Przetargi archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1606

Giżycko, dnia 25.09.2014 r.

WE.2110.51.2014

                       

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69-73, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy na realizację zadania pn. ,,Zapewnienie zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas wyjazdu na Targi do Poznania w dniach 30 września - 1 października 2014r.”

  

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Powidzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

ul. J. Bilskiego 7

62-430 Powidz

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki, zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Jest to najkorzystniejsza oferta. Cena oferty nie przekracza kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Do dnia 22.09.2014 r. do godz. 1430, ofertę złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:    Powidzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.

ul. J. Bilskiego 7

62-430 Powidz

 

Oferta nr 2:   Hotel Masovia, ul. Dąbrowskiego 8, 11-500 Giżycko

                  Notówka sp. z o. o. ul. Chałubińskiego 40, 34-500 Zakopane

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został wykluczony żaden Wykonawca.

4. Zamawiajacy podpisze umowę z Wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3a uPzp.

 

                  

Streszczenie oceny i porównanie ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację  

numer oferty

liczba pkt w kryterium cena

RAZEM

1.

100

100

2.

63,00

63,00

 

 

Z poważaniem

                             Dyrektor

                          / - /

                            Kazimierz Ambroziak

 

Ogłoszenie o wyborze oferty - scan - pobierz (25.09.2014 r.)