Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1659

Giżycko: Usługi eksperckie podczas spotkań sieci w ramach projektu pn. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim
Numer ogłoszenia: 408888 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi eksperckie podczas spotkań sieci w ramach projektu pn. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług doskonalenia nauczycieli i dyrektorów będących członkami 4 tematycznie różnych sieci współpracy i samokształcenia. Doskonalenie ma być prowadzone przez ekspertów w formie warsztatu z elementami wykładu. 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części, przy czym Wykonawca powinien zaproponować niezbędną kadrę na wszystkie części. 3. Spotkania realizowane będą na terenie Giżycka. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację usługi. 5. Obowiązki Wykonawcy: a) zapewnienie trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; b) przygotowanie programu warsztatu dotyczącego wskazanej w części zamówienia tematyki. W celu ustalenia zgodności programu z potrzebami danej sieci Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną merytorycznie za realizację projektu - Koordynatora sieci; c) przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz powielenie ich w ilości niezbędnej do przekazania dla wszystkich uczestników (odpowiednio dla danej części). Materiał autorski trenera przygotowany w formie drukowanej. Na wszystkich materiałach, które otrzymają uczestnicy szkolenia, należy zamieścić odpowiednie logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Logo Unii Europejskiej, wraz z informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnym na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl. d) materiały muszą być opracowane i dostarczone w wersji elektronicznej na płycie CD e) zachowanie w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp Wykonawca w związku z realizacją zamówienia; f) Dostarczenia zamawiającemu pełnej dokumentacji w terminie 7 dni od daty spotkania, w tym: - program warsztatu - 1 egzemplarz materiałów przekazanych członkom sieci w wersji papierowej, - przekazanie wersji elektronicznej materiałów; 6. Wykonawcy zabrania się, w trakcie wypełniania obowiązków stanowiących przedmiot zamówienia, wykonywania innych czynności niezwiązanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do hospitacji lub oceny jakości prowadzonych zajęć przez Wykonawcę. Hospitacje będą dokonywały osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i wyznaczone przez Zamawiającego w tym Personel Projektu. 8. Zamawiający zastrzega prawo kontroli dokumentacji, miejsca i sposobu realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez uprawnione instytucje. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania realizacji zamówienia, jeżeli grupa uczestniczących w nim członków sieci stwierdzi brak kompetencji wykładowcy i lub sposób przekazywania wiedzy i prowadzenia zajęć będzie niezrozumiały. Wówczas Zamawiający wyznaczy nowy termin realizacji, po uprzednim przedstawieniu dla Zamawiającego propozycji zmiany wykładowcy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Dla części 1: Minimum 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki, tj: - posiada wykształcenie wyższe II stopnia; - ukończyła kursy i-lub studia przygotowujące do pracy trenera lub edukatora lub moderatora lub coacha - przeprowadził co najmniej 50 godzin dydaktycznych (łącznie) szkoleń z osobami dorosłymi w zakresie prawa oświatowego (Karta nauczyciela, ustawa o systemie oświaty) - posiada co najmniej 5 letni staż pracy na kierowniczym stanowisku w oświacie lub w jednostce związanej z obsługą placówek oświatowych dla Części 2 Minimum 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki, tj: - posiada wykształcenie wyższe II stopnia; - posiada doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych tj.: przeprowadziła min. 50 godzin dydaktycznych (łącznie) różnych form pracy z grupami osób dorosłych w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia dla tej części. dla Części 3 Minimum 1 osobą zdolną do wykonania zamówienia, która spełnia poniższe warunki, tj: - posiada wykształcenie wyższe; - posiada doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych tj.: przeprowadziła min. 50 godzin dydaktycznych (łącznie) różnych form pracy z grupami osób dorosłych w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia dla tej części.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ; Oświadczenie o akceptacji warunków umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - doświadczenie wykonawcy określone liczba godzin szkoleń przeprowadzonych dla nauczycieli/pracowników oświaty - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksu za zgodą obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany osoby wskazanej w załączniku Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, dodanie kolejnych osób do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, na osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w postępowaniu jedynie w formie pisemnej w przypadkach wystąpienia sytuacji losowych udokumentowanych przez Wykonawcę tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 3. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków, na każdym jego etapie realizacji zadania, jeżeli grupa uczestniczących w nim nauczycieli stwierdzi brak kompetencji wykładowcy i lub sposób przekazywania wiedzy i prowadzenia zajęć będzie niezrozumiały. Wówczas Zamawiający wyznaczy nowy termin realizacji danego etapu, po uprzednim przedstawieniu dla Zamawiającego propozycji zmiany wykładowcy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie terminów realizacji usługi, w przypadku określonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu oraz w przypadku, gdy o taką zmianę wystąpi placówka, na rzecz, której ma być realizowana usługa. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby nowy termin był dogodny dla obu stron. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 2. Niniejsze zamówienie stanowi część projektu realizowanego przez Zamawiającego: SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ wraz z zalącznikami 1-4 drugi przetarg - pobierz (12.12.2014 r.)

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - pobierz (29.12.2014 r.)