Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 2181

UWAGA- ZMIANA SIWZ !!!!!!!

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 236813-2014 z dnia 2014-11-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Giżycko
Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty rozbiórkowe przy inwestycji - PRZEBUDOWA BUDYNKU STOŁÓWKI CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA BUDYNEK POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W GIŻYCKU, położonej przy ul. Smętka 5, 11-500...
Termin składania ofert: 2014-11-27


Numer ogłoszenia: 243187 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 236813 - 2014 data 13.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, fax. 87 428 4565.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 21..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 21..
 • Dokumenty po zmianach
 • Informacja o zmianie SIWZ - pobierz (24.11.2014r.)
 • SIWZ po zmianach - pobierz (24.11.2014r.)
 • Przedmiar robór po zmianach - pobierz (24.11.2014r.)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz (24.11.2014r.)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty - pobierz (02.12.2014r.)

Giżycko: Przebudowa Budynku Stołówki Centrum Kształcenia Ustawicznego na Budynek Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku - roboty rozbiórkowe
Numer ogłoszenia: 236813 - 2014; data zamieszczenia: 13.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzosipo.gizycko.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Budynku Stołówki Centrum Kształcenia Ustawicznego na Budynek Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Giżycku - roboty rozbiórkowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty rozbiórkowe przy inwestycji - PRZEBUDOWA BUDYNKU STOŁÓWKI CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA BUDYNEK POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W GIŻYCKU, położonej przy ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko. Realizacja zamówienia będzie polegała na: 1. Rozebraniu ścianek działowych z cegieł. 2. Rozebraniu posadzki z płytek na zaprawie cementowej. 3. Wyburzeniu składu opału, zasypanie gruzem pochodzącym z rozbiórki i utwardzenie nawierzchni przy budynku. Zamawiający informuje, że w budynku przy ul. Smętka 5 będą jednocześnie trwały roboty związane z wyminą instalacji elektrycznych wewnętrznych. Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu weźmie pod uwagę powyższą sytuację i zobowiąże się takiego planowania własnej pracy, aby nie kolidowała ona z pracą Wykonawcy robót elektrycznych. Szczegółowy zakres prac precyzuje projekt budowlano - wykonawczy, rysunki, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do siwz. Uwaga! Niniejsze zamówienie obejmuje tylko część załączonego projektu budowlano - wykonawczego, zgodnie z zaznaczonymi w załączonych przedmiarach pozycjami, z tym, że gruz, o którym mowa w przedmiarze podstawowym w poz. 7 zostanie wykorzystany do zasypania wyburzonego składu opału. Wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy (po uzgodnienieniu z Zamawiającym). 1. Ponieważ Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, dlatego wszędzie, gdzie z opisu przedmiotu zamówienia wynika wskazanie znaków towarowych, patentów lub znaków pochodzenia, Wykonawca przyjmie, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy -lub równoważny- i Wykonawca może zaoferować przedmiot równoważny. Zatem wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji technicznej należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla nazwanych materiałów wymienionych w powołanej dokumentacji technicznej z zachowaniem jej wymogów w zakresie jakości. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. 2. Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 3. Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia oraz wymogami niniejszej siwz. 4. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania oferty ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia. b) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. c) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. d) Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i każdego uzupełnienia (zmiana SIWZ, wyjaśnienie treści SIWZ) do SIWZ wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia i dokonać pomiarów z natury w celu wyeliminowania ewentualnych nieścisłości w projekcie. Wizja powinna być przeprowadzona łącznie z przedstawicielem Zamawiającego lub inspektorem nadzoru, po uprzednim uzgodnieniu terminu..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 do siwz- w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Termin wykonania zamówienia - 20

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzosipo.gizycko.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2a wykluczy z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz (13.11.2014r.)

Przedmiar podstawowy i dodatkowy - pobierz (13.11.2014r.)

Opis projektu - pobierz (13.11.2014r.)

Rysunki

- rys. 1 - pobierz (13.11.2014r.)

- rys. 2 - pobierz (13.11.2014r.)

- rys. 3 - pobierz (13.11.2014r.)

- rys. 4 - pobierz (13.11.2014r.)

- rys. 5 - pobierz (13.11.2014r.)

Specyfikacja Techniczna STWIORB - pobierz (13.11.2014r.)