SORE działają w szkole - nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

kapital ludzki                                   ue efs1

   

W okresie od 1 września 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. Powiat Giżycki będzie realizował projekt "SORE działają w szkole - nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim", w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze śrdoków Unii Europejskiej.

Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie, poprzez wdrozenie kompleksowych planów wspomagania szkół i przedszkoli w wybranych przez placówki obszarach.
Projekt realizowany jest w 43 placówkach funkcjonujących na terenie powiatu, w tym w:
- 7 przedszkolach (publicznych i niepublicznych),
- 18 szkołach podstawowych,
- 11 gimnazjach,
- 7 szkołach ponadgimnazjalnych.
W ramach projektu zaplanoawano do realizacji nastepujące zadania:
1. Diagnoza potrzeb placówki, opracowanie i monitorowanie Rocznego Planu Wspomagania (RPW).
2. Przeprowadzenie wspomaganie w szkołach i przedszkolach w formie wykładów, warsztatów oraz konsultacji grupowych i indywidualnych.
3. Prowadzenie 4 lokalnych Sieci Współpracy i Samokształcenia wybranych w trakcie diagnozy potrzeb: sieć humanistyczna - Nauczyciele pracują zespołowo, sieć matematyczna - Jak pomóc dziecku w uczeniu się matematyki, sieć dyrektorów, sieć wychowawców.

Podejmowane działania kierowane są do nauczycieli, jako zespołu w ich miejscu pracy. Wspieranie dotyczy obszaru wskazanego przez dyrektora placówki i przedstawicieli Rady Pedagogicznej przez okres roku szkolnego. Podejmowane działania w przyszłości mają pomóc w jak najlepszym przygotowaniu się placówek do zmian w systemie oświaty.

Szczegółowe informacje oraz zdjęcia z realizacji projektu znajdują się na stronie internetowej: www.poradnia.gizycko.edu.pl