Przetargi archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1788

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pzosipo.gizycko.edu.pl;


Giżycko: Organizacja i przeprowadzenie kursów - szkoleń w ramach projektu pn. Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego
Numer ogłoszenia: 258025 - 2014; data zamieszczenia: 12.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzosipo.gizycko.edu.pl,

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie kursów - szkoleń w ramach projektu pn. Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów-szkoleń obsługi gastronomicznej i hotelarskiej dla uczniów Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych w ramach projektu Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wykonawca odpowiada za osiągnięcie rezultatów określonych w projekcie. Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się z zapisami projektu, w szczególności dotyczącymi grupy docelowej, rezultatów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich CZĘŚCI zamówienia. 1. Wykonawca w ramach promocji przedmiotu umowy powinien odpowiednio poinformować uczestników, że uczestniczą w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Informacje o źródle finansowania projektu oraz logotypy Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powinny zostać umieszczone: 1) w miejscach przeprowadzania zajęć - oznakowanie sal, w których będą odbywały się zajęcia, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2) stosowania na wszystkich dokumentach znaków zgodnie z Wytycznymi POKL (materiały szkoleniowe, harmonogram zajęć, listy obecności i zaświadczenia ) 3) na zaświadczeniach ukończenia kursów-szkoleń lub innych dokumentach potwierdzających ukończenie kursów-szkoleń i uzyskanie kwalifikacji wystawianych przez Wykonawcę. 2. Kursy-szkolenia Wykonawca zrealizuje dla wskazanej liczby uczniów we wskazanej liczbie godzin dydaktycznych przy czym poprzez 1 godzinę trwania kursu-szkolenia Zamawiający rozumie godzinę lekcyjną - po 45 minut . 3. W ramach umowy Wykonawca oprócz prowadzenia kursów-szkoleń jest zobowiązany do: 1) opracowania harmonogramu zajęć w ramach kursów-szkoleń w uzgodnieniu ze szkolnym koordynatorem projektu. Dostarczenia opracowanego harmonogramu zajęć najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć. Harmonogram zajęć wymaga zatwierdzenia przez szkolnego koordynatora projektu. Wykonawca jest zobowiązany dostosować się do zmian harmonogramu wprowadzonych przez szkolnego koordynatora projektu. 2) ustalania wszelkich zmian harmonogramu zajęć ze szkolnym koordynatorem projektu. 3) przypadku odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Wykonawcy informowania o tym fakcie najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności, 4) zapewnienia uczestnikom kursu materiałów szkoleniowych na własność (tj. np. kserokopie prezentacji multimedialnych, teczki, płyty CD z materiałami ćwiczeniowymi) oraz 1 egzemplarz do dokumentacji prowadzonej przez Zamawiającego, 5) opracowania i realizacji zajęć zgodnie z opracowanym programem kursów-szkoleń dostosowanych do wymagań określonych przez Zamawiającego. Program kursu-szkolenia określający szczegółową tematykę winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r., Nr 34, poz. 186 ze zm.). Program przedstawiony Zamawiającemu powinien zawierać w szczególności: a) nazwę i zakres szkolenia-kursu b) czas trwania i sposób organizacji szkolenia-kursu c) wymagania wstępne dla uczestników szkolenia-kursu d) cele szkolenia-kursu e) plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej, treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, f) sposób sprawdzania efektów szkolenia-kursu 6) zapewnia warunków zgodnych z przepisami BHP i P-POŻ 7) przeprowadzenia egzaminu 8) bieżącego informowania szkolnego koordynatora o każdej nieobecności uczestnika na kursie/szkoleniu 9) zawiadomienia szkolnego koordynatora na trzy dni wcześniej o terminie i godzinie egzaminu - dotyczy części I i II, 10) zgłaszania ewentualnych problemów, nieprawidłowości niezwłocznie po zaobserwowaniu ich wystąpienia. 11) prowadzenia dokumentacji przebiegu kursu, tj.: a) program kursu-szkolenia, b) dziennik zajęć zawierającego wymiar godzin zajęć, tematy zajęć, c) imienną listę obecności (z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu-szkolenia w każdym dniu zajęć), 12) utrzymania udostępnionych bezpłatnie pomieszczeń w należytej czystości, zastanym stanie technicznym i wyposażeniu. 13) Wykonawca w celu rozliczenia przebiegu kursu-szkolenia przekaże dla Zamawiającego dokumentację o której mowa w pkt. 3.12 w oryginale oraz dodatkowo: a) protokołu z egzaminu, b) potwierdzenia odbioru zaświadczeń, c) potwierdzenia odbioru certyfikatów, d) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, e) potwierdzenia odbioru posiłków, f) ksero zaświadczeń potwierdzających udział w kursie-szkoleniu, potwierdzone za zgodność z oryginałem, g) ksero certyfikatów potwierdzone za zgodność z oryginałem, h) dokumentację fotograficzną z zajęć praktycznych (min. 20 zdjęć - do części I i II i min. 5 zdjęć do części III i IV) - w formie elektronicznej (na płycie CD) 14) przeprowadzenia po zakończeniu każdego kursu-szkolenia anonimowych ankiet ogólnych oceniających kurs oraz osoby prowadzące kurs. 15) trenerów legitymujących się wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na przeprowadzenie kursu na odpowiednim poziomie. 4. Kursy-szkolenia winny zakończyć się egzaminem sprawdzającym nabytą przez uczestników wiedzą oraz wydaniem stosownych dokumentów świadczących o ukończeniu kursu np. zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty opatrzone flagą UE z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego i logiem Kapitał Ludzki oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nie dotyczy certyfikatów, zaświadczeń, których wzory zostały określone odpowiednimi przepisami). 5. Egzamin potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie zagadnień objętych programem kursu/szkolenia odbywa się po jego zakończeniu, tzn. po zrealizowaniu 30 godzin przewidzianych na kurs - dotyczy części I i II, jak i po zrealizowaniu 8 godzin szkolenia w przypadku części III i IV. 6. Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi kursu, który uczestniczył w 90 % zajęć (dotyczy części I i II) i 100 % uczestnictwa w szkoleniu (w przypadku części III i IV) zaświadczenie o ukończeniu kursu-szkolenia, natomiast uczestnikom, którzy zdali egzamin - odpowiedni certyfikat. Dokumenty ponadto będą zawierać następujące informacje: nazwę kursu, ilość godzin, zakres tematyczny, termin realizacji, a w przypadku zaświadczenia również informację o pozytywnym wyniku egzaminu. 7. Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia-kursu imienny wykaz osób objętych kursem-szkoleniem 8. Z rekrutację uczestników na zajęcia odpowiedzialny jest Zamawiający. 9. Zamawiający wymaga, aby kurs zrealizowany był na terenie miasta Giżycka. Zamawiający może udostępnić wykonawcy nieodpłatnie sale lub pomieszczenia szkoleniowe na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku na podstawie umowy użyczenia pomieszczenia. (Wzór umowy zawierającej warunki użyczania pomieszczeń do przeprowadzania kursów i szkoleń zawiera załącznik nr 5). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, i który zamierza skorzystać z pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację tej części zamówienia podpisze umowę użyczenia pomieszczeń do przeprowadzenia kursu - szkolenia. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników projektu, na każdym jego etapie wraz z udziałem w ocenach częściowych i ocenie końcowej uczestników szkolenia oraz kontroli frekwencji kierowanych przez Zamawiającego uczestników szkolenia na zajęciach. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu podczas zajęć, składającego się z co najmniej: 1) Kawy i herbaty w termosach, cukru podanego w cukiernicy, śmietanki do kawy, cytryny, ciastek różnych (min. 15 dag na 1 osobę) dostępnych bez ograniczeń podczas każdej z przerw 2) ciepłego posiłku składającego się z co najmniej drugiego dania (danie mięsne), gramatura każdego posiłku min. 500 g, w przypadku części I i II co najmniej 2 razy musi być serwowane danie mięsne. 3) wody mineralnej niegazowanej i gazowanej - w ilości po 0,33 l na osobę dziennie, Sposób podania - estetycznie, w formie stołu szwedzkiego z zapewnieniem filiżanek, talerzyków, szklanek, łyżeczek i serwetek w czasie trwania szkolenia. Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy oferowaniu obiadów uwzględniać będzie świeże produkty. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.00.00.00-4, 80.51.00.00-2, 55.32.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla Części: 1 i 2 - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej dwie główne usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonał, co najmniej 2 kursy/szkolenia o tematyce zgodnej z daną częścią zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż: - 5000,00 zł brutto każda oraz załączy dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dla części: 3 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej dwie główne usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonał, co najmniej 2 kursy/szkolenia o tematyce zgodnej z daną częścią zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż: - 4000,00 zł brutto każda oraz załączy dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dla części: 4 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej dwie główne usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonał, co najmniej 2 kursy/szkolenia o tematyce zgodnej z daną częścią zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż: - 2000,00 zł brutto każda oraz załączy dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dla Części 1: Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 1 osobą, która posiada wykształcenie minimum średnie oraz ukończyła kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. -posiada co najmniej dwuletnie (w czasie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert) doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym bezpośrednio z wykonywaniem czynności jakie obejmuje kurs barmański i przeprowadziła co najmniej 5 kursów barmańskich, trwających co najmniej 25 godzin każdy, w grupach co najmniej 10-osobowych każdy. Dla Części 2: Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 1 osobą, która posiada wykształcenie minimum średnie oraz ukończyła kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu - posiada co najmniej dwuletnie (w czasie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert) doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym bezpośrednio z wykonywaniem czynności jakie obejmuje kurs kelnerski przeprowadziła co najmniej 5 kursów kelnerskich, trwających co najmniej 25 godzin każdy, w grupach co najmniej 10-osobowych każdy. Dla Części 3: Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 1 osobą, która posiada wyższe wykształcenie - posiada co najmniej dwuletnie (w czasie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert) doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym bezpośrednio z wykonywaniem czynności jakie obejmuje szkolenie zawodowe ReHot i przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia zakresu obsługi systemu do zarządzania obiektem hotelowym Re Hot, każde w grupach co najmniej 10-osobowych. Dla Część 4: Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 1 osobą, która posiada wyższe wykształcenie - posiada co najmniej dwuletnie (w czasie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert) doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym bezpośrednio z wykonywaniem czynności jakie obejmuje szkolenie zawodowe z zakresu savoir vivre w hotelu i przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia z zakresu savoir vivre w hotelu, każde w grupach co najmniej 10-osobowych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1Na ofertę składają się następujące dokumenty i oświadczenia: a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ - (w oryginale).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Doświadczenie kadry - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób przewidzianych do wykonania zamówienia, przedstawionych w ofercie przetargowej Zleceniobiorcy, za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy, w następujących okolicznościach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, które muszą być udokumentowane. 3. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, nowa osoba musi spełniać wymagania nie mniejsze, niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej części zamówienia. 4. Zleceniodawca może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego rozdział, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzosipo.gizycko.edu.pl;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. Nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2014 godzina 14:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. Nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu realizowanego przez Zamawiającego: Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs barmana I stopnia.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Liczba uczestników zajęć: 20 osób - 2 grupy po 10 osób. 2. Program kursu musi obejmować 30 godzin łącznie zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym 8-10 godzin zajęć praktycznych. W godzinach 8:00 - 18:00 (np. 4 dni po 7,5 godziny dziennie). 3. Termin realizacji kursu: ferie zimowe (26.01.2015 - 08.02.2015r.) od poniedziałku do piątku, lub w innym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie, z zastrzeżeniem, że kurs musi odbyć się w dniach wolnych od nauki, jednak nie później niż do końca marca 2015 r. 4. Kursant powinien pozyskać wiedzę i praktyczne umiejętności między innymi z zakresu: 1) Wprowadzenie i terminologia: barman jako zawód, barmański savoir-vivre, praca z klientem, barman szefem lokalu. 2) Bar jako miejsce pracy, Alkohol jako używka albo atrybut kultury, podział na typy barów; umeblowanie i wyposażenie aranżacja; wyposażenie podręczne; podział alkoholi: piwo, wino, wódki białe i gatunkowe, brandy, koniak, likiery, whisky, aperitif, digestif, wpływ alkoholu na organizm człowieka. 3) Podstawy miksologii: cocktaile, rodzaje drinków: long, short i inne, drinki światowe i lokalne, dodatki, składniki dekoracyjne, szkło barowe, miary, dodatki uzupełniające. 4) Nauka sporządzania wybranych drinków. 5) Kawa w barze. Nauka sporządzania drinków na bazie kawy: ekspres do kawy ciśnieniowy, zasady parzenia i serwowania kawy, drinki na bazie kawy. 6) Free style: czym jest free style; zasady i techniki free style, pokaz free style. 7) Planowanie i rozliczanie baru. 5. Każdy uczestnik powinien kursu powinien wykonać odrębnie minimum 20 drinków, w tym 10 alkoholowych. 6. Wykonawca powinien zapewnić sprzęt i niezbędne produkty do przeprowadzenia kursu dla 10 uczestników (co najmniej) i wyposażyć 1 salę szkoleniową w odpowiedni sprzęt nie mniej niż: 1) Shakery - 1 dla każdego uczestnika kursu, 2) Nalewaki - 1 dla każdego uczestnika kursu, 3) Miarki barmańskie - szt. 10, 4) Łyżki barmańskie do stirowania - szt. 5 5) Szczypce o różnej wielkości - szt. 5, 6) Szkło barowe różnych wzorów do podawania napojów alkoholowych, bezalkoholowych i mieszanych - po szt. 10, 7) Trybuszon - szt. 3, 8) Blender elektryczny - szt. 1, 9) Młynek do rozdrabniania lodu - szt. 1, 10) Zestaw noży dekoracyjnych - szt. 2, 11) Dzbanki o różnej wielkości do kawy, soków i wody - szt. 5, 12) Cooler - szt. 2 13) Mudler - szt. 2, 14) Kubki barmańskie - szt. 2 oraz surowce niezbędne do prawidłowej realizacji programu kursu wraz z materiałami dydaktycznymi dla uczestników kursu..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.00.00.00-4, 55.32.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. Doświadczenie Kadry - 40

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kurs kelnera na poziomie podstawowym.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Liczba uczestników zajęć: 20 osób - 1 grupa. 2. Program kursu musi obejmować 30 godzin łącznie zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym 8-10 godzin zajęć praktycznych. W godzinach 8:00 - 18:00 (np. 4 dni po 7,5 godziny dziennie). 3. Termin realizacji kursu: ferie zimowe (26.01.2015 - 08.02.2015r.) od poniedziałku do piątku. lub w innym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie, z zastrzeżeniem, że kurs musi odbyć się w dniach wolnych od nauki, jednak nie później niż do końca marca 2015 r. 4. Kursant powinien pozyskać wiedzę i praktyczne umiejętności w szczególności z zakresu: 1) Wygląd i prezencja kelnera - cechy osobowe dobrego kelnera, kultura obsługi gości przy stole z elementami wiedzy psychologicznej, napiwki (nagroda za dobrze wykonaną pracę kelnera), 2) Karty menu - znaczenie znajomości karty menu i karty win, podawanie kart menu, doradzanie przy wyborze potraw, 3) Przygotowanie sali konsumenckiej - przygotowanie zastawy stołowej do podawania dań i napojów, 4) Techniki nakrywania stołów bielizną stołową - metoda składania obrusów, techniki rozkładania obrusów, zmiana obrusa w obecności gości, 5) Dekoracja stołów - zasady dekorowania, elementy dekoracyjne, składanie serwet płóciennych, 6) Przenoszenie tac i zastawy stołowej - przenoszenie talerzy, bulionówek, szkła i filiżanek, sztućców, półmisków, 7) Zbieranie zastawy po konsumpcji - zbieranie talerzy po konsumpcji, zbieranie zastawy stołowej na tacę, 8) Przebieg obsługi gości - powitanie i zajmowanie miejsc przez gości, przyjmowanie zamówienia, serwowanie potraw i napojów, rozmowa z gośćmi, pożegnanie gości, 9) Metody obsługi kelnerskiej gości - serwis niemiecki, serwis rosyjski, elementy serwisu francuskiego, serwis bufetowy, 10) Serwowanie potraw, napojów alkoholowych i bezalkoholowych - podawanie gorących i zimnych napojów bezalkoholowych, podawanie piwa i wódki, techniki podawania wina i dekantacja wina, dobór alkoholi do potraw, 11) Organizacja obsługi różnych form przyjęć i bankietów - przygotowanie Sali, nakrywanie i dekoracja stołów, 12) System rozliczeń kelnerskich. Wszystkie tematy teoretyczne powinny być podparte odpowiednimi zajęciami praktycznymi..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.00.00.00-4, 55.32.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. Doświadczenie kadry - 40

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Szkolenie z obsługi systemu do zarządzania obiektem hotelowym ReHot.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie podstawowym z obsługi systemu zarządzania obiektem hotelowym ReHot 1. Liczba uczestników zajęć: 16 osób - (15 uczniów oraz 1 opiekun). 2. Program szkolenia powinien obejmować 8 godzin zajęć dydaktycznych w systemie pozalekcyjnym (sobota) w okresie ferii zimowych 2015 r. tj. 26.01.2015r. - 08.02.2015r. lub w innym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie, z zastrzeżeniem, że kurs musi odbyć się w dniach wolnych od nauki, jednak nie później niż do końca marca 2015 r. 3. Kursant powinien pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi programu. 4. Zamawiający zapewni niezbędny do przeprowadzenia szkolenia sprzęt komputerowy i oprogramowanie (o ile szkolenie będzie realizowane w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku). W przypadku zmiany miejsca szkolenia niezbędny sprzęt i oprogramowanie ma zapewnić Wykonawca szkolenia. 5. Wykonawca musi posiadać uprawnienia dotyczące szkoleń, zapewnić kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje odpowiednie do prowadzonego szkolenia..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.00.00.00-4, 55.32.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena - 60
  • 2. Doświadczenie kadry - 40

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Szkolenie Savoir vivre.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Liczba uczestników zajęć: 26 osób - uczniów klasy technik hotelarstwa. 2. Program szkolenia powinien obejmować 8 godzin zajęć dydaktycznych w systemie pozalekcyjnym (sobota) w kwietniu 2015 r. lub w innym, uzgodnionym z Zamawiającym terminie, z zastrzeżeniem, że kurs musi odbyć się w dniu wolnym od nauki, jednak nie później niż do końca czerwca 2015 r. 3. Program szkolenia z zakresu savoir vivre w hotelu powinien zawierać następujące zagadnienia: 1) Wprowadzenie i historia savoir vivre 2) Pierwsze spotkanie - witanie się, podanie dłoni, powstawanie, przedstawianie, wizytówki 3) Etykieta stołu: przywitanie, nakrycie stołu, zachowanie się przy stole, konwersacja przy stole, rola sztućców, rola gospodarza, pożegnanie; 4) Normy zachowania przy stole: poprawność jedzenia, elegancja picia, itp.; 5) Język savoir vivre: słowo, gest, dyskusja, język ciała, asertywność; 6) Poprawna komunikacja: sztuka słuchania, dyskusja, forum, wystąpienia, omyłki, przekaz wiadomości; rozmowy telefoniczne - zasady kontaktowania się przez telefon, zwroty powitalne i pożegnalne przy obsłudze połączeń przychodzących i wychodzących; poczta elektroniczna - zasady eleganckiego pisania wiadomości, prawidłowe rozpoczęcie i zakończenie. 7) Zasady ubioru: ubiór odpowiedni do okazji, makijaż właściwy do sytuacji, strój damski i męski; 8) Savoir vivre w recepcji hotelowej oraz podczas obsługi gości na sali konsumenckiej. 9) Goście w firmie - zasady profesjonalnego przyjmowania kontrahentów: anonsowanie, powitanie gości biznesowych, wprowadzenie do gabinetu, odprowadzanie i pożegnanie, organizacja zebrań, konferencji, spotkań, poczęstunek w firmie - jak i co się podaje i w jakiej kolejności..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.00.00.00-4, 80.51.00.00-2, 55.32.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.

 

Dokumety do pobrania:

SIWZ wraz z załacznikami - pobierz (12.12.2014 r.)

 

WYNIKI PRZETARGU:

Ogłoszenie o wyborze oferty - cześć I. Kurs barmana I stopnia - pobierz (14.01.2015r.)

Ogłoszenie o wyborze oferty - część II. Kurs kelnera na poziomie podstawowym - pobierz (14.01.2015r.)

Ogłoszenie o wyborze oferty - część IV. Szkolenie Savoir vivre - pobierz (14.01.2015r.)

Unieważnienie postępowania - częśći III. Szkolenie z obsługi systemu do zarządzanie obiektem hotelowym ReHot - pobierz (14.01.2015r.)