Przetargi archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1625

Giżycko: Zakup usług polegających na realizacji warsztatowych zajęć hotelarskich Bez stresu i barier językowych w recepcji w ramach projektu pn. Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego
Numer ogłoszenia: 190587 - 2014; data zamieszczenia: 05.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzosipo.gizycko.edu.pl,

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup usług polegających na realizacji warsztatowych zajęć hotelarskich Bez stresu i barier językowych w recepcji w ramach projektu pn. Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warsztatowe zajęcia hotelarskie Bez stresu i barier językowych w recepcji dla nauczyciela przedmiotów zawodowych muszą być prowadzone przy współpracy z Wykonawcą wyłonionym w ramach poprzedniego przetargu, mianowicie przy współpracy nauczyciela języka angielskiego z wykorzystaniem ICT. Program zajęć ustalany jest wspólnie przez obu nauczycieli. W obecnym roku szkolnym 2014-2015 należy zrealizować zajęcia dla 1 grupy (10 uczniów), do zrealizowania jest 30 godzin lekcyjnych prowadzonych w bloku 2 godzinnym dwa razy w miesiącu. Łączna liczba do zrealizowania zajęć w okresie realizacji zamówienia wynosi 30 godzin. Zajęcia prowadzone będą w pomieszczeniach udostępnionych przez Zespół Szkół Zawodowych. W dni nauki zajęcia będą mogły się odbywać w przerwach między poszczególnymi zajęciami wynikającymi z planu zajęć lekcyjnych uczniów oraz przed lub po odbyciu wszystkich zajęć lekcyjnych w danym dniu. Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia będzie na bieżąco konsultowany z Zamawiającym i dostosowany do możliwości lokalowych szkoły biorącej udział w projekcie oraz uczestników projektu. Jedną godzinę zajęć należy traktować jako godzinę lekcyjną, tj. 45 minut. Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w rekrutacji uczestników, przygotowania i przeprowadzenia testów diagnostycznych badających poziom wiedzy i umiejętności uczestników przed rozpoczęciem zajęć, raz w semestrze - testów sprawdzających oraz ich analizy, prowadzenia dzienników zajęć, kwestionariuszy samooceny (na początku i na koniec realizacji projektu), pozyskiwania niezbędnych danych do pomiaru wskaźników celu w terminach, o których mowa w projekcie; uczestnictwa w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione podmioty, udostępniania dokumentacji i udzielania niezbędnych informacji. Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się z zapisami projektu, w szczególności dotyczącymi grupy docelowej, rezultatów. Powinna być zapewniona innowacyjna forma zajęć, z wykorzystaniem tablic interaktywnych i komputerów. Zajęcia będą prowadzone w formie zajęć grupowych z częstotliwością wskazaną przez Zamawiającego. Sposób prowadzenia zajęć będzie dopasowany do potrzeb i możliwości uczniów. Za realizację zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie stanowiące iloczyn przewidywanej liczby godzin realizacji usługi (30 godz.) oraz oferowanej ceny jednostkowej za 1 godzinę za wykonywanie usługi. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia nie może być zatrudniony (dot. wyłącznie osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji POKL na podstawie stosunku pracy) w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia), Regionalnych Ośrodkach EFS, Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej, chyba że nie zachodzi konflikt interesów ani podwójne finansowanie. W przypadku zaangażowania Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia w więcej niż w jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą realizującą usługę o kwalifikacjach: - wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym uprawniające do nauczania przedmiotów zawodowych hotelarskich;
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz Oferty z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ - (w oryginale).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób przewidzianych do wykonania zamówienia, przedstawionych w ofercie przetargowej Zleceniobiorcy, za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy, w następujących okolicznościach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, które muszą być udokumentowane. 3. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nowa osoba musi spełniać co najmniej wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tej osoby. 4. Zleceniodawca może także zażądać od Zleceniobiorcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Zleceniobiorca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zleceniodawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzosipo.gizycko.edu.pl;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2014 godzina 15:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu realizowanego przez Zamawiającego: Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz (05.09.2014 r.)

 

WYBÓR OFERTY - pobierz (16.09.2014 r.)