Zapytania ofertowe archiwalne

Zapytanie ofertowe na dostawę systemu na dostawę zestawu do tłumaczeń symultanicznych na rzecz realizacji projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Emilia Borowiak
Odsłony: 1557

Uwaga ZMIANA!

Zamawiający uprzejmie informuje, że zmianie uległy zapisy zapytania ofertowego odnośnie wymogów dot. autodostrajania oraz obudowy sprzętu. Zmiany zostały zaznaczone na czrwono

 

 

 

WE.0718.117.13.2015

        UWAGA ZMIANA                                                                                                                                                                      Giżycko, 27.11.2015

Zapytanie ofertowe na dostawę systemu na dostawę zestawu do tłumaczeń symultanicznych na rzecz realizacji projektu „Strategiczne partnerstwo edukacyjne Powiat Giżycki – Miasto Alytus” współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

I. Zamawiający.

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji

ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko

 

przy współudziale

Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

 

II. Przedmiot zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w tabeli poniżej.

Części składowe i liczba sztuk

Lp.

Nazwa urządzenia

Liczba sztuk

1

Nadajnik tłumacza

1

2

Mikrofon tłumacza

2

3

Odbiornik słuchacza

12

4

Słuchawka słuchacza

12

5

Kontener - ładowarka

1

 

Wymagane parametry

 1. Minimum 2 kanały językowe.
 2. Autodostrajanie częstotliwości i reduktor szumów- nie dotyczy  urządzeń zbudowanych na układach cyfrowych używających pętli synchronizacji fazowej (PLL).
 3. Zasięg radiowy do 100 m w przestrzeni zamkniętej i otwartej.
 4. Czas pracy bez konieczności ładowania min 10 godzin.
 5. Nadajniki wyposażony w wyświetlacz LCD, który wyświetla minimum kanał nadawania, stan baterii, blokadę ustawień.
 6. Odbiorniki wyposażone w wyświetlacz LCD, który wyświetla minimum kanał odbioru, ustawioną głośność wyjścia, stan baterii.
 7. Obudowa odbiornika wyposażona w klamrę do zawieszenia na pasku lub ubraniu, oraz zaczep do smyczy.
 8. Temperatura otoczenia: minimum 0°C do +40°C.
 9. Waga odbiornika z akumulatorami nie przekraczająca 80mg
 10. Metalowe, odporne na zniszczenie, lekkie obudowy.

Odbiornik powinien wytrzymać pod względem elektronicznym i mechanicznym upadek z 1 m na drewnianą podłogę (czyli powinien działać, po nieumyślnym strąceniu ze stołu podczas pracy).  Wymaganie to będzie sprawdzone podczas odbioru.

11. Gwarancja - odbiorniki i nadajniki: minimum 24 miesiące, pozostałe elementy (akcesoria): minimum 3 miesiące licząc od daty dostarczenia

12. Sprzęt może być używany w UE bez zezwoleń i       posiadać deklaracje CE.

13. W kontenerze jednocześnie ładowanych może być minimum 15 odbiorników i 1 nadajnik.

III. Termin realizacji zamówienia

Dostawa 04.01.2016r.

IV.Warunki udziału w postępowaniu:

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

 

V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejsza ekonomicznie:

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

 

a) Cena – max. 90 pkt

 

Liczba punktów w zakresie ceny:

Cena oferty z najniższą zaoferowaną ceną brutto

_________________________________________ X 90 pkt

Cena badanej oferty brutto

 

 

b) Okres gwarancji na odbiorniki i nadajniki - max. 10 pkt

 

Liczba punktów w zakresie gwarancji na odbiorniki i nadajniki:

do 24 m-ce                               -   0 pkt

powyżej 24 m-cy                      - 10 pkt

 

2.       Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów
po zsumowaniu otrzymanej ilości punktów w każdym z kryteriów oceny.

3.    Oferta może uzyskać maksymalnie 100pkt (100pkt=100%). Pozostałym Wykonawcom, spełniającym warunki Zamawiającego, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

4.    Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

VI. Sposób obliczenia ceny:

1. Wykonawca w formularzu oferty poda cenę brutto za całość przedmiotu zmówienia.

2. Cena obejmować będzie wyrażoną w PLN wartość podlegającą zapłacie przez Zamawiającego
na rzecz Wykonawcy zawierającą cenę wszystkich urządzeń, dostawę do miejsca wskazanego przez Zamawiającego (na terenie Giżycka).

3. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów
i usług.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert.

W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia podpisaną ofertę (na załączonym druku) należy złożyć w terminie do dnia 03.12.2015 r. godz. 14.00 w formie:

pisemnej (osobiście lub listownie) na adres Zamawiającego- Pok. 21, w oryginale Oferty muszą być złożone w zamkniętej kopercie i opisane w sposób umożliwiający odróżnienie od innej korespondencji np. wg poniższego wzoru:

 

„Oferta nadostawę zestawu do tłumaczeń symultanicznych”

NIE OTWIERAĆ PRZED GODZ. 14.10

 

UWAGA!

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi o godz.14.10

 

Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie odpowiada za termin dostarczenia przesyłek przez pocztę.

 

Informacje dodatkowe:

 1. Niniejsze zamówienie jest prowadzone przy współudziale Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, który formalnie przeprowadzi niniejsze postępowanie.
 2. Płatnikiem za niniejsze zamówienie będzie Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji
  w Giżycku.
 3. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego Emilia Borowiak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.87 4284565
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w uzasadnionych przypadkach do wydłużenia terminu składania ofert oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu do terminu składania ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnień dokumentów oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem.
 6. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację usługi. Przypadku uchylenia się od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
 7. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru najkorzystniejszej oferty, w każdym czasie bez podania przyczyn.                                           

                                              

        Załączniki                                                                                            

       Zapytanie ofertowe scan- (pobierz 24.11.2015)

       Opdowiedzi na pytania scan pobierz 26.11.2015

       Zapytania ofertowe zmiana pobierz 26.11.2015

Zapytanie ofertowe II zmiana- Aktualne pobierz (27.11.2015)

 

                                                                                                 

       Formularz oferty -(pobierz 24.11.2015)

WYBÓR OFERTY pobierz 04.12.2015