Zapytania ofertowe archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1567

                                                                    Giżycko, dnia 12 września 2014 r.

WE.0718.69.43.2014

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramachprojektu „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 EURO.

1. Zamawiający:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół

i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

Tel. 87 429 94 35, fax 87 428 11 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Postanowienia ogólne:

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna
ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pzosipo.gizycko.edu.pl

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest transport uczniów Technikum Nr 3 podczas wyjazdów
w ramach projektu w pierwszej połowie 2014 roku.

Najbliższymi zaplanowanymi działaniami w projekcie są dwa wyjazdy, jeden wyjazd dwudniowy na targi do Poznania w dniach 30 wrzesień – 1 października 2014r. oraz drugi wyjazd
na zajęcia kompetencyjne - spotkanie z pracodawcą do Grand Hotelu Tiffi w Iławie w październiku 2014r. (dokładny termin, miejsce wyjazdu zamawiający poda na tydzień przed wyjazdem, zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miasta i hotelu).

W związku z organizacją tych wyjazdów niezbędne jest zapewnienie transportu dla 43osobowej grupy w dniach 30 września – 1 października 2014 r. oraz 43 – osobowej grupy
w październiku 2014r.

Zamówienie zostało podzielone na 2 odrębne części - załącznik nr 1 wg następującego zestawienia:

Część 1. Przewiezieniu grupy z Giżycka do Poznania na Targi w dniu 30 września 2014 r.
i z powrotem następnego dnia do Giżycka – wyjazd dwudniowy

Część 2. Przewiezieniu grupy z Giżycka do Iławy – Grand Hotel (zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miasta i hotelu, dokładny termin i miejsce wyjazdu zamawiający poda na tydzień przed wyjazdem) i przywiezieniu z powrotem do Giżycka – wyjazd jednodniowy.

 

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do złożenia oferty na realizację usługi transportu wraz z określeniem stawki netto za kilometr, dla każdej część oddzielnie.

Wyjazd w dniu 30.09.2014 r. planowany jest w godzinach porannych ok. godz. 600 z parkingu przy Zespole Szkół Zawodowych ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 16 w Giżycku (pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych a Cukiernią u Adama), natomiast powrót z Targów w Poznaniu przewidziany
jest w godzinach wieczorno-nocnych, wyjazd z Poznania ok. godz.1500.

 

4. Inne postanowienia:

1) Zapłata nastąpi na podstawie faktycznego przebiegu - wg stanu licznika za każdy rozpoczęty kilometr. Rozpoczęcie trasy (liczy się od miejsca podstawienia autobusu pod szkołę - spisanie licznika do miejsca powrotu, parking przy placu Piłsudskiego – spisanie licznika).

2) Zgodnie z zasadami realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych naszą propozycję wysłaliśmy do kilku firm transportowych na terenie powiatu. Do realizacji projektu wybierzemy firmę, która spełnia warunki oraz wykona usługę za najniższą cenę.

3) Niezbędne warunki: Do złożenia oferty uprawnione są podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi posiadający zezwolenie na świadczenie takich usług w Polsce.

Kserokopie zezwolenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez właściciela firmy należy dołączyć do złożonej oferty

 

5. Kryterium wyboru: Kryterium wyboru projektu będzie cena netto – 100 % dla każdej części oddzielnie.

6. Termin wykonania oferty: Termin wykonania zamówienia do końca października 2014 r.

 7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę cenową należy złożyć oddzielnie na każdą część zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, zgodnie z zestawieniem Załącznik Nr 1. Zarówno formularz ofertowy – Zał. nr 2, jak i Załącznik Nr 1 muszą być ze sobą spójne oraz mają być wypełnione w całości. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 8. Miejsce oraz termin składania ofert:

1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

 - pisemnej (osobiście, pocztą) na adres: 11-500 Giżycko, ul. Smętka 7

- faksem na numer 87 428 11 51

- poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Termin składania ofert: 19.09.2014 r. do godziny 14.30

3) Ocena ofert zostanie dokonana 19.09.2014 r. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje oferentów pocztą elektroniczną, faksem lub listownie oraz na stronie internetowej www.pzosipo.gizycko.edu.pl

4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 9. Sposób zapłaty:

1) Wykonawca wystawi fakturę VAT (lub rachunek), na której poda osobno cenę netto i brutto za wykonanie usługi. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT/rachunku.

 

10.Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Emilia Kozłowska pod numerem 87 429 94 35 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

11. Załączniki:

1) Oferta – zał.nr 1

2) Formularz oferty – zał. nr 2 (dla każdej części oddzielnie)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Scan zapytania na transport - pobierz (12.09.2014 r.)

2. Zalącznik nr 1 - pobierz (12.09.2014 r.)

3. Załącznik nr 2 - pobierz (12.09.2014 r.)

 

OGŁOSZENIA O WYBORACH OFERT:

1. Transport do Poznania w dn. 30.09.2014 - 01.10.2014 r. - pobierz (22.09.2014 r.)

2. Transport do Iławy w dniu 27.10.2014 r. - pobierz (22.09.2014 r.)