Zapytania ofertowe archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1609

Giżycko, dnia 16.02.2015 r.

WE.0718.69.4.2013.2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH DO ZAJĘĆ KOMPETENCYJNYCH

w ramach projektu Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego”

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO

 

I. Zamawiający

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół

i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

Tel. 87 429 94 35, fax 87 428 11 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie Zamawiającego www.pzosipo.gizycko.edu.pl.

 

II. Opis przedmiotu zapytania

Materiały biurowe wg zestawienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

 

III. Termin wykonania zapytania

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 7 dni od wyboru Dostawcy. Dostawca zapewni dostawę na koszt własny wymienionych materiałów biurowych w ilości zgodnej z zamówieniem do Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Smętka 7, z tymże papier ksero dostarczy bezpośrednio do Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. T. Kościuszki 16, powiadamiając o tym wcześniej Zamawiającego.

 

IV. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty wyrażona w PLN winna zawierać wszystkie koszty jakie Dostawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty dostarczenia, załadunku, rozładunku, ubezpieczenia transportu przedmiotu zamówienia do czasu jego odbioru).

 

V. Opis przygotowania oferty

Ofertę cenową należy złożyć zgodnie z formularzem ofertowym załącznik nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, do którego należy przedłożyć zestawienie Załącznik Nr 2 i Nr 2a. Zarówno załącznik nr 1, jak i Załącznik Nr 2 i 2a mają być wypełnione w całości. Koszty związane
z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Dostawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wystawionej stawki podatku VAT.

 

VI. Kryteria wyboru oferty

Jedynym kryterium oceny oferty jest: cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w PLN). Zamawiający wybierze Dostawcę, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. najniższą cenę) wynikającą z przyjętego w/w kryterium.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 19.02.2015 r., do godz. 12.30.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:

 • listownie na adres: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie” Dostawa materiałów biurowych do zajęć edukacyjnych”
 • osobiście w pokoju nr 21 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych,
  ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Powiadomieni zostaną również oferenci, którzy złożyli oferty w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia (za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną lub telefonicznie).

 

IX. Osoba wyznaczona do kontaktów w ramach ww. zadania ze strony Zamawiającego
(tel. e-mail, tel/ fax)

Emilia Kozłowska: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 87 429 94 35/ 87 428 11 51

 

X. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego zapytania,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego zapytania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny,
a tak
że do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

                                                                                            

  Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 i 2a – zestawienie cenowe

 

 

 

   Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

nr WE.0718.69.4.2013.2015

                                                                                                         

 

FORMULARZ OFERTY

 

na wykonanie zamówienia …………………………………………………..poniżej 30 tys. EURO

                                                       (nazwa zamówienia)

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. termin wykonania zamówienia …………………………………….
 2. okres gwarancji (jeśli dotyczy)………………………………………
 3. warunki płatności ………………………………………………………...
 4. ………………………………………………………………………
 5. ………………………………………………………………………

 

 1. Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.02.2015 r. do godz. 12.30 w formie

 • pisemnej (osobiście lub listownie) na adres Zamawiającego *
 • e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. *
 • faxem na numer: *

 

 1. Nazwa i adres wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………

..............................................................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………........

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu Zamówienia za:

cenę netto: …………………………………………zł.

cenę brutto: ………………………………………..zł.

słownie brutto: …………………………………………………………………………………………zł.

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 2. Oświadczam, że spełniam warunki

 

 1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
 1. ……………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………………

 

……………………..,dnia …………………….                              …………………..………………………

                                                                                                                 (podpis osoby uprawnionej)

                                                                      

                                                           (pieczęć wykonawcy )

* niepotrzebne skreślić

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zapytanie ofertowe scan pisma - pobierz (16.02.2015 r.)

Załacznik nr 2 i 2a - pobierz (16.02.2015 r.)

WYBÓR OFERTY - pobierz (19.02.2015 r.)