Zapytania ofertowe archiwalne

Dostawa odzieży kucharskiej, hotelarskiej oraz obuwia

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 2134

Giżycko, dnia 29.05.2014 r.

WE.0718.69.25.2014

 

 

Zapytanie ofertowe na DOSTAWĘ ODZIEŻY KUCHARSKIEJ, HOTELARSKIEJ oraz OBUWIA
na potrzeby realizacji staży zawodowych”

 

I. Zamawiający

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół

i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

Tel. 87 429 94 35, fax 87 428 11 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. Tytuł projektu

„Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego”

 

III. Program, Priorytet, Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Działalnie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

IV. Nazwa przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa odzieży kucharskiej, hotelowej oraz obuwia
na potrzeby realizacji staży zawodowych w projekcie pn. „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego”.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Zamawiającego www.pzosipo.gizycko.edu.pl.

 

V. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania

Odzież kucharska i obuwie oraz odzież hotelarska, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Komplet kucharza/ki składa się z: bluzy kucharskiej, spodni, zapaski, czapki i obuwia, natomiast komplet hotelarza składa się z: bluzki/ koszuli białej, spódnicy/spodni, kamizelki.

Łącznie 56 kompletów.

Zamawiający informuje, że na tym etapie zapytania ofertowego nie jest w stanie określić ilości kompletów odzieży w ramach danego zawodu (kucharza i hotelarza).

 

Zamawiający poda ilość kompletów odzieży wg. zawodów w podziale na poszczególne etapy realizacji zamówienia (zgodnie z rozdziałem VI) tylko dla wybranego Dostawcy/Wykonawcy.

 

Kod CPV: 18 00 00 00 - 9; 18 33 20 00 - 5; 18 23 00 00 - 0

 

VI. Termin wykonania Zapytania

Wymagany termin realizacji zamówienia, dostawa kompletnej odzieży:

            Etap 1: (dla uczniów odbywających staż w lipcu): do 26.06.2014 r.

            Etap 2: (dla uczniów odbywających staż w sierpniu): do 25.07.2014 r.

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty, jakie Dostawca/Wykonawca poniesie
z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty dostarczenia, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia transportu przedmiotu zamówienia do czasu jego odbioru).

 

 VIII. Opis przygotowania oferty

Ofertę cenową należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym załącznik nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, do którego należy przedłożyć zestawienie Załącznik Nr 2. Zarówno załącznik nr 1, jak i Załącznik Nr 2 mają być wypełnione w całości. Koszty związane
z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Dostawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

IX. Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający wybierze Dostawcę, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę na łączną cenę brutto
wg zestawienia cenowego (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).

 

X. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 04.06.2014 r., do godz. 13.00.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

  • osobiście lub listownie na adres: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie ”Dostawa odzieży kucharskiej, hotelarskiej oraz obuwia”

  • faxem 87 428 11 51

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji
    na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

 

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną lub telefonicznie).

 

XII. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego
(tel. e-mail, tel/ fax)

Emilia Kozłowska: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 87 429 94 35/ 87 428 11 51

 

XIV. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego zapytania,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego zapytania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,
a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
                                                                                      

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 - formularz oferty

  2. Załącznik nr 2 – zestawienie cenowe

  3. Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

1. SCAN pisma wraz z załącznikami - pobierz (29.05.2014 r.)

2. Załącznik nr 1 - formularz oferty - pobierz (29.05.2014 r.)

 3. Załącznik nr 2 - zestawienie cenowe - pobierz (29.05.2014 r.)

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - pobierz (11.06.2014 r.)