Przetargi archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1521

Giżycko: Pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych w projekcie pt. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim
Numer ogłoszenia: 189117 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzosipo.gizycko.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych w projekcie pt. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zamawiający przewiduje przeprowadzenie ok. 5 postępowań z zastosowaniem ustawy Pzp (poniżej progów unijnych) oraz ok. 2 postępowań zwolnionych ze stosowania ustawy Pzp na podstawie - art. 4 pkt. 8. 2.Zakres obowiązków: 1. Opracowywanie, przygotowywanie, upublicznianie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z uwzględnieniem wytycznych krajowych i unijnych w projekcie (zarówno poniżej 30.000 tys. EURO, jak i powyżej 30.000 tys. EURO). 2. Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielanie zamówienia publicznego. 3. Przygotowywanie i uzgadnianie projektów dokumentów przygotowywanych w związku z udzielanymi zamówieniami publicznymi (ogłoszenia o zamówieniu, zaproszenia do złożenia ofert, specyfikacje istotnych warunków zamówienia, itp.). 4. Nadzór nad procedurą przetargową -postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 5. Udział w otwarciu ofert (w siedzibie Zamawiającego w godz. od 07.00-15.00). 6. Udział w pracach komisji przetargowej (w siedzibie Zamawiającego w godz. j/w). 7. Przygotowywanie treści umów z Wykonawcami. 8. Przeprowadzanie i udokumentowanie procedury ustalenia wartości zamówienia w związku z planowanymi zakupami poniżej 30.000 tys. EURO i powyżej 30.000 tys. EURO. 9. Przygotowywanie treści pism i prowadzenie korespondencji w postępowaniach (odpowiedzi na pytania, zawiadomienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.). 10. Ocena formalno-prawna ofert. 11. Wykonywanie czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego i przedkładanie do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającemu (m.in. przy poprawianiu oczywistych omyłek, wezwaniu o uzupełnienie dokumentów, żądaniu wyjaśnień, odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców, wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnieniu postępowania itd.). 12. Przygotowanie dokumentacji do kontroli i udział w kontrolach przypadających w okresie trwania umowy na realizację niniejszego zamówienia. 13. Wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego udzielania zamówień. 14. Współpraca z pozostałymi członkami zespołu zarządzającego projektem w trakcie trwania umowy (udział w spotkaniach zespołu zarządzającego projektem, które odbywają się minimum raz w tygodniu w biurze projektu.) 15. Stosowanie i śledzenie zapisów dokumentów, wytycznych (w tym m.in. Ustawa Pzp, Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wewnętrzne procedury Zamawiającego), które w trakcie realizacji projektu mogą ulec zmianie, w celu zapewnienia zgodności projektu z wytycznymi, jak również prawem Polski i UE. 16. Wymienione formy realizacji zlecenia nie wyczerpują możliwych do zastosowania innych form ustalanych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa cywilno - prawna, której wzór zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie może być zatrudniony (dot. wyłącznie osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. 5. W przypadku zaangażowania Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia w więcej niż w jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wraz z podpisaniem umowy złoży oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz nie występowaniu konfliktu interesów oraz podwójnego finansowania w przypadku zatrudnienia w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL. 7. Łączny wymiar zaangażowania specjalisty ds. obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych w projekcie zaplanowano: od podpisania umowy do końca grudnia 2014 r. - łączny szacowany czas pracy 480 godzin. 8. Zamawiający zastrzega, iż przedstawiona ilość godzin jest ilością maksymalną i tylko do takiej ilości Wykonawca może otrzymać wynagrodzenie. 9. Rozliczenie usługi za faktycznie przepracowane godziny i zaewidencjonowane w Karcie czasu pracy będzie następowało miesięcznie na podstawie wystawianych faktur /rachunków. 10. Zapłata nastąpi w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury /rachunku. 11. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem Podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierza podwykonawcom..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  1. Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą, która będzie pełniła funkcję specjalisty ds. obsługi prawnej w zakresie zamówień publicznych, która: a) posiada wykształcenie wyższe b) w ciągu 3 lat przed terminem składania ofert wykonywała czynności w min. 10 postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem trybów przewidzianych w ustawie Pzp, (tzn. w każdym z 10 postępowań wykonywała min. 3 z wymienionych niżej czynności: przygotowanie SIWZ, publikacja ogłoszeń w BZP, badanie i ocena ofert, przygotowanie pism w sprawie ogłoszenia o wyborze oferty, przygotowanie pism z wezwaniem o uzupełnienie dokumentów, przygotowanie pism z żądaniem wyjaśnień, przygotowanie pism w sprawie odrzucenia oferty, przygotowanie pism w sprawie wykluczenia Wykonawcy).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ (w oryginale).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzosipo.gizycko.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7,11-500 Giżycko, pok 21..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5. kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz (04.09.2014 r.)

Odpowiedzi na pytania z dnia 05.08.2014r. - pobierz (09.09.2014 r.)

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - pobierz (18.09.2014 r.)