Zapytania ofertowe archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1489

                                                                                                                                         Giżycko, dnia 17 września 2014 r.

WE.0718.69.44.2014

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usługi sprawowania opieki podczas wyjazdów nad uczniami z Technikum Nr 3 w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego” na podstawie umowy z dnia 06.06.2013r. nr POKL.09.02.00-28-027/13-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

1. Zamawiający:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół

i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

Tel. 87 429 94 35, fax 87 428 11 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Postanowienia ogólne:

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna
ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego lub cena przewyższy kwotę jaka Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi sprawowania opieki podczas wyjazdów nad uczniami
z Technikum Nr 3 w ramach realizowanego projektu pt. „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego”.

Wyjazdy edukacyjne:

 1. Wyjazd na Targi do Poznania w ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich
  (ul. Głogowska 14) w dniach 30.09. – 01.10.2014 roku (wyjazd dwudniowy)
 2. Wyjazd na zajęcia kompetencyjne spotkanie z pracodawcą do Grand Hotelu Tiffi w Iławie

w dniu 27 października 2014 r. (wyjazd jednodniowy)

 

4. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Wykonawca:

 1. jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę poza jednostką kierującą zapytanie ofertowe,
 2. ma wyksztalcenie wyższe pedagogiczne,
 3. ma doświadczenie pedagogiczne,

 

Ocena spełniania warunków ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną Wykonawcy, którzy spełnią wszystkie w/w warunki.

Wykonawca zobowiązany jest do podpisania z Zamawiającym umowy zlecenia określającej szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia za wykonany przedmiot zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

5. Kryterium wyboru:

 1. Najniższa cena – 100%.
 2. Podana w ofercie cena powinna być ceną brutto za cały wyjazd. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

6. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze Wykonawców Zamawiający zawiadomi tylko wybranych oferentów telefonicznie.

 

 7. Termin wykonania oferty:

1) Wyjazd na Targi do Poznania w dnia 30 września - 1 października 2014 r.

2) Wyjazd na zajęcia kompetencyjne do Grand Hotelu Tiffi w Iławie 27 października 2014 r.

 

8. Opis sposobu przygotowania oferty oraz termin złożenia oferty:

Ofertę należy:

1) Złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 21.

2) W kopercie zaadresowanej na Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko i opatrzonej napisem:

„Zapytanie ofertowe na zakup usługi sprawowania opieki podczas wyjazdów nad uczniami z Technikum Nr 3 w ramach projektu Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego”

3) Kompletna oferta składa się z :

a) Formularza oferty - załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania (dla każdej części oddzielnie)

b) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 (dla każdej części oddzielnie)

c) Formularza cenowego - załącznik nr 2 (dla każdej części oddzielnie)

4) Terminy składania:

a) Wyjazd na Targi do Poznania – 24.09.2014 r. do godz. 15.00

b) Wyjazd do Grand Hotelu Tiffi w Iławie – 03.10.2014 r. do godz. 15.00

 

9. Kontakt:

Osobą upoważnioną do kontaktu jest koordynator projektu Emilia Kozłowska pod numerem 87 429 94 35 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

10.Załączniki:

1. formularz oferty

2. formularz cenowy

3. oświadczenie  

                                                                                                                                                                   DYREKTOR

                                                                                                                                                                         / - /

                                                                                                                                                          Kazimierz Ambroziak

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Scan pisma - zapytanie ofertowe - pobierz (17.09.2014 r.)

Załączniki:

 1. Formularz oferty - pobierz (17.09.2014 r.)
 2. Formularz cenowy - pobierz (17.09.2014 r.)
 3. Oświadczenie wykonawcy - pobierz (17.09.2014 r.)

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA OPIEKĘ NA ZAJĘCIA KOMPETENCYJNE SPOTKANIE Z PRACODAWCĄ do GRAND HOTELU TIFFI W IŁAWIE - pobierz (07.10.2014 r.)

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA OPIEKĘ NATARGI do POZNANIA - pobierz (25.09.2014 r.)