Przetargi archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1968

Giżycko: Przebudowa Budynku Stołówki Centrum Kształcenia Ustawicznego na Budynek Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku - Remont Instalacji Elektrycznych Wewnętrznych
Numer ogłoszenia: 219103 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

UWAGA - ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DN. 20 i 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. NA DOLE STRONY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Budynku Stołówki Centrum Kształcenia Ustawicznego na Budynek Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku - Remont Instalacji Elektrycznych Wewnętrznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont instalacji elektrycznych wewnętrznych realizowanych w ramach inwestycji - PRZEBUDOWA BUDYNKU STOŁÓWKI CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA BUDYNEK POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W GIŻYCKU, położonej przy ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko. Realizacja zamówienia będzie polegała na: a) Demontażu istniejącej instalacji elektrycznej i utylizacji jej elementów. b) Wykonaniu nowej instalacji oświetleniowej dostosowanej do nowej funkcji pomieszczeń oraz instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji połączeń wyrównawczych oraz instalacji uziemiającej. c) Rozbudowie instalacji odgromowej w zakresie związanym z budową nowych urządzeń na dachu budynku. d) Wykonaniu instalacji teletechnicznych w zakresie budowy szafy krosowniczej oraz sieci strukturalnej. e) Wykonaniu instalacji alarmowej budynku wyposażonej w sygnalizator zewnętrzny oraz moduł powiadamiania (SMS). f) Wykonaniu instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Uwaga! Szczegółowy zakres prac precyzuje projekt budowlano - wykonawczy, rysunki, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do siwz. Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy (po uzgodnionieniu z Zamawiającym). 1. Ponieważ Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, Wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy -lub równoważny-i Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. Zatem wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w powołanej dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. 2. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 3. Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia oraz wymogami niniejszej siwz. 4. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia. b) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. c) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. d) Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia (zmiana SIWZ, wyjaśnienie treści SIWZ) do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia i dokonać pomiarów z natury w celu wyeliminowania ewentualnych nieścisłości w projekcie. Wizja powinna być przeprowadzona łącznie z przedstawicielem Zamawiającego lub inspektorem nadzoru, po uprzednim uzgodnieniu terminu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty w zakresie instalacji elektrycznych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda. Wykonawca załączy dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w tym: 1 kierownikiem robót elektrycznych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Wykonawca wykaże, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 do siwz- w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok.21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok.28.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz (16.10.2014 r.)

STWiOR - pobierz (16.10.2014 r.)

Projekt budowlany instalacji elektrycznej- cz.1 opis - pobierz (16.10.2014 r.)

Projekt budowlany instalacji elektrycznej- cz.2 obliczenia - pobierz (16.10.2014 r.)

Projekt budowlany instalacji elektrycznej- cz.3 rysunki - pobierz (16.10.2014 r.)

Przedmiar - pobierz (16.10.2014 r.)

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 20 i 21 października 2014 r. - pobierz (24.10.2014 r.)

Informacja o wyborze oferty - pobierz (07.11.2014r.)