Przetargi archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1323

                       Giżycko, dnia 18.09.2014 r.

WE.2110.49.2014                                                                                 

                       

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-73, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na realizację zadania pn.,,Usługa cateringowa polegająca na dostarczaniu posiłków dla uczniów Technikum Nr 3 uczestniczących w zajęciach kompetencyjnych”.

  

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Firma Usługowo-Handlowa Z. Kurowicki

ul. Suwalska 13, 11-500 Giżycko

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki, zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Cena oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Do dnia 12.09.2014 r. do godz. 1500, ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

 

Oferta nr 1. Bar „Omega” s.c. H. Czechowska, G. Kacprowska

ul. Olsztyńska 4

11-500 Giżycko

Oferta nr 2. Firma Usługowo-Handlowa Z. Kurowicki

ul. Suwalska 13

                        11-500 Giżycko

Oferta nr 3. Gościniec Mirosław Lubas

ul. Białostocka 33A

                        11-500 Giżycko

 

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

4.  Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a uPzp.

 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena

Razem

1.

63,00

63,00

2.

100

100

3.

98,00

98,00

 

 

                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                                       DYREKTOR

                                                                                                                           / - /

                                                                                                                 Kazimierz Ambroziak

 

Ogłoszenie o wyborze oferty - pobierz (18.09.2014 r.)