Zapytania ofertowe archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1661

Giżycko, dnia 06.10.2014 r.

WE.0718.69.45.2014

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO ZAJĘĆ KOMPETENCYJNYCH

w ramach projektu Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego”

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

 

I. Zamawiający

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół

i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

Tel. 87 429 94 35, fax 87 428 11 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Zamawiającego www.pzosipo.gizycko.edu.pl.

 

II. Opis przedmiotu zapytania

Materiały biurowe wg zestawienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

 

Kod CPV: 30 19 20 00 - 1; 30 19 00 00 – 7; 30 19 76 30 - 1

 

III. Termin wykonania zapytania

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 7 dni od wyboru Dostawcy. Dostawca zapewni dostawę na koszt własny wymienionych materiałów biurowych w ilości zgodnej z zamówieniem do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Smętka 7, z tymże papier ksero dostarczy bezpośrednio do Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. T. Kościuszki 16, powiadamiając o tym wcześniej Zamawiającego.

 

IV. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Dostawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty dostarczenia, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia transportu przedmiotu zamówienia do czasu jego odbioru).

 

V. Opis przygotowania oferty

Ofertę cenową należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym załącznik nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, do którego należy przedłożyć zestawienie Załącznik Nr 2 i 2a Zarówno załącznik nr 1, jak i Załącznik Nr 2 i 2a mają być wypełnione w całości. Koszty związane
z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Dostawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający wybierze Dostawcę, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 14.10.2014 r., do godz. 14.30.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

  • 1) listownie na adres: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie” Dostawa materiałów biurowych do zajęć edukacyjnych”
  • 2) osobiście w pokoju nr 21 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko
  • 3) za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną lub telefonicznie).

 

IX. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego
(tel. e-mail, tel/ fax)

Emilia Kozłowska: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 87 429 94 35/ 87 428 11 51

 

X. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego zapytania,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego zapytania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,
a tak
że do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

                                                                                                      

 

 Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty

2. Załącznik nr 2 i 2a – zestawienie cenowe

 

                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                                            / - /

                                                                                                                 Kazimierz Ambroziak

Zapytanie ofertowe - scan pisma - pobierz (06.10.2014 r.)

 

Dokumenty do pobrania:

1) Formularz oferty - załącznik nr 1 - pobierz (06.10.2014 r.)

2) Załącznik Nr 2 i 2a - pobierz (06.10.2014 r.)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - pobierz (16.10.2014 r.)