Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1650

Numer sprawy: WE.2110.58.2014                                                         Giżycko, dnia 07.11.2014 r.

           

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-73 uPzp, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047
i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na realizację zadania pn.„Zapewnienie cateringu podczas konferencji podsumowującej działania w pierwszym roku trwania projektu „SORE – działają w szkole – nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim”

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający:

 

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

PHU Classic Jacek Niewiadomski

ul. Olsztyńska 16 A, Giżycko

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki, zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Jest to oferta najkorzystniejsza. Cena oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia.

 

Do dnia 06.11.2014 r. do godz. 0900, ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:     PHU Classic Jacek Niewiadomski

                   ul. Olsztyńska 16 A, Giżycko

 

Oferta nr 2       Hotel Masovia, 11-500 Giżycko, ul. Dąbrowskiego 8

                        Notówka sp. z o.o ul. Chałubińskiego 40, 34-500 Zakopane

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
  3. Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.
  4. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom
    w kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena

RAZEM

1.

100,00

100,00

2.

47,50

47,50

 

Z poważaniem

Dyrektor

Kazmierz Ambroziak

 

Informacja o wyborze oferty scan - pobierz (07.11.2014r.)