Zapytania ofertowe archiwalne

|
Odsłony: 1711

 

Nr WE.0718.68.58.2013

Giżycko, dnia 12.02.2015 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

 

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu pn. SORE działają w szkole – nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim. Do postępowania nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Zamawiający
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7 11-500 Giżycko
tel. 87 428 45 65
fax 87 428 45 65
NIP: 845-17-39-094
REGON: 510953225

 

  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

 

Materiały biurowe wg zestawienia znajdującego się z załączniku nr 2

 

Kod PCV: 30 19 20 00 – 1; 30 19 00 00 – 7; 30 19 76 30 – 1

 

Zapłata za realizację zamówienia następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może złożyć ofertę tylko na dostawę wszystkich materiałów biurowych wskazanych w załączniku nr 2, niedozwolone jest składanie ofert częściowych (na wybrane produkty).

 2. Termin realizacji zamówienia:

Materiały biurowe powinny zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego do dnia 5 marca 2015 r.

 

 3.Opis sposobu obliczenia ceny

Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto. Kryterium oceny ofert będzie cena brutto oferty. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym także koszt transportu do siedziby Zamawiającego.

 

 4. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć do dnia 20.02.2015 r. w następujący sposób:

  1. Listownie na adres: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „oferta na dostawę materiałów biurowych”
  2. Osobiście w pokoju nr 21 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko
  3. Za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

 

5. Pozostałe informacje.

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania najpóźniej w dniu 23.02.2015 r., zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, zaś Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Bogdan tel. 608335144, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego na dostawę materiałów biurowych

 

 

1. Zamawiający:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

2. Oferta złożona przez:

Nazwa wykonawcy:       …………………………………………………………………………………

Siedziba:                                …………………………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………

Numer telefonu:            …………………………………………………………………………………

Numer faksu:                …………………………………………………………………………………

NIP / PESEL:               …………………………………………………………………………………

Oferuję bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami zapytania ofertowego, całość przedmiotu

zamówienia za cenę łączną brutto(wraz z podatkiem VAT)

w wysokości:................. zł

słownie złotych: ..................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości………………… zł,

słownie złotych…………………………………..

za ceny jednostkowe wskazane w wypełnionym załączniku nr 2.

Oświadczam(y), że:

> Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego

    • > akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego
    • > w przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Do kontaktów ze strony Wykonawcy upoważniony jest:

……………………………………………………………………………………………….

Tel. ……………………………………….. fax. ………………………………………….

 

 

 

…………………………………..                                                       ………………………………

             data                                                                                pieczęć i podpis osoby upoważnionej

 

 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 2 - pobierz (12.02.2015 r.)

 

WYBÓR OFERTY - pobierz (26.02.2015 r.)