Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1413

Giżycko: Usługi doskonalenia nauczycieli będących członkami Rad Pedagogicznych w ramach projektu pn. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim
Numer ogłoszenia: 8205 - 2015; data zamieszczenia: 20.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzosipo.gizycko.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi doskonalenia nauczycieli będących członkami Rad Pedagogicznych w ramach projektu pn. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doskonalenia nauczycieli będących członkami Rad Pedagogicznych w 2 placówkach oświatowych położonych na terenie powiatu giżyckiego Doskonalenie ma być przeprowadzone w dwóch formach: a) dwudniowych warsztatów prowadzonych aktywnymi metodami szkoleniowymi - w wymiarze 15 godzin dydaktycznych; b) wykładów i konsultacji grupowych zwiększających kompetencje nauczycieli w zakresie tematyki objętej wspomaganiem realizowanych na terenie placówki - w wymiarze: 4 x 3 godziny dydaktyczne. 2. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części, przy czym w ramach tych części nauczyciele zostali podzieleni na dwie grupy (tzn. w każdej z grup należy przeprowadzić po 27 godz. doskonalenia nauczycieli). Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części, przy czym Wykonawca powinien zaproponować niezbędną kadrę na wszystkie części, na które złożył ofertę z uwzględnieniem powtarzalności terminów realizacji tych części. 3. Formy doskonalenia nauczycieli realizowane będą w placówkach znajdujących się na terenie powiatu giżyckiego. Doskonalenie nauczycieli dotyczy zakresu tematycznego wybranego spośród 14 ofert form doskonalenia przygotowanych w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. 4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za merytoryczną realizację form doskonalenia nauczycieli. 5. Realizacja doskonalenia nauczycieli musi odbyć się zgodnie z terminem określonym w SIWZ, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji poszczególnych elementów umowy, o czym powiadomi Wykonawcę na min. 3 dni przed planowanym terminem realizacji umowy. Godziny rozpoczęcia poszczególnych zajęć, ilość godzin danego dnia zostanie określona na etapie podpisania umowy. Podczas opracowywania programu należy uwzględnić 15 minutowe przerwy co 1,5 godzin, podczas warsztatów należy uwzględnić jedną przerwę półgodzinną na obiad. 6. Liczba uczestników została określona dla poszczególnych części, jako przewidywana. Zamawiający przekaże informację o ostatecznej ilości osób biorących udział w doskonaleniu na danym etapie na 2 dni przed terminem określonym w SIWZ. 7. Obowiązki Wykonawcy: a) zapewnienie trenerów, szkoleniowców, wykładowców, konsultantów, ekspertów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia; b) przygotowanie programu doskonalenia dotyczącego wskazanej w części zamówienia tematyki. Tematyka doskonalenia określona została w Załączniku Nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by na 7 dni przed planowanym terminem realizacji poszczególnych etapów Wykonawca dostarczył program realizacji danego etapu doskonalenia wraz z materiałami dla uczestników do zaopiniowania przez Zamawiającego. W celu ustalenia zgodności programu z potrzebami placówki Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną merytorycznie za realizację projektu na terenie danej placówki (SORE); c) przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz powielenie ich w ilości niezbędnej do przekazania dla wszystkich uczestników (odpowiednio dla danej części). Materiał autorski trenera przygotowany w formie drukowanej. Na wszystkich materiałach, które otrzymają uczestnicy szkolenia, należy zamieścić odpowiednie logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Logo Unii Europejskiej, wraz z informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Planem komunikacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępnym na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl. d) sporządzenie listy odbioru materiałów przez uczestników doskonalenia - według wzoru przekazanego przez Zamawiającego; e) przeprowadzenie doskonalenia wśród grona Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem wskazanego w SIWZ podziału na grupy; f) sporządzenie listy obecności według wzoru przekazanego przez Zamawiającego; g) przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej po realizacji szkolenia (należy zamieścić odpowiednie logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Logo Unii Europejskiej, wraz z informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Planem komunikacji Programu Operacyjnego kapitał Ludzki dostępnym na stronie internetowej www.efs.warmia.mazury.pl); h) zachowanie w tajemnicy wszelkich danych, do których będzie miał dostęp Wykonawca w związku z realizacją zamówienia; i) Dostarczenia zamawiającemu pełnej dokumentacji w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia danego etapu doskonalenia, w tym: - program warsztatu/wykładów/konsultacji; - 1 egzemplarz materiałów przekazanych nauczycielom; - listy obecności; - listy potwierdzające odbiór materiałów; - ankiety z ewaluacji szkolenia j) zapewnienie prowadzącemu zajęcia niezbędnych materiałów (flipchart długopisy, mazaki, kartki itp.). 8. Wykonawcy zabrania się, w trakcie wypełniania obowiązków stanowiących przedmiot zamówienia, wykonywania innych czynności niezwiązanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do hospitacji lub oceny jakości prowadzonych zajęć przez Wykonawcę. Hospitacje będą dokonywały osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i wyznaczone przez Zamawiającego w tym Personel Projektu. 10. Zamawiający zastrzega prawo kontroli dokumentacji, miejsca i sposobu realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez uprawnione instytucje. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania realizacji zamówienia, na każdym jego etapie, jeżeli grupa uczestniczących w nim nauczycieli stwierdzi brak kompetencji wykładowcy i/lub sposób przekazywania wiedzy i prowadzenia zajęć będzie niezrozumiały. Wówczas Zamawiający wyznaczy nowy termin realizacji danego etapu, po uprzednim przedstawieniu dla Zamawiającego propozycji zmiany wykładowcy. Opis części zamówienia Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które może złożyć ofertę jeden Wykonawca. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część należy wówczas brać pod uwagę możliwość powtarzania się terminów realizacji i zapewnić odpowiednią ilość kadry, w celu możliwości realizacji wszystkich części. Liczba części: 2 Część 9. Doskonalenie pracy nauczycieli wchodzących w skład Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 nt. NAUCZYCIEL 45+ Miejsce wykonania usługi: ul. 3 Maja 21, Giżycko Liczba grup: 2 Przewidywana liczba uczestników zajęć: 41 osób. Termin realizacji zamówienia: warsztaty 13-14.02.2015, Konsultacje: 09.04.2015, 14.05.2015r. Część 11. Doskonalenie pracy nauczycieli wchodzących w skład Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 7nt. JAK POMÓC UCZNIOWI OSIĄGNĄĆ SUKCES EDUKACYJNY? Miejsce wykonania usługi: ul. Wodociągowa 8, Giżycko Liczba grup: 2 Przewidywana liczba uczestników zajęć: 47 osób. Termin realizacji zamówienia: warsztaty 27-28.02.2015, konsultacje: 12.03.2015, 16.04.2015r..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.40.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Wykonawca wykaże, że dysponuje: Dla Części: 9, 11 ; Minimum 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda spełnia poniższe warunki, tj: - posiada wykształcenie wyższe II stopnia; - ukończyła kursy lub studia przygotowujące do pracy trenera lub edukatora lub moderatora lub coacha lub lidera przedsięwzięć edukacyjnych lub posiada certyfikat trenerski lub pełniła funkcję doradcy metodycznego przez min. 1 rok lub nauczyciela konsultanta przez min. 1 rok; - posiada doświadczenie w pracy z grupą osób dorosłych tj.: prowadzenie różnych form pracy z grupami osób dorosłych w zakresie zgodnym z tematyką szkolenia dla danej części niniejszego zamówienia, w tym min. 5 szkoleń, każde trwające min. 10 godzin dydaktycznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Doświadczenie wykonawcy - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany osoby wskazanej w załączniku Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, dodanie kolejnych osób do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, na osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż określone w warunkach udziału w postępowaniu jedynie w formie pisemnej w przypadkach wystąpienia sytuacji losowych udokumentowanych przez Wykonawcę tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego. 2. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków, na każdym jego etapie realizacji zadania, jeżeli grupa uczestniczących w nim nauczycieli stwierdzi brak kompetencji wykładowcy i/lub sposób przekazywania wiedzy i prowadzenia zajęć będzie niezrozumiały. Wówczas Zamawiający wyznaczy nowy termin realizacji danego etapu, po uprzednim przedstawieniu dla Zamawiającego propozycji zmiany wykładowcy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie terminów realizacji usługi, w przypadku określonym w punkcie 3 niniejszego paragrafu oraz w przypadku, gdy o taką zmianę wystąpi placówka, na rzecz, której ma być realizowana usługa. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby nowy termin był dogodny dla obu stron. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzosipo.gizycko.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok.28.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2015 godzina 13:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok.21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Dokumenty do pobrania:

SIWZ - pobierz (20.01.2015 r.)

Załącznik nr 5 - pobierz (20.01.2015 r.)

 

WYBÓR OFERT:

Część 9 - pobierz (10.02.2015 r.)

Część 11 - pobierz (10.02.2015 r.)