Przetargi archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1479

Giżycko: Organizacja drużynowych zawodów wędkarskich Powiat Giżycki - Miasto Alytus w ramach projektu Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie
Numer ogłoszenia: 195479 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Giżycki , Ul. Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 428 59 58, faks 87 428 55 06.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja drużynowych zawodów wędkarskich Powiat Giżycki - Miasto Alytus w ramach projektu Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji drużynowych zawodów wędkarskich Powiat Giżycki - Miasto Alytus w ramach projektu Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.27.00.00-3, 60.14.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 1 do siwz- w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_gizycki, www.pzosipo.gizycko.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. nr 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Rozszerzenie zakresu usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rynie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa PO RYBY 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz (12.09.2014 r.)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

1. Załącznik nr 1 - pobierz (12.09.2014 r.)

2. Załącznik nr 2 - pobierz (12.09.2014 r.)

3. Załącznik nr 2a - pobierz (12.09.2014 r.)

4. Załącznik nr 2b - pobierz (12.09.2014 r.)

5. Załącznik nr 3 - pobierz (12.09.2014 r.)

6. Załącznik nr 4 - pobierz (12.09.2014 r.)

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - pobierz (22.09.2014 r.)