Zapytania ofertowe archiwalne

Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych związanych z przebudową internatu Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych im. KEN

Emilia Borowiak
Odsłony: 1402

PZOSiPO.241.5.2018                                                             Giżycko, dn. 26.01.2018

 

Zapytanie ofertowe na „Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych  związanych z przebudową internatu Zespołu Szkół Elektronicznych i informatycznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Giżycku do  wymogów przeciwpożarowych  i potrzeb osób niepełnosprawnych”

 1. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie bez wyboru oferty i podpisania umowy.
 3. Zamawiający

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych. ul. Smętka 7 , 11-500 Giżycko

Tel./fax 87 428 45 65

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Warunki ogólne. Sporządzona dokumentacja projektowa i kosztorysowa powinna:

 1. Stanowić podstawę do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę – jeżeli dotyczy lub zgłoszenia robót.
 2. Stanowić podstawę przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.– dalej: Pzp) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r., nr 202, poz. 2072 z późn. zm.);
 3. Szczegółowy zakres obejmuje:

- Projekt budowlano – wykonawczy + BIOZ (jeżeli jest to konieczne) – 4 egzemplarze,

- Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egz.

 1. Dokumentacja powinna uwzględniać ewentualność pojawienia się wśród uczniów osób z niepełnosprawnościami, którzy powinni mieć możliwość dotarcia do poszczególnych pracowni i korzystania z nich.
 2. Obejmować wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa opracowania branżowe.
 3. Zawierać wszystkie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dokumenty, oświadczenia, uzgodnienia, informacje, opracowania oraz opinie, konieczne do uzyskania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) i prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych, oraz inne niezbędne dokumenty uzyskane przez wybranego Wykonawcę.
 4. Zamawiający informuje, że dokumentacja nie może zawierać żadnych nazw własnych,  ani  rozwiązań wskazujących na konkretnego producenta.
 5. Zamawiający informuje, że obowiązkiem Wykonawcy będzie bezpłatna aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów wynikająca z potrzeb Zamawiającego, jak również poprawienie dokumentacji, w przypadku, gdy z winy Wykonawcy nastąpi uzasadniona konieczność zmiany projektu.
 6. Obowiązkiem Wykonawcy będzie m.in.: Uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych opinii i decyzji oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z ich uzyskaniem (w tym opinię rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciw pożarowych na temat zgodności projektu z wymaganiami ochrony przeciw pożarowej).
 1. Zamówienie obejmuje 3  zadania:

Zadanie I

Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych  związanych z zapewnieniem  w budynku internatu bezpieczeństwa pożarowego, w tym warunków ewakuacji,  zgodnego  z  Działem  VI Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznychjakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Zadanie II

Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych  związanych z dostosowaniem budynku do zamieszkania w nim osób niepełnosprawnych ruchowo,  słabowidzących i słabosłyszących.

 

Zadanie III

Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z kosztorysami i przedmiarami robót budowlanych  związanych z wykonaniem  nowej  instalacji elektrycznej.

Opis zadania I

Projekt robót budowlanych związanych z zapewnieniem  w budynku internatu bezpieczeństwa pożarowego, w tym warunków ewakuacji należy wykonać na podstawie zaleceń zawartych w „Ekspertyzie Technicznej w sprawie ochrony przeciwpożarowej sporządzonej w trybie paragrafu 2 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm. )”  wykonanej na zlecenie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych przez inż. Wojciecha Podraszkę  i mgr inż. arch. Wojciecha Kukwę ( ekspertyza w formie elektronicznej w formacie PDF jest do pobrania ze strony internetowej zamawiającego).

 

W szczególności należy wykonać projekt  robót budowlanych powodujących:

 1. Oddzielenie piwnicy od pozostałej części budynku drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30 poprzez wstawienie drzwi o odporności ogniowej co najmniej EI 30.
 2. Oddzielenie strefy 2 - ZL V + ZL III od strefy 3 — ZL I + ZL III i 4 — PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2 na poziomie piwnicy i parteru drzwiami o klasie p odporności ogniowej EI 60.
 3. Wydzielenie pomieszczenie centralnego wyłącznika prądu 1.5  drzwiami o klasie EI 60.
 4. Wydzielenie kotłowni 0.6 na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW (70 kW) drzwiami EI 30.
 5. Wyposażenie klatek schodowych nr 1 i 2 w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,
 6. Obudowania klatki schodowej 1 ścianą o klasie odporności REI 60 oraz brak zamknięcia klatek schodowych 1 i 2 drzwiami.
 7. Wyposażenie w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne  dróg ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym.
 8. Wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu i wyposażenie budynku w automatykę przeciwpożarową – w razie pożaru następuje samoczynne wyłączenie prądu)
 9. Wyposażenie drzwi w piwnicy na komunikacji 0.18a (szatnia 0.19) do 93-cm, na parterze na komunikacji 1.10 (WC 1.13, pokój 1.11) do 53 i 109,5 cm  w samozamykacze zgodnie z częścią graficzną.
 10. Instalację hydrantów wewnętrznych DN 25 na każdej kondygnacji budynku w strefie 3 - ZL I + ZL III i w strefie 2 - ZL V + ZL III tak, aby długość węża obejmowała całą kondygnację.
 11. Umieszczenie hydrantów wewnętrznych  przy wejściach do klatek schodowych.
 12. Zabezpieczenie przepustów instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpożarowego do wymaganej klasy odporności ogniowej (EI) dla tych elementów.
 13. Zabezpieczenie przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach stanowiących obudowę wydzielonych pożarowo klatek schodowych i kotłowni, a niebędących elementami oddzielenia przeciwpożarowego do wymaganej klasy odporności ogniowej (EI) jak dla tych ścian i stropów.
 14. Obudowanie przewodów wentylacyjnych lub zastosowania klap odcinających w przewodach wentylacyjnych przechodzących przez strefę, której nie obsługują.
 15. Wymiana istniejących  drzwi w świetle na drodze ewakuacyjnej z komunikacji 1.10 na komunikację 1.9 i z komunikacji 1.9 na komunikację 1.2 oraz z komunikacji 3.7 na komunikację 3.6 o szerokości  80 cm na drzwi o wymaganej szerokości  min. 90 cm.
 16. Wymiana drzwi ewakuacyjnych: na parterze z WC 1.4 i z pom. socjalnego 1.3 — mających szerokość 70 cm na drzwi o wymagana szerokość min. 80 cm (drzwi służące do ewakuacji do 3 osób).
 17. Wymiana drzwi ewakuacyjnych: na parterze z pokoju wychowawców 1.7, na poziomie I z sali lekcyjnej 3.10, z sali komputerowej 3.5, z pokoi: 4.5, 4.8, 4.9, na poziomie II z pokoi: 6, 6.7, 5.5, 5.16, 5.13, 5.12, na poziomie III drzwi z pokoi: 8.8, 8.9, 8.5, 7.5, 7.16, 7.12, 7.13, na poziomie IV drzwi z pokoi: 10.9, 10.8, 10.5, 9.5, 9.16, 9.15, 9.13, 9.12 — mających szerokość 80 cm na drzwi o wymaganej szerokości min. 90 cm (drzwi przeznaczone do ewakuacji powyżej 3 osób).
 18. Wymiana drzwi dwuskrzydłowych o szerokości skrzydeł — 2 x 70 cm (na poziomie I i IV na klatkę schodową nr 1)  na drzwi o szerokości min. 90 cm.
 19. Usuniecie panele drewniane w magazynie 0.27 (strefa ZL I) bez certyfikatu potwierdzającego przynajmniej trudnozapalność   i zastąpienie ich inną posadzką spełniającą wymaga pożarowe.
 20. Zapewnienie drogi pożarowej  z zapewnieniem dostępu do 58,5 % obwodu zewnętrznego budynku przy rozpiętości (największej szerokości) nieprzekraczającej 60 m, oddalona od ściany budynku o 5-15 m o minimalnej szerokości tej drogi 4 m i o nachyleniu nieprzekraczającym 5% z usunięciem  drzew Najmniejszy promień zewnętrznego łuku drogi pożarowej powinien wynosić nie mniej niż 11 m. Do drogi pożarowej powinno być zapewnione  dojście o szerokości min. 1,5 in i długości nie większej niż 50 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej.
 21. Zastąpienie witryn szklanych stanowiących obudowę klatki schodowej 1  bez wymaganej klasy odporności ogniowej: luksferów na komunikacji: 10.2, 9.2, 8.2, 7.2, 6.2, 5.2, 4.2, witryny szklane do pomieszczenia centralnego wyłącznika prądu 1.5 witrynami szklanymi o wymaganej klasie odporności ogniowej zgodnie z częścią graficzną lub zamurowanie tych otworów.
 22. Wymianę drzwi z pomieszczeń, z wyjątkiem higieniczno sanitarnych, prowadzących na drogi komunikacji ogólnej nie posiadających klasy odporności ogniowej  na wymagane drzwi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.
 23. Wymiana przekrycia dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8m lub przyległego do ściany z otworami budynku wyższego, w pasie o szerokości 8 m od tej ściany na nierozprzestrzeniające ognia (NR0).
 24. Wymiana przekrycia dachu przedmiotowego budynku na nierozprzestrzeniające ognia (NR0).

           W ramach zadania I należy wykonać projekty wszystkich instalacji elektrycznych, wodnych i innych niezbędnych do prawidłowego działania wszystkich urządzeń tworzących system zabezpieczenia pożarowego według  sporządzonej ESPERTYZY.

           Przy sporządzaniu projektu należy uwzględnić przywrócenie wnętrza internatu do właściwego stanu technicznego i estetycznego po wykonaniu robót budowlanych związanych z dostosowaniem internatu do wymagań przeciwpożarowych.

Uwaga

W sporządzonej dokumentacji można wykorzystać rysunki i inne fragmenty ww. wymienionej EKSPERTYZY, do której zamawiający posiada pełne prawa autorskie.

Zadanie II

Z uwagi na konstrukcję budynku oraz ograniczoną liczbę osób niepełnosprawnych  aspirujących do zamieszkania w internacie  dostosowanie budynku do zamieszkania w nim osób niepełnosprawnych ruchowo,  słabowidzących i słaboslyszących  można/należy ograniczyć do drugiej kondygnacji małego bloku ( nad pomieszczeniem stołówki).

Przewidywany zakres prac projektowych:

 1. Wykonanie projektu komunikacji dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich,  miedzy wyznaczoną kondygnacją a stołówką i otoczeniem internatu np. poprzez zastosowanie zewnętrznej pionowej platformy ( windy).
 2. Wykonanie projektu węzła sanitarnego (toalety z prysznicem) na tej kondygnacji przystosowanego do osób niepełnosprawnych.
 3. Wykonanie projektu oznaczeń zapewniających komunikację i ewakuację przystosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo, słabosłyszących i słabowidzących.

Ostateczne rozwiązania techniczne należy uzgodnić z zamawiającym.

Zadanie III  

 Wykonanie projektu nowej instalacji elektrycznej

Zadanie III obejmuje wykonanie projektu nowej instalacji elektrycznej w całym budynku internatu tj:

 1. Wewnętrznych  linii zasilających. W pomieszczeniach wykorzystywane przez lokatorów internatu powinny zostać wydzielone obwody  umożliwiające bezpośrednie rozliczanie się lokatorów z pobranej energii.
 2. Głównej tablicy rozdzielczej w budynku z wyposażeniem w wyłączniki nadmiarowoprądowe i różnicowoprądowe oraz dodanie ochronników przeciwprzepięciowych IIstopnia
 3. Tablice bezpiecznikowych w poszczególnych częściach budynku.
 4. Instalacji oświetleniowej zapewniającej właściwe natężenie i barwę światła w pokojach mieszkalnych internatu, ciągach  komunikacyjnych internatu, stołówce, węzłach sanitarnych, pomieszczeniach dydaktycznych, stołówki kuchni i pomieszczeniach gospodarczych związanych z funkcjonowaniem internatu  oraz pomieszczeniach wykorzystywanych przez lokatorów.
 5. Instalację gniazd wtykowych umożliwiających należyte spełnianie funkcji przez poszczególne zabezpieczenia.
 6. Instalację „siłową” zasilającą  poszczególne urządzenia kuchni z możliwością wzbogacenia wyposażenia kuchni o nowe urządzenia elektryczne.
 7. Zainstalowanie w piwnicy głównej szyny wyrównawczej oraz wykonanie połączeń wyrównawczych
 8. Wymiana całego osprzętu, w tym wszystkich źródeł światła, łączników i gniazd wtykowych w obudowie dostosowanej do miejsca zainstalowania.
 9. Instalację telewizyjno - radiową wewnętrznej umożliwiającej funkcjonowanie w każdym pokoju mieszkalnym jednego odbiornika telewizyjnego i głośnika radiowego.
 10. Instalację internetową zapewniającą dostęp do internetu szerokopasmowego przez wszystkich mieszkańców internatu.

Przebudowana instalacja elektryczna musi odpowiadać przepisom określonym w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz przywołanym w nim polskim normami oraz uwzględniać aktualne  rozwiązania techniczne.

Zastosowane rozwiązania techniczne powinny być dostosowane do funkcji pełnionej przez budynek.

Instalacja oraz  zaprojektowane źródła światła  i inne odbiorniki  powinna charakteryzować się  możliwym do uzyskania przy aktualnym poziomie techniki  poziomem efektywności  energetycznej.

 

 

III. Termin realizacji zamówienia

Do 30 maja 2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jednak nie dłużej niż do 15.06.2018r.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca wykaże w formularzu oferty, że dysponuje osobami, które będą realizować zamówienie (autorami projektów) oraz załączy dokumenty tych osób poświadczające uprawnienia budowlane do projektowania oraz aktualne zaświadczenie o przynależności projektanta na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego.

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena oferty z najniższą zaoferowaną ceną brutto

za całość przedmiotu zamówienia

 (za  3 zadania łącznie)

   ---------------------------------------------------------  X 70 pkt

  Cena badanej oferty brutto za całość

przedmiotu zamówienia (za  3 zadania łącznie)

 
 1. a) Cena – max. 70 pkt,

Liczba punktów w zakresie ceny=

 1. b) Doświadczenie Wykonawcy – max. 30 pkt. Punktowane będzie doświadczenie Wykonawcy zdobyte w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w wykonaniu dokumentacji o podobnym przeznaczeniu tj. dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji obiektów i/lub pomieszczeń szkół lub placówek oświatowych.
 2. a) 1 dokumentacja – 10 pkt.
 3. b) 2 dokumentacje – 20 pkt
 4. c) 3 dokumentacje – 30 pkt

Wykonawca oświadczy w formularzu oferty o ilości wykonanych dokumentacji (wraz z podaniem nazwy zamawiającego tej dokumentacji) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca wraz z ofertą złoży dokumenty poświadczające prawidłowe wykonanie tych dokumentacji (np. referencje, protokoły odbioru, umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty).

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów po zsumowaniu otrzymanej ilości punktów w każdym z kryteriów oceny. Zamawiający będzie przyznawał punkty zgodnie z zasadami określonymi w pkt. V ppkt 1 Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty .
 2. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną (za całość przedmiotu zamówienia tj. za  3 zadania łącznie).
 1. Sposób obliczenia ceny
 1. Wykonawca w formularzu oferty poda cenę brutto za całość przedmiotu zmówienia (za 3 zadania łącznie) z wyszczególnieniem cen ofertowych brutto za każde zadanie oddzielnie.
 2. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.

VII. Miejsce i termin składania ofert

W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia ofertę (na załączonym druku) wraz z załącznikami należy złożyć

w terminie do dnia  5 lutego 2018 r. do godz. 12.00 w formie:

- pisemnej  na adres ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 21 – (oryginał oferty) w zamkniętej kopercie opisanej  wg wzoru poniżej:

Oferta na „Sporządzenie dokumentacji projektowej” nie otwierać przed 05.02.2018r. godz. 12.10.

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Obiekty oraz pomieszczenia do modernizacji można ocenić w godzinach 8 – 14 po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym tel. 87 428 45 65.
 2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 12.10 w pok. 28.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu.
 4. Zamawiający informuje, że Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zakończenia postepowania przez Zamawiającego bez wyboru oferty i podpisania umowy.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień, uzupełnień dokumentów (dopuszczona jest korespondencja elektroniczna).
 6. Zamawiający informuje, że udzieli  zamówienia tylko jednemu Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zgodnie z zasadami określonymi w pkt. V ppkt 1, jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy z w/w Wykonawcą tylko na wybrane przez Zamawiającego zadanie/zadania. W takim przypadku wartością umowy będzie wartość danego zadania/zadań zgodnie z podanym przez Wykonawcę wyszczególnieniem
   w formularzu oferty.
 7. W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się na wybór Wykonawcy i realizację zamówienia zostanie zawarta umowa pisemna na wykonanie zadania/zadań.
 8. Osoba do kontaktu:

Emilia Borowiak

87 428 45 65 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 1. Do niniejszego zapytania zastosowanie mają Przepisy Zarządzenia nr 1.2016 Dyrektora Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych z dnia 09 lutego 2016 w sprawie regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto.

 

Do pobrania:
 1. Formularz oferty
 2. Zapytanie ofertowe - pdf 
 3. Ekspertyza Techniczna w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku internatu

Unieważnienie

Unieważnienie postępowania