Zapytania ofertowe archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 11839

 WE.0718.18.6.1.2014                                                                                                                             Giżycko, dn. 01.08.2014 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

W ramach realizacji w roku 2014 zadania pn.: Przegląd Artystyczny Młodzieży Szkół Powiatu Giżyckiego, uprzejmie zapraszam do składania ofert na zorganizowanie dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w powiecie giżyckim, warsztatów w następujących kategoriach:

  1. teatr – definiowany, jako rodzaj sztuki widowiskowej, w którym aktor lub grupa aktorów na żywo daje przedstawienie dla zgromadzonej publiczności.
  2. piosenka - sztuka organizacji dźwięków, które w realizacji przebiegają przede wszystkim w czasie.
  3. taniec – definiowany, jako zespół zjawisk ruchowych będący transformacją ruchów naturalnych, powstający pod wpływem bodźców emocjonalnych, zazwyczaj skoordynowany z muzyką.
  4. plastyka – twórczość odbierana wizualnie: malarstwo, rysunek, grafika, fotografia.

 

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie w Giżycku, dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w powiecie giżyckim, w terminie do 14 października 2014 r. warsztatów, minimum 20 godzinnych dla każdej z kategorii:

-           teatralnego,

-           wokalnego,

-           tanecznego,

-           plastycznego,

polegających na doskonaleniu i rozwijaniu umiejętności uczestników, obejmujących programem minimum podstawowe elementy wiedzy teoretycznej i praktycznej adekwatne do procesów twórczych wymienionych dziedzin sztuki:

teatr - emisja głosu, dykcja, ruch sceniczny, praca z reżyserem, interpretacja, dobór repertuaru;

piosenka - emisja głosu, dykcja, interpretacja, dobór repertuaru, wizerunek sceniczny, praca z mikrofonem i odsłuchem;

taniec - podstawy rytmiki, zapoznanie uczestników z tańcem, pokazanie różnorodności stylów i odmian, elementy tańca klasycznego i towarzyskiego, nauka kroków tańca nowoczesnego i łączenia w układy taneczne, wskazówki do tworzenia własnych choreografii;

plastyka - pojęcie teoretyczne z zakresu plastyki i sztuki, podstawowe techniki i pojęcia plastyczne,

 

 

 

zakończonych prezentacją w formie koncertu, spektaklu, wystawy w dniu 14 października 2014 r.

 

Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie uzgodniony ze zleceniodawcą na etapie podpisywania umowy.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na realizację jednego lub kilku warsztatów.

Wykonawca lub Wykonawcy muszą posiadać wykształcenie kierunkowe oraz potwierdzone doświadczenie w pracy z młodzieżą w zakresie oferowanej usługi.

 

 Oferty zawierające:

- program warsztatów

- informacje na temat wykonawcy, (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, przygotowanie   pedagogiczne oraz potwierdzone doświadczenie w pracy z młodzieżą itp.),

- cenę jednostkową za godzinę warsztatową oraz cenę ryczałtową brutto za zorganizowanie    warsztatu w jednej kategorii,

- miejsce i termin realizacji (istnieje możliwość udostępnienia lokali na terenie szkół),

należy składać w siedzibie Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, pok. 22, do 29 sierpnia 2014 r. do godz. 15:00.

Zamawiający dokona oceny ofert, a po ich zaakceptowaniu i zatwierdzeniu harmonogramów zostaną zawarte umowy.

Informacji udziela: Ryszard Należyty, z – ca dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 87 429 94 35, tel. kom. 664 41 27 39.

 

Podstawa prawna:

1. Zarządzenie nr 4.2014 Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z dnia 16.04.2014r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO netto

 

CPV:

80.00.00.00- 4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

                                                                                                                                                               DYREKTOR

                                                                                                                                                                     / - /

                                                                                                                                                   KAZIMIERZ AMBROZIAK

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - SCAN PISMA - pobierz (01.08.2014r.)