Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 2266

Giżycko: Organizacja promocyjnego, międzynarodowego obozu wędkarskiego dla młodzieży polskiej i litewskiej
Numer ogłoszenia: 169519 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Giżycki , Ul. Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 428 59 58, faks 87 428 55 06.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja promocyjnego, międzynarodowego obozu wędkarskiego dla młodzieży polskiej i litewskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadaniem Wykonawcy (Organizatora) jest organizacja promocyjnego, międzynarodowego obozu wędkarskiego dla młodzieży polskiej i litewskiej, w którym weźmie udział 25 osób uczniów ze szkół giżyckich, w tym co najmniej 5 osób poruszających się na wózkach i/lub o utrudnionej funkcji chodzenia oraz 25 młodzieży z Litwy z partnerskich szkół w Alytus czyli Centrum Kształcenia Zawodowego i Rzemieślniczej Szkoły Artystycznej. Wśród młodzieży litewskiej również będzie, co najmniej 5 osób o utrudnionej funkcji chodzenia. Młodzieżą będzie się opiekować 2 nauczycieli szkół giżyckich i 2 nauczycieli litewskich. Rekrutację młodzieży i nauczycieli opiekunów przeprowadzi Zamawiający. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.30.00-5, 55.27.00.00-3, 92.62.00.00-3, 60.14.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 15.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia w tym: -Komendantem obozu, posiadającym uprawnienia kierownika wypoczynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 I 1997 r. (Dz.U. 1997/12/67, 18/102, 2009/218/1696) w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, który będzie odpowiedzialny za właściwy przebieg obozu i realizację programu obozu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 1 do siwz,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki, www.pzosipo.gizycko.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja istonych warunków zamówienia - pobierz (05.08.2014r.)

Załączniki do SIWZ - pobierz (05.08.2014r.)

Informacja o wyborze oferty - pobierz (01.09.2014r.)