie powinno przekraczać 12 godzin. Zasilanie: 230 V/50 Hz 4) Mikrofon krawatowy - 2 szt. -współpracuje z oferowanym nadajnikiem. 5) Słuchawka dwustronna - 20 szt - dwustronna słuchawka douszna -współpracuje z oferowanym odbiornikiem. - haczyk wsuwany za ucho.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 33196200-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
termin realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin końcowy realizacji danej części zamówienia zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert rozdział XIII SIWZ.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o zamówieniu nr 502163-N-2019

SIWZ (16.01.2019) -  nieaktualne

Załącznik nr 1a- Formularz oferty część 1

Załącznik nr 1b- Formularz oferty część 2

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 3- projekt umowy - nieaktualne

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ- 22.01.2019 - nieaktualne

Informacja o zmianie

 

 

 

ZMIANY 25.01.2019r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.01.2019r.

Informacja o zmianie- 25.01.2019

SIWZ- zmiana 25.01.2019r.

Załącznik nr 3 - projekt umowy po zmianie 25.01.2019

Odpowiedzi na pytania z dnia 21.01.2019r.- dotyczy części 2 zamówienia

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.01.2019r.- dotyczy części 1 zamówienia

 

 

Informacja z otwarcia ofert 30.01.2019r.

Wzór Oświadczenia - Grupa Kapitałowa

 

Wybór oferty - część 1 - 05.02.2019

Wybór oferty- częśc 2 05.02.2019