Zapytania ofertowe archiwalne

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów na potrzeby realizacji indywidualnych zajęć prowadzonych metodą EEG Biofeedback

Agnieszka Koniuszewska
Odsłony: 1748

Giżycko, dnia 05 sierpnia 2014 r.

Numer sprawy: WE0718.70.9.2014

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów na potrzeby realizacji indywidualnych zajęć prowadzonych metodą EEG Biofeedback

 

 

I. Zamawiający:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7

11-500 Giżycko
tel. 87 429 94 35
fax 87 428 45 65
NIP: 845-17-39-094
REGON: 510953225

II. Informacje ogólne:

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

 

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów na potrzeby realizacji indywidualnych zajęć prowadzonych metodą EEG Biofeedback, realizowanych w ramach projektu „Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
i autyzmem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostawa materiałów powinna być zrealizowana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych zgodnie z ilością podaną
w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

IV. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

Materiały i pomoce dydaktyczne będą dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego na koszt Wykonawcy, według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.

Artykuły, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.
Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz koszt dostawy przedmiotów
i przyborów do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Złożona oferta musi być kompletna. Pod uwagę zostaną wzięte tylko kompletne oferty. Podczas weryfikacji ofert pod uwagę zostanie wzięta łączna cena brutto.

Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna
ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający zaznacza, iż  Dostawca  może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych
w niniejszym zapytaniu.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 12 sierpnia 2014 r. do godz. 13:00, pok. Nr 21, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2, do którego należy przedłożyć zestawienie Załącznik Nr 1.

Dokumenty (formularz oferty – Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 1) powinny być złożone w formie papierowej. Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów
w formie elektronicznej lub faksu, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer faksu 87 428 45 65, a następnie przesłane pocztą.

Oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.

    Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych (www.pzosipo.gizycko.edu.pl), kopia pisma zostanie przesłana (przez e-mail lub fax) do wszystkich Firm, które złożą ofertę.


Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Koniuszewska, tel. 87 429 94 35, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Zapytanie ofertowe - scan pisma- pobierz (06.08.2014r.)

Załącznik nr 1 - pobierz (06.08.2014r.)

Załącznik nr 2 - pobierz (06.08.2014r.)

Informacja o unieważnieniu postępowania - pobierz (14.08.2014r.)