Zapytania ofertowe archiwalne

|
Odsłony: 2272

WE.0718.48.207.2012                                                                                                                          Giżycko, dn. 15.07.2014r.

 

 

                       ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych zaprasza Państwa do składania ofert na usługę polegającą na wykonaniu i dostawie materiałów informacyjno-promocyjnych projektu LT-PL/151 „Uczmy się od siebie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażanego w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”.

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych oznaczonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne, 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy.

 

Niezbędna specyfikacja:

Wszystkie materiały promocyjno-informacyjne powinny zawierać następujące elementy:

* Flagę Unii Europejskiej

* Logo Celu 3: Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”

* Zwrot: UNIA EUROPEJSKA

* Zwrot EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

* Hasło Programu: Sąsiedzi w działaniu (w języku angielskim: Neighbours in action)

* Numer i Tytuł projektu: LT-PL/151 „Uczmy się od siebie”

* Wyrażenie: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”

oraz powinny odpowiadać wymogom zawartym w Podręczniku komunikacji oraz Podręczniku programu dostępnych na stronie internetowej programu:

http://www.lietuva-polska.eu

 

Zamówienie podzielono na trzy zadania:

 

Zadanie 1:        Wykonanie i dostawa naklejek informacyjnych – 74 szt.

Termin wykonania: 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

Naklejki należy wydrukować na folii samoprzylepnej białej, w postaci gotowych wyciętych prostokątów o wymiarach 7,0 cm x 2,5 cm, wg następującego wzoru:

                                                     

wzór naklejki w scanie pisma, do pobrania poniżej    

 

Zadanie2:         Wykonanie i dostawa kalendarzy ściennych na rok 2015– 60 szt.

Termin wykonania: 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

* Wykonanie projektu graficznego kalendarza

* Kalendarz ścienny wieloplanszowy, 13-kartkowy (okładka + 12 miesięcy) na spirali umożliwiającej przewracanie i wyrywanie kart.

* Format: A3

* Górna połowa kalendarza – zdjęcie prac uczniów z warsztatów. Dolna połowa – kalendarium w dwóch językach (polskim i litewskim).

* Elementy informacyjno-promocyjne: Na okładce – informacja o dofinansowaniu projektu w ramach programu w języku polskim i litewskim oraz loga programu i Unii Europejskiej z odpowiednimi odniesieniami słownymi. Na kartkach z poszczególnymi miesiącami w dolnej części – logo programu.

* Papier: kreda (błysk lub mat) o gramaturze nie mniejszej niż 170 g/m2

* Zamawiający dostarczy wszelkie materiały (w tym zdjęcia i tekst litewski) i uzgodni projekt z wybranym wykonawcą.

 

Zadanie3:         Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej – 1 szt.

Termin wykonania: 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

* Wykonanie projektu graficznego tablicy

* Wielkość:70 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość)

* Tablica powinna być wykonana z materiału trwałego i odpornego na działanie czynników zewnętrznych ze względu na umieszczenie tablicy na zewnątrz budynku z możliwością przymocowania do ścian

* Napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały (czcionka Arial nie może być mniejsza niż 4 cm), tło tablicy - białe

* Na tablicy należy zamieścić również sformułowanie:

 

„PRZEBUDOWA BUDYNKU

SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

– dostosowanie do obowiązujących przepisów p-poż.

realizowana w ramach projektu

LT-PL/151 „Uczmy się od siebie”

 

Układ graficzny i tekstowy Zamawiający ustali z wybranym Wykonawcą.

 

 

Inne postanowienia:

 1) Wybrany w ramach zadania 2 i 3 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji minimum 2 wzory/projekty kalendarza/tablicy z umieszczonymi na nich logami w ciągu 4 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego materiałów wyjściowych (w tym zdjęć). Zamawiający wybierze jeden wzór, który zostanie następnie doprecyzowany zgodnie z sugestiami Zamawiającego i wykonany w liczbie zamówienia. Przed ostatecznym skierowaniem materiałów do druku, wymagana jest akceptacja Zamawiającego.

2) Zakres informacji, jaki powinien znaleźć się na kalendarzach i tablicy Zamawiający przekaże tylko wybranemu Wykonawcy.

3) Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były dobrej jakości oraz charakteryzowały się estetyką, elegancją i starannością wykonania.

4) Zamawiający wymaga udzielenia 12-miesięcznej gwarancji na wszystkie materiały promocyjne.

5) Wykonawca przekaże Zamawiającemu na nośniku projekty graficzne każdego z wykonanych materiałów.

6) Wykonawca z dniem złożenia Zamawiającemu kompletnego opracowania przenosi na Zamawiającego w całości i nieodwołalnie autorskie prawa majątkowe do całego opracowania, stanowiącego przedmiot umowy w zakresie wszystkich pól eksploatacji w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

 Możliwość składania ofert częściowych i wariantowych

* Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie zadań 1-3 opisanych powyżej — poszczególnych części zamówienia. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania.

* Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

Zgodnie z wewnętrznymi zasadami udzielania zamówień publicznych naszą propozycję wysłaliśmy do kilku firm prowadzących działalność reklamową. Do realizacji wybierzemy firmę/y, która/e spełnia/ją warunki oraz wykonają usługi za najniższe ceny w ramach każdej z części.

 

W przypadku zainteresowania, podpisaną ofertę należy złożyć w osobiście w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycku, pok. 21, przesłać pocztą, złożyć drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem na numer:(0-87) 428-45-65 do dnia 21.07.2014 r. do godziny 12:00.

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie odpowiada za termin dostarczenia przesyłek przez pocztę. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się 21.07.2014.r o godz. 12.05 w pok. 28.

                                                                                                                                                                 z poważaniem

                                                                                                                                                                                 z-ca Dyrektora

                                                                                                                                                                                        / - /

                                                                                                                                                                              Ryszard Należyty

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Zaproszenie do składania ofert - scan pisma - pobierz (15.07.2014r.)

2. Formularz oferty materiały promocyjne - pobierz (15.07.2014r.)

 

WYBÓR OFERTY - pobierz (22.07.2014r.)