Zapytania ofertowe archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1216

Giżycko, dnia 28.11.2014 r.

WE.0718.69.51.2014

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ UNIFORMÓW
DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ KOMPETENCYJNYCH HOTELARSKICH
„BEZ STRESU I BARIER JĘZYKOWYCH W RECEPCJI”

 

I. Zamawiający

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół

i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

Tel. 87 429 94 35, fax 87 428 11 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

 

II. Nazwa przedmiotu zapytania

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa uniformów dla uczestników zajęć hotelarskich „Bez stresu i barier językowych w recepcji”.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Zamawiającego www.pzosipo.gizycko.edu.pl.

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Zawodowych Technikum Nr 3 w Giżycku odzieży – uniformów (odzież dla recepcjonistek) dla uczestników zajęć kompetencyjnych hotelarskich „Bez stresu i barier językowych w recepcji” na potrzeby projektu „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na jeden uniform składa się : marynarka, kamizelka, bluzka biała i spódnica.

 

Wymagania oraz opis dotyczący zamawianej odzieży zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego – „Parametry odzieży roboczej”.

 

2. Zamawiający potrzebuje 7 kompletów uniformów damskich.

3. Oferowana odzież musi być fabrycznie nowa, najwyższej jakości, bez wad.

4. Dodatkowo marynarka wchodząca w skład uniformu musi być trwale oznaczona logotypami:: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny (zgodnie z wytycznymi dot. oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

 

- Dwa loga umieszczone w jednej linii:

 

                 KL MONO                                          UEEFS L-mono

   

 IV. Termin wykonania Zapytania

Wymagany termin realizacji zamówienia: 14 dni licząc od dnia udzielenia przedmiotowego zamówienia. Wykonawca zapewni dostawę na koszt własny do siedziby Zamawiającego wymienionej odzieży w ilości zgodnej z zamówieniem. Zamawiający potwierdzi wykonanie zamówienia poprzez podpisanie protokołu odbioru przygotowanego przez Zamawiającego.

 

V. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty wyrażona w PLN dla zamówienia winna zawierać wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty dostarczenia, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia transportu przedmiotu zamówienia do czasu jego odbioru).

 

VI. Opis przygotowania oferty

Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu cenowym nr 1 (cena netto i brutto), jak i formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 (cena netto i brutto za 7 komplet uniformów damskich łącznie) do niniejszego zapytania. Zarówno formularz cenowy – załącznik nr 1, formularz ofertowy – załącznik nr 2, mają być wypełnione w całości.

Wykonawca załączy do oferty zdjęcia (mogą być w formie scanu) obrazujące gotowy produkt oferowany przez Wykonawcę.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VII. Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena za kompletny uniform (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający wybierze Wykonawcę, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę).

 

VIII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 02.12.2014 r., o godz. 14.30.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • osobiście w pokoju nr 21 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych,
  ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

 

IX. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną lub telefonicznie).

 

X. Osoba wyznaczona do kontaktów ze strony Zamawiającego

Emilia Kozłowska: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 87 429 94 35

 

XI. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego zapytania,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego zapytania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,
a tak
że do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

                                                                                           

 

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – formularz cenowy
 2. Załącznik nr 2 – formularz oferty
 3. Załącznik nr 3 – parametry odzieży

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

nr WE.0718.69.51.2014

 

 

FORMULARZ CENOWY

1. Dane dotyczące Wykonawcy:

 • nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………..
 • adres …………………………………………………………………………….
 • nr telefonu, faksu ……………………………………………………………….
 • nr REGON …………………………………… nr NIP ………………………..

2. Oferujemy wykonanie usługi wg poniższego zestawienia cenowego:

Lp.

Przedmiot oferty

Cena jednostkowa (netto)

VAT

Wartość (brutto)

1

Uniform dla dziewcząt

     

RAZEM

xxxxxxxxx

   

 

 

 

 

 

 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z przedmiotem usługi.

4. Akceptujemy warunki płatności przedstawione w zapytaniu ofertowym.

 

 

 

 

……………………………….., dnia ………………………….. 2014 r.

 

 

 

………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

 

*niepotrzebne skreślić

 

                                                                                          

 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

nr WE.0718.69.51.2014

                                                                                                         

 

FORMULARZ OFERTY

 

na wykonanie zamówienia …………………………………………………..poniżej 30 tys. EURO

                                                       (nazwa zamówienia)

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

 II. Opis przedmiotu zamówienia …………………………………………………………………………………

 1. termin wykonania zamówienia …………………………………….
 2. okres gwarancji (jeśli dotyczy)………………………………………
 3. warunki płatności ………………………………………………………...
 4. ………………………………………………………………………

 

 III. Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.12.2014 r. do godz. 14.30 w formie:

 • > pisemnej (osobiście) na adres Zamawiającego*
 • > za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   *

 

IV. Nazwa i adres wykonawcy

……….………………………………………………………………………………………………………

NIP:……………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………........

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia za:

cenę netto: …………………………………………zł.

cenę brutto: ………………………………………..zł.

słownie brutto: …………………………………………………………………………………………zł.

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 2. Oświadczam, że spełniam warunki
 1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
 1. ……………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………………

 

……………………..,dnia …………………….                              …………………..………………………

                                                                                              ( podpis osoby uprawnionej)

                                                                      

                                                           (pieczęć wykonawcy )

* niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

nr WE.0718.69.51.2014

 

Parametry odzieży roboczej

 

Dostawa do Zespołu Szkół Zawodowych Technikum Nr 3 w Giżycku odzieży – uniformów
dla uczestników zajęć kompetencyjnych hotelarskich „Bez stresu i barier językowych w recepcji”
w ramach projektu „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego” w terminie 14 dni kalendarzowych

licząc od dnia udzielenia przedmiotowego zamówienia przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.

 

Lp.

Szczegółowy opis zamawianej odzieży

1.

Zestaw dla dziewcząt: marynarka elegancka w kolorze czarnym na podszewce, posiada dwie kieszenie dolne, zapinana na guzik

Tkanina: skład min. 30 % wiskozy

2.

Zestaw dla dziewcząt: kamizelka czarna z podszewką, zapinana na 1 guzik, z tyłu pasek z klamerką do regulacji, dwie kieszenie zewnętrzne odszyte z paspli bez patki, dekolt w „V”

Tkanina: skład min. 30 % wiskozy

3.

Zestaw dla dziewcząt: spódnica kolor czarny na podszewce z zaszewkami, regulacja gumkami po bokach w pasie, z tyłu rozporek, długość przed kolano - wg tabel wzrostowych.

Tkanina: skład min. 30 % wiskozy

4.

Zestaw dla dziewcząt: koszula - bluzka kolor biały zapięcie z przodu na minimum 5 guzików, zaszewki piersiowe i pionowe regulujące krągłości damskiej sylwetki, długi rękaw z usztywnianym mankietem zapiętym na dwa guziki do regulacji, kołnierz usztywniany na stójce, 1 kieszonka

Tkanina: skład min.50 % bawełny

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - scan pisma - pobierz (28.11.2014r.)

Załącznik Nr 1 - formularz cenowy - pobierz (28.11.2014r.)

Załącznik Nr 2 - formularz oferty - pobierz (28.11.2014r.)

Załącznik Nr 3 - parametry odzieży - pobierz (28.11.2014r.)

 

ZAWIADOMIENIE o wyborze oferty - pobierz (04.12.2014r.)