Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 2074

Giżycko: Realizacja usługi cateringu podczas spotkań dla 4 utworzonych sieci w ramach projektu pn. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim
Numer ogłoszenia: 205549 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usługi cateringu podczas spotkań dla 4 utworzonych sieci w ramach projektu pn. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringu na potrzeby organizacji spotkań w ramach utworzonych 4 sieci współpracy zaplanowanych do końca czerwca 2015 r. łącznie 16 spotkań Spotkania sieci odbędą się na terenie Giżycka. Realizacją usługi objęci będą członkowie 4 sieci, po 26 osób w każdej sieci, w tym: koordynator sieci i członkowie oraz podczas dwóch ze spotkań w ramach każdej sieci ekspert. Łącznie objętych 26 osób podczas 9 spotkań oraz 27 osób podczas 7 spotkań. Łączna planowana ilość posiłków to 423. Realizacja usługi ma rozpocząć się od 7 października 2014 r. W Harmonogramie realizacji usługi Załącznik nr 4 SIWZ zostały podane terminy spotkań dla poszczególnych sieci (z dokładnością co do miesiąca), przy czym dokładne terminy, miejsca dostawy posiłków oraz liczba osób biorąca udział w danym spotkaniu zostaną określone w terminie późniejszym na min. 2 dni przed planowanym terminem realizacji. Usługi objęte zamówieniem są częścią projektu pt. SORE działają w szkole nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Usługa cateringowa podczas każdego spotkania ma polegać na zapewnieniu w miejscu ich realizacji przerwy obiadowej. W ramach pojedynczego posiłku określonego jako przerwa obiadowa Wykonawca musi zapewnić dla każdej osoby uczestniczącej: ciepły posiłek w formie drugiego dania, podany w sposób estetyczny z zapewnieniem niezbędnych naczyń i sztućców. W ramach posiłku zapewniona zostanie: porcja mięsna/rybna + ziemniaki lub inny dodatek węglowodanowy, surówka. Posiłek nie może się powtarzać dla tej samej sieci, - butelkę wody mineralnej niegazowanej o pojemności 0,5 l. 1 sztukę pieczywa słodkiego (np. bułeczka drożdżowa, rogalik, jagodzianka, pączek), kawę rozpuszczalną 10gram, 1 saszetkę herbaty, 1 śmietankę do kawy 10ml. cukier 20 gram.7. Obowiązki Wykonawcy: Posiłki w formie drugiego dania winny być gorące i gotowe do spożycia. Przygotowane, dostarczone i podane posiłki będą świeże, pierwszej jakości. Wykonawca zapewni sztućce do spożycia posiłków. Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy oferowaniu obiadów uwzględniać będzie świeże produkty. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze posiłków braków jakościowych świadczonych usług, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo obniżenia wynagrodzenia bądź zerwania umowy z tytułu realizowanej usługi przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni transport posiłków, którego wartość wliczy w cenę jednostkową posiłku. Sporządzenie protokołu odbioru usługi w danej placówce - według wzoru przekazanego przez Zamawiającego;Wykonawca zobowiązuje się do przechowania dokumentów związanych realizacją zamówienia w tym także dokumentów finansowych nie krócej niż do 31.12.2020 r. Termin realizacji zamówienia: od 7 października 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 07.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ; Oświadczenie o akceptacji warunków umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksu za zgodą obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie terminów realizacji usługi, w przypadku, gdy o taką zmianę wystąpi placówka, na rzecz, której ma być realizowana usługa. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o ewentualnej zmianie na 2 dni przed upływem terminu realizacji usługi w danej placówce.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2014 godzina 11:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - pobierz (29.09.2014 r.)

 

Zawiadomienie o wyborze oferty - pobierz (06.10.2014 r.)