|
Emilia KozłowskaGiżycko: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu do zarządzania obiektem hotelowym ReHot 2 w ramach projektu pn. Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego
Numer ogłoszenia: 11549 - 2015; data zamieszczenia: 27.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzosipo.gizycko.edu.pl,

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu do zarządzania obiektem hotelowym ReHot 2 w ramach projektu pn. Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu do zarządzania obiektem hotelowym ReHot 2 dla uczniów hotelarstwa Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Zawodowych. Wykonawca odpowiada za osiągnięcie rezultatów określonych w projekcie. Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się z zapisami projektu, w szczególności dotyczącymi grupy docelowej, rezultatów. Szkolenie ma być zrealizowane dla 16 osobowej grupy, w tym dla 15 uczniów i 1 nauczyciela. Program szkolenia powinien obejmować 8 godzin szkolenia w systemie pozalekcyjnym sobota lub w ciągu tygodnia nauki od poniedziałku do piątku po zakończeniu zajęć szkolnych - w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, że kurs musi odbyć się nie później niż do końca marca 2015 r. Uczestnik szkolenia powinien pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi programu. Zamawiający zapewni niezbędny do przeprowadzenia szkolenia sprzęt komputerowy i oprogramowanie (o ile szkolenie będzie realizowane w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku). W przypadku zmiany miejsca szkolenia niezbędny sprzęt i oprogramowanie ma zapewnić Wykonawca szkolenia. Wykonawca musi posiadać uprawnienia dotyczące szkoleń, zapewnić kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje odpowiednie do prowadzonego szkolenia. 1. Wykonawca w ramach promocji przedmiotu umowy powinien odpowiednio poinformować uczestników, że uczestniczą w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Informacje o źródle finansowania projektu oraz logotypy Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powinny zostać umieszczone: 1) w miejscach przeprowadzania zajęć - oznakowanie sal, w których będą odbywały się zajęcia, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2) stosowania na wszystkich dokumentach znaków zgodnie z Wytycznymi POKL (materiały szkoleniowe, harmonogram zajęć, listy obecności i zaświadczenia ) 3) na zaświadczeniach ukończenia szkolenia lub innych dokumentach potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji wystawianych przez Wykonawcę. 2. W ramach umowy Wykonawca oprócz przeprowadzenia szkolenia jest zobowiązany do: 1) opracowania programu szkolenia w uzgodnieniu ze szkolnym koordynatorem projektu (program wymaga zatwierdzenia). Dostarczenia opracowanego programu najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem. 2) ustalenia wszelkich zmian w programie szkolenia ze szkolnym koordynatorem projektu. 3) przypadku odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy poinformowania o tym fakcie najpóźniej w dniu zaistnienia okoliczności, 4) zapewnienia uczestnikom szkolenia materiałów szkoleniowych na własność (tj. np. skrypt, płyta CD z materiałami ćwiczeniowymi, itp.) oraz 1 egzemplarz do dokumentacji prowadzonej przez Zamawiającego, 5) opracowania i realizacji zajęć zgodnie z opracowanym programem szkolenia dostosowanych do wymagań określonych przez Zamawiającego. Program szkolenia określający szczegółową tematykę winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012r., Nr 34, poz. 186 ze zm.). Program przedstawiony Zamawiającemu powinien zawierać w szczególności: a) nazwę i zakres szkolenia b) czas trwania i sposób organizacji szkolenia c) cele szkolenia d) sposób sprawdzenia efektów szkolenia 6) zapewnia warunków zgodnych z przepisami BHP i P/POŻ 7) przeprowadzenia egzaminu 8) poinformowania szkolnego koordynatora o nieobecności uczestnika na szkoleniu 9) zgłaszania ewentualnych problemów, nieprawidłowości niezwłocznie po zaobserwowaniu ich wystąpienia. 10) utrzymania udostępnionych bezpłatnie pomieszczeń w należytej czystości, zastanym stanie technicznym i wyposażeniu. 11) Wykonawca w celu rozliczenia przebiegu szkolenia przekaże dla Zamawiającego niżej wymienioną dokumentację: a) protokołu z egzaminu, b) potwierdzenia odbioru zaświadczeń, certyfikatów, c) potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych, d) potwierdzenia odbioru posiłków, e) listy obecności, f) ksero zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu, potwierdzone za zgodność z oryginałem, g) dokumentację fotograficzną ze szkolenia min. 5 zdjęć - w formie elektronicznej na płycie CD, h) ankiet, o których mowa w punkcie poniżej. 14) przeprowadzenia po zakończeniu szkolenia anonimowych ankiet ogólnych oceniających szkolenie oraz osoby prowadzącej. 15) trenerów legitymujących się wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na przeprowadzenie szkolenia na odpowiednim poziomie. 3. Szkolenie winno zakończyć się egzaminem sprawdzającym nabytą przez uczestników wiedzą oraz wydaniem stosownych dokumentów świadczących o ukończeniu szkolenia np. zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty opatrzone flagą UE z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego i logiem Kapitał Ludzki oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nie dotyczy certyfikatów, zaświadczeń, których wzory zostały określone odpowiednimi przepisami). 4. Egzamin potwierdzający nabycie umiejętności w zakresie zagadnień objętych programem szkolenia odbywa się po jego zakończeniu, tzn. po zrealizowaniu 8 godzin szkolenia. 5. Wykonawca zobowiązany jest wydać każdemu uczestnikowi, który uczestniczył w 100 % w szkoleniu zaświadczenie o jego ukończeniu, natomiast uczestnikom, którzy zdali egzamin - odpowiedni certyfikat. Dokumenty ponadto będą zawierać następujące informacje: nazwę kursu, ilość godzin, termin realizacji, a w przypadku zaświadczenia również informację o pozytywnym wyniku egzaminu. 6. Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia imienny wykaz osób objętych szkoleniem. 7. Za rekrutację uczestników na zajęcia odpowiedzialny jest Zamawiający. 8. Zamawiający wymaga, aby szkolenie zrealizowane było na terenie miasta Giżycka. Zamawiający może udostępnić wykonawcy nieodpłatnie sale lub pomieszczenia szkoleniowe na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku na podstawie umowy użyczenia pomieszczenia. (Wzór umowy zawierającej warunki użyczenia pomieszczeń do przeprowadzenia szkolenia zawiera załącznik nr 5). Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, i który zamierza skorzystać z pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku najpóźniej w dniu podpisania umowy na realizację tej części zamówienia podpisze umowę użyczenia pomieszczeń do przeprowadzenia szkolenia. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia bieżącego nadzoru nad procesem szkolenia uczestników projektu. 10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia cateringu podczas szkolenia, składającego się z co najmniej: 1) kawy i herbaty w termosach, cukru podanego w cukiernicy, śmietanki do kawy, cytryny, ciastek różnych (min. 15 dag na 1 osobę) dostępnych bez ograniczeń podczas przerwy, 2) ciepłego posiłku składającego się z co najmniej drugiego dania (danie mięsne), gramatura posiłku min. 500 g, 3) wody mineralnej niegazowanej i gazowanej - w ilości po 0,33 l na osobę. Sposób podania - estetycznie, w formie stołu szwedzkiego z zapewnieniem filiżanek, talerzyków, szklanek, łyżeczek i serwetek w czasie trwania szkolenia. Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy oferowaniu obiadów uwzględniać będzie świeże produkty. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.00.00.00-4, 80.51.00.00-2, 55.32.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej dwie główne usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. wykonał, co najmniej 2 szkolenia o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż: - 4000,00 zł brutto każda oraz załączy dowody czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 1 osobą, która posiada wyższe wykształcenie - posiada co najmniej dwuletnie (w czasie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert) doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku związanym bezpośrednio z wykonywaniem czynności jakie obejmuje szkolenie zawodowe ReHot i przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia zakresu obsługi systemu do zarządzania obiektem hotelowym ReHot, każde w grupach co najmniej 10-osobowych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany Formularz Oferty z wykorzystaniem wzoru Załącznik nr 1 do SIWZ - (w oryginale).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - doświadczenie kadry - 40

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób przewidzianych do wykonania zamówienia, przedstawionych w ofercie przetargowej Zleceniobiorcy, za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy, w następujących okolicznościach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, które muszą być udokumentowane. 3. W przypadku zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego rozdziału, nowa osoba musi spełniać wymagania nie mniejsze, niż określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej części zamówienia. 4. Zleceniodawca może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 2 niniejszego rozdział, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzosipo.gizycko.edu.pl;
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Niniejsze zamówienie stanowi część projektu realizowanego przez Zamawiającego: Podniesienie kompetencji uczniów Technikum nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI - pobierz (27.01.2015 r.)

 

Unieważnienie postępowania - pobierz (04.02.2015 r.)

altalt