ZAPYTANIE OFERTOWE- na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Emilia Borowiak

PZOSiPO.042.4.22.2016                                                                                                                                                            Giżycko, dn. 30.07.2018

ZAPYTANIE  OFERTOWE

na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

podczas inwestycji polegającej na  termomodernizacji wraz z poprawą stanu technicznego trzech budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego w ramach realizacji projektu  „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.

I.Zamawiający

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7 , 11-500 Giżycko

Tel./fax 87 428 45 65

Ia. Tryb udzielenia zamówienia

        W związku z faktem, iż wartość niniejszego zmówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane zgodnie z art.4 ust. 8 ustawy
z dnia 29 styczna 2004r. Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o  procedury określone
w regulaminie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro netto w PZOSIPO w Giżycku.

Ib. Kod CPV

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad inwestycją dotyczącą termomodernizacji wraz z poprawą stanu technicznego trzech budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego w ramach realizacji projektu  „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego”.

Inwestycja została podzielona na 3 zadania:

Zadanie 1:

„Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Sikorskiego 3 w Giżycku”.

Zadanie2:

„Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku przy ulicy 3 maja 19”

Zadanie 3:

„Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku przy ulicy Mickiewicza 27”.

Na każde zadanie zostanie zawarta odrębna umowa na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru ma prawo do współpracy, na zasadzie podwykonawstwa, z inspektorami nadzoru w branży sanitarnej i elektrycznej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na wybrana ilość części (zadań).

Wybrany Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy złoży dokumenty wskazanego Inspektora Nadzoru tj.: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane) oraz pozostałe dokumenty wymagane Ustawą Prawo Budowlane w tym obowiązkowe ubezpieczenie OC (w formie kserokopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę).

II.a Ogólny opis przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich zadań):

1) Obowiązki Inspektora Nadzoru:

 • Współpraca z Wykonawcą robót budowlanych i czynny udział w konstruowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót budowlanych.(Firma budowlana  wybrana  do realizacji inwestycji zobowiązana jest przygotować i  harmonogram rzeczowo -finansowy wraz z podaniem: zakresu etapu, terminu wykonania etapu oraz jego ceny. Zamawiający zastrzegł prawo do  wnoszenia  uwag  do złożonego harmonogramu.W związku z powyższym obowiązkiem Inspektora Nadzoru będzie weryfikowanie harmonogramu pod względem zakresu rzeczowo-finansowym, zgłaszanie ewentualnych uwag  oraz ostateczna akceptacja harmonogramu w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą).
 • Pełen zakres czynności określonych w przepisach  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)
 • Kontrola jakości wykonywania robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy/remontu i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej – na podstawie regularnych inspekcji na terenie budowy (potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy –jeżeli dotyczy)
 • Kontrola zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz umową.
 • Kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem
  oraz terminowości ich wykonania.
 • Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonywanych robót, a w szczególności opiniowanie i przedstawienie do zatwierdzenia płatności wykonywanych robót zgodnie
  z ustaleniami umowy o roboty budowlane.
 • Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania robót (jeżeli dotyczy)
 • Inspektor Nadzoru uczestniczy w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego (ok. 1 raz w tygodniu)
 • Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Kierownikiem Budowy rozstrzyga wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu lub rzeczoznawców. W sprawach objętych zakresem nadzoru autorskiego Inspektor Nadzoru działa w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie informacji zleceń nadzoru autorskiego jest dokonywane za pośrednictwem Inspektora Nadzoru.
 • Sprawdzenie posiadania przez Kierownika Budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów oraz ocena jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwórni elementów.
 • Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
 • Przybycie na teren budowy w ciągu 3 godzin (ewentualnie w innym terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym) od zawiadomienia przez Zamawiającego (telefonicznie, faksem lub e-mailem) w nagłych, nieprzewidzianych przypadkach i podjęcia czynności objętych umową.
 • W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić Zamawiającego na straty, Inspektor Nadzoru zwraca na to uwagę Kierownikowi Budowy zawiadamia o nich Zamawiającego.
 • Inspektor Nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić Zamawiającego o wypadkach naruszania prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.
 • W razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych Inspektor Nadzoru spisuje, wspólnie z Zamawiającym, Kierownikiem Budowy, protokół konieczności.
 • W razie potrzeby wykonania robót innych niż określone w projekcie, wynikających
  z konieczności zapobieżenia bezpośredniemu niebezpieczeństwu, zabezpieczenia robót już wykonanych lub uniknięcia strat, Inspektor Nadzoru jest obowiązany podjąć wiążącą decyzję co do natychmiastowego wykonania takich robót dodatkowych. Decyzję w tej sprawie Inspektor Nadzoru podejmuje w porozumieniu z Zamawiającym.
 • Jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub zaniechania wykonywania niektórych   robót   po spełnieniu odpowiednich warunków Inspektor Nadzoru będzie zobowiązany zweryfikować wycenę tych robót przygotowaną przez Wykonawcę robót budowlanych, dokonać stosownej korekty jeśli będzie to konieczne
   i dokonać ostatecznej akceptacji.
 • Inspektor Nadzoru ma obowiązek sprawdzenia robót ulegających zakryciu lub zanikających, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zapisów w dzienniku budowy (jeżeli dotyczy).
 • Inspektor Nadzoru ma obowiązek stwierdzenia wykonania powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych. Wykonanie tej czynności Inspektor Nadzoru stwierdza zapisem
  w dzienniku budowy (jeżeli dotyczy.
 • Inspektor Nadzoru ma obowiązek informować na bieżąco Zamawiającego o swoich czynnościach związanych z nadzorowaną inwestycją.
 • Inspektor Nadzoru ma obowiązek być na terenie budowy przynajmniej raz na 3 dni.
 • Inne obowiązki zlecone przez Zamawiającego, a dotyczące przedmiotowej inwestycji.
 • Po zakończeniu oraz po wykonaniu przewidzianych w odrębnych przepisach i umowie prób i sprawdzeń, Inspektor Nadzoru potwierdza w dzienniku budowy zapis Kierownika Budowy gotowość obiektu lub robót do odbioru (jeżeli dotyczy) oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy.
 • Inspektor Nadzoru jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku.
 • Po ostatecznym dokonaniu odbioru obiektu lub robót Inspektor Nadzoru sprawdza,
  a następnie przejmuje od Kierownika Budowy dokumentację powykonawczą oraz dziennik budowy, które przekazuje Zamawiającemu(jeżeli dotyczy) .
 • Inspektor Nadzoru przygotowuje w imieniu Zamawiającego komplet dokumentacji oraz składa zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Inne obowiązki zlecone przez Zamawiającego, a dotyczące przedmiotowej inwestycji.
 • Bierze udział w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad i usterek.
 • Kontroluje usunięcie przez wykonawcę tych wad i usterek.
 • Uczestniczy w odbiorze ostatecznym po upływie okresu gwarancji i rękojmi ustalonego w umowie z Wykonawcą i ma udział przy sporządzaniu protokołu pogwarancyjnego.
 • Przeprowadza przeglądy gwarancyjne z udziałem Zamawiającego.
 • Wykonuje inne obowiązki zlecone przez Zamawiającego, a dotyczące przedmiotowej inwestycji.
 • Rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego na podstawie stanu zaawansowania robót, odbioru częściowego i końcowego (z uwzględnieniem pozycji i w harmonogramie rzeczowo-finansowym), umożliwiające wystawienie faktury przez Wykonawcę – zgodnie
  z ustaleniami z Zamawiającym.

II.b  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zakres prac, które zostaną powierzone wykonawcom robót budowlanych wyłonionym
w trybie przetargu nieograniczonego znajduje się na stronie internetowej www.pzosipo.gizycko.edu.pl pod adresem:

Dotyczy zadania 1:

http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/index.php/przetargi-i-zapytania-ofertowe/przetargi/363-termomodernizacja-wraz-z-poprawa-stanu-technicznego-budynku-szkoly-ii-liceum-ogolnoksztalcacego-przy-ulicy-sikorskiego-3-w-gizycku-2

Dotyczy zadania 2:

http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/index.php/przetargi-i-zapytania-ofertowe/przetargi/364-termomodernizacja-wraz-z-poprawa-stanu-technicznego-sali-gimnastycznej-ii-liceum-ogolnoksztalcacego-w-gizycku-przy-ulicy-3-maja-20

 Dotyczy zadania 3:

http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/index.php/przetargi-i-zapytania-ofertowe/przetargi/365-termomodernizacja-wraz-z-poprawa-stanu-technicznego-sali-gimnastycznej-zespolu-szkol-elektronicznych-i-informatycznych-w-gizycku-przy-ulicy-mickiewicza-28

Dokumenty te są pomocniczym źródłem do szacowania kosztów realizacyjnych przez Wykonawcę. Wykonawca powinien przeanalizować projekt budowlany oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót i przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością zapytania ofertowego i każdego uzupełnienia (zmiana zapytania, wyjaśnienie treści zapytania) wydanego podczas postępowania o udzielenie zamówienia.

III.  INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Inwestycja została podzielona na 3 zadania:

Zadanie 1:

„Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego budynku szkoły II Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Sikorskiego 3 w Giżycku”.

Zadanie2:

„Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku przy ulicy 3 maja 19”.

Zadanie 3:

„Termomodernizacja wraz z poprawą stanu technicznego sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku przy ulicy Mickiewicza 27”.

Każdy Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na wybrana ilość części (zadań).

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca wykaże, że  dysponuje minimum 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru budowlanego posiadającą:

 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia)

 oraz

doświadczenie w pełnieniu w/w funkcji tj.  Wykonawca wykaże, że  osoba, wskazana przez wykonawcę w formularzu oferty (załącznik nr 1), która będzie pełnić  funkcję inspektora nadzoru  nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonała minimum 2 usługi polegające na nadzorze nad realizacją robót budowlanych o wartości całkowitej inwestycji minimum 200 000,00 zł brutto każda.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca złoży "Wykaz osób" - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Uwaga:

W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tej samej osoby do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w ramach różnych zadań.

V. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

(Dotyczy każdego zadania)

Przy wyborze oferty (na każde zadanie oddzielnie) Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

 1. Cena – max. 100 pkt,

Liczba punktów w zakresie ceny:

Cena oferty z najniższą zaoferowaną ceną brutto (w ramach danego zadania)

_____________________________________________________________X 100 pkt

Cena badanej oferty brutto (w ramach danego zadania)

W przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans cenowy ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

VI.TERMIN REALIZACJI UMOWY

- rozpoczęcie – od podpisania umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego 

- zakończenie - do zakończenia realizacji umowy z Wykonawcą na roboty budowlane  (potwierdzonej protokołem końcowym odbioru robót budowlanych) z uwzględnieniem okresu gwarancji i rękojmi.

Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosi 5 lat i biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

Zamawiający wyznaczył ostateczny termin zakończenia dla Wykonawcy robót budowalnych na 15 października 2019 r. (dopuszcza się możliwość skrócenia terminu końcowego zależnie od oferty wyłonionego w przetargu nieograniczonym Wykonawcy robót budowlanych).

VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:

 1. Wykonawca w formularzu oferty poda cenę brutto za zadanie.
 2. Cena obejmować będzie wyrażoną w PLN wartość podlegającą zapłacie przez Zamawiającego
  na rzecz Wykonawcy:
 3. a) W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną, która realizować będzie zamówienie
  na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie): wartość wszystkich zobowiązań związanych z wykonaniem zamówienia oraz wszelkie pochodne naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak dla umów zlecenie (podatek dochodowy, składki ZUS obowiązkowe dla Wykonawcy i Zamawiającego);
 4. b) w przypadku pozostałych Wykonawców (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej): wartość wszystkich zobowiązań związanych z wykonaniem zamówienia oraz podatek.
 5. Prawidłowe określenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy.

VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę (na załączonym druku -załącznik nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 07.08.2018  do godziny 9:00.

IX. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1 Ofertę (na załączonym druku -załącznik nr 1) należy złożyć w formie:

a) pisemnej (osobiście lub listownie) na adres Zamawiającego- Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7 , 11-500 Giżycko (pok. 21)

b) e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) faxem na numer: ( 87 ) 428 -45-65

2. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie odpowiada za termin dostarczenia przesyłek przez pocztę.

3. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwa lub trzy zadania. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym, na załączniku nr 1.

4. Wykonawca powinien złożyć ofertę zawierającą cenę ofertową brutto za każde zadanie oddzielnie.

5. Zamawiający dokona oceny ofert, złożonych w ramach każdego zadania.

6. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

7. Wraz z ofertą Wykonawca złoży także:

a) Wykaz osób- załącznik nr 2

b) Pełnomocnictwo – w przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiekdokumentu i oświadczenia przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wprost z postanowień właściwego rejestru należy dołączyć pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego - oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie,
do reprezentowania w postępowaniu.

8. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

9. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego ustalenia podatku VAT. Wartość oferty brutto za dane zadnia powinna być wyrażona w złotych.

10. Oferta wspólna - Wymagania dotyczące oferty wspólnej, składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz spółek cywilnych.

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. jako konsorcjum, spółka cywilna), ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy.

b) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.

c) Formularz ofertowy jak i wszystkie dokumenty dotyczące składanej oferty, powinny być podpisane przez pełnomocnika wspólnie występujących Wykonawców.

d) Kopie i kserokopie składanych dokumentów potwierdza za zgodność z oryginałem pełnomocnik wspólnie występujących Wykonawców.

 

X. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA:

Emilia Borowiak Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    87 428 45 65

XI. OKREŚLENIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, w którym określone zostały warunki umowy, w tym m.in. okoliczności wprowadzania zmian do umowy oraz inne istotne postanowienia umowy.

Uwaga:

Projekt umowy zawiera zapisy, które zostaną doprecyzowane na podstawie oferty Wykonawcy

XII. INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zamawiający informuje, że zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.
 2. Zamawiający informuje, że Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zakończenia postępowania przez Zamawiającego bez wyboru oferty i podpisania umowy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień, uzupełnień dokumentów itp.

ZAłĄCZNIKI DO POBRANIA

1.Załącznik nr 1- Formularz oferty

2. Załącznik nr 2- Wykaz osób

3. Załącznik nr 3-Projekt umowy

4.Zapytanie ofertowe-pdf         

 

WYBÓR OFERTY