Zapytania ofertowe archiwalne

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych (gier dydaktycznych, książek, programów i gier multimedialnych) na potrzeby realizacji zajęć

Agnieszka Koniuszewska
Odsłony: 1576

Giżycko, dnia 11 sierpnia 2014 r.

Numer sprawy: WE.0718.70.12.2014

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych ( gier dydaktycznych, książek, programów i gier multimedialnych) na potrzeby realizacji zajęć

 

 

I. Zamawiający:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7

11-500 Giżycko
tel.
87 429 94 35
fax 87 428 45 65
NIP: 845-17-39-094
REGON: 510953225

II. Informacje ogólne:

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

III. Przedmiot zapytania ofertowego:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych (gier dydaktycznych, książek, programów i gier multimedialnych) na potrzeby realizacji zajęć, realizowanych w ramach projektu „Rozwój moją szansą – wieloprofilowe wspomaganie rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną
i autyzmem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dostawa materiałów i pomocy dydaktycznych powinna być zrealizowana w terminie
14 dni od dnia podpisania umowy, do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych zgodnie z ilością podaną w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

 

IV. Termin realizacji i istotne warunki zamówienia:

 

Materiały i pomoce dydaktyczne będą dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego na koszt Wykonawcy, według cen jednostkowych określonych w ofercie Wykonawcy.

Artykuły, o których mowa w ofercie, winny posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność.
Przedstawiona cena powinna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz koszt dostawy przedmiotów
i przyborów do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7.
Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Złożona oferta powinna być kompletna. Istnieje możliwość złożenia oferty tylko na część materiałów
i pomocy.

Podczas weryfikacji ofert pod uwagę zostanie wzięta łączna cena brutto.

Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.


Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna
ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia podpisania umowy.

Zamawiający zaznacza, iż  Dostawca  może ulec zmianie w przypadku naruszenia zasad określonych
w niniejszym zapytaniu.

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 18 sierpnia 2014 r. do godz. 13:00, pok. Nr 21, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2, do którego należy przedłożyć zestawienie Załącznik Nr 1.

Dokumenty (formularz oferty – Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 1) powinny być złożone w formie papierowej. Dopuszcza się złożenie oferty poprzez przesłanie wypełnionych i podpisanych dokumentów
w formie elektronicznej lub faksu, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na numer faksu 87 428 45 65, a następnie przesłane pocztą.

Oferty, które wpłynął po terminie nie będą rozpatrywane.

    Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych (www.pzosipo.gizycko.edu.pl), kopia pisma zostanie przesłana (przez e-mail lub fax) do wszystkich Firm, które złożą ofertę.


Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Agnieszka Koniuszewska, tel. 87 429 94 35, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zapytanie ofertowe, scan pisma - pobierz (11.08.2014r.)

Załącznik nr 1 - pobierz (11.08.2014r.)

Załącznik nr 2 - pobierz (11.08.2014r.)

Wybór oferty - pobierz (21.08.2014r.)