Przetargi archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1891

Numer sprawy: WE.2110.43.2014                                                                                                            Giżycko, dnia 29.07.2014 r.

           

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-73 uPzp, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na realizację zadania pn.„Organizacja konferencji podsumowującej projekt „Uczmy się od siebie”

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający:

 

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Hotel Masovia, 11-500 Giżycko, ul. Dąbrowskiego 8

Notówka sp. z o. o. ul. Chałubińskiego 40, 34-500 Zakopane

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki, zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Jest to oferta najkorzystniejsza. Cena oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia.

 

Do dnia 28.07.2014 r. do godz. 1000, ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1: Hotel Mazury S.C, Wiesława Pawińska, Aleksander Pawiński,

                     Al. Wojska Polskiego 56, 11-500 Giżycko

 

Oferta nr 2       Hotel Masovia, 11-500 Giżycko, ul. Dąbrowskiego 8

                        Notówka sp. zo.o ul. Chałubińskiego 40, 34-500 Zakopane

 

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.
  3. Zamawiający informuje, iż umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy Pzp może zostać podpisana z wybranym Wykonawcą, bez zachowania terminów na wniesienie środków ochrony prawnej.
  4. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom
    w kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium cena

RAZEM

1.

95,90

95,90

2.

100,00

100,00

                                                                               

 

                                                z poważaniem

                                              DYREKTOR

                                        / - /

                                              Kazimierz Ambroziak

 

Ogłoszenie o wyborze oferty - scan - pobierz (29.07.2014r.)