Przetargi archiwalne

|
Odsłony: 1907

Giżycko: Realizacja usługi cateringu podczas doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim
Numer ogłoszenia: 229703 - 2014; data zamieszczenia: 31.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych , ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 429 9434, faks 87 428 4565.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja usługi cateringu podczas doskonalenia nauczycieli w ramach projektu pn. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringu podczas dwudniowych warsztatów (Część I) oraz wykładów i konsultacji (Część II) w ramach doskonalenia nauczycieli będących członkami Rad Pedagogicznych w 45 placówkach oświatowych położonych na terenie powiatu giżyckiego. 2. Usługą są objęci uczestnicy projektu - nauczyciele, eksperci oraz pracownicy SORE. 3. Usługi objęte zamówieniem są częścią projektu pt. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. Realizacja usługi będzie odbywała się od 12 listopada 2014r. do 30 czerwca 2015. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie dostarczenia posiłków oraz liczbie osób biorących udział w danym spotkaniu z dwudniowym wyprzedzeniem. 5. Obowiązki Wykonawcy: Posiłki w formie drugiego dania winny być gorące i gotowe do spożycia. Przygotowane, dostarczone i podane posiłki będą świeże, pierwszej jakości, Wykonawca zapewni sztućce do spożycia posiłków. Posiłki powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Wykonawca przy oferowaniu obiadów uwzględniać będzie świeże produkty. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia. Zapewnienie transportu posiłków, którego wartość wliczy w cenę jednostkową posiłku. Sporządzenie protokołu odbioru usługi w danej placówce - według wzoru przekazanego przez Zamawiającego; przechowanie dokumentów związanych realizacją zamówienia w tym także dokumentów finansowych nie krócej niż do 31.12.2020 r. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, jakości realizowanej usługi przez Wykonawcę. Kontrolę będą przeprowadzały osoby wyznaczone przez Zamawiającego w tym Personel Projektu. 7. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze posiłków braków jakościowych lub ilościowych świadczonych usług, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo obniżenia wynagrodzenia bądź rozwiązania umowy z tytułu realizowanej usługi przez Wykonawcę. 8. Zamawiający przewiduje, że Wynagrodzenie wykonawcy wypłacane będzie nie częściej niż dwa razy w miesiącu po zrealizowaniu usług na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę faktur/rachunków wraz z protokołami odbioru posiłków podpisanymi przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 9. Planowana liczba uczestników oraz miejsce realizacji usługi: Przedszkole BAJKA Miejsce wykonania usługi: ul. Wodociągowa 15, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 17 osób + 1 ekspert Przedszkola Niepublicznego Koralik Miejsce wykonania usługi: ul. Daszyńskiego 14 Przewidywana liczba uczestników zajęć: 7 osób + ekspert Przedszkole Samorządowe przy Zespole Placówek Oświatowych w Miłkach Miejsce wykonania usługi: ul. Szkolna 1a, Miłki Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób + ekspert. Szkoła Podstawowa w Rydzewie Miejsce wykonania usługi: ul. Mazurska 94, Rydzewo Przewidywana liczba uczestników zajęć: 8 osób + ekspert. Szkoła Podstawowa w Staświnach Miejsce wykonania usługi: Staświny 27 Przewidywana liczba uczestników zajęć: 11 osób + ekspert. Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku Miejsce wykonania usługi: ul. Mickiewicza 27, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 42 osób + 2 ekspertów. Przedszkole Miejskie Nr 1 z oddziałem integracyjnym Miejsce wykonania usługi: ul. Drzymały 9, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 16 osób + ekspert. Przedszkole Miejskiego Nr 4 Miejsce wykonania usługi: ul. Jagiełły 3, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 17 osób + ekspert. Szkoła Podstawowa nr 4 Miejsce wykonania usługi: ul. 3 Maja 21, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 41 osób + 2 ekspertów. Szkoła Podstawowa nr 6 Miejsce wykonania usługi: ul. Pionierska 13, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 20 osób + ekspert. Szkoła Podstawowa nr 7 Miejsce wykonania usługi: ul. Wodociągowa 8, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 47 osób + 2 ekspertów. Szkoła Podstawowa nr 3 z oddziałem integracyjnym w Zespole Szkół Nr 1 w Giżycku Miejsce wykonania usługi: ul. Wiejska 50, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 20 osób + ekspert. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Giżycku Miejsce wykonania usługi: ul. Gimnazjalna 1, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 21 osób + ekspert. Gimnazjum nr 2 Miejsce wykonania usługi: ul. Warszawska 39, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 20 osób + 1 ekspert Gimnazjum Nr 3 przy Zespole Szkół nr 1 Miejsce wykonania usługi: ul. Wiejska 50, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 23 osoby + ekspert. Szkoła Podstawowa w Wilkasach Miejsce wykonania usługi: ul. Szkolna 8, Wilkasy Przewidywana liczba uczestników zajęć: 25 osób + ekspert. Szkoła Podstawowa w Bystrym Miejsce wykonania usługi: Bystry 8a, koło Giżycka Przewidywana liczba uczestników zajęć: 12 osób + ekspert. Szkoła Podstawowa w Upałtach Miejsce wykonania usługi: Upałty 11 Przewidywana liczba uczestników zajęć: 10 osób + ekspert. Szkoła Podstawowa w Spytkowie Miejsce wykonania usługi: Spytkowo 41 Przewidywana liczba uczestników zajęć: 11 osób + ekspert. Gimnazjum Wilkasy Miejsce wykonania usługi: ul. Olsztyńska 29, Wilkasy Przewidywana liczba uczestników zajęć: 16 osób + ekspert. Gimnazjum Bystry Miejsce wykonania usługi: Bystry 1i Przewidywana liczba uczestników zajęć: 9 osób + ekspert. Szkoła Podstawowa w Kruklankach Miejsce wykonania usługi: ul. 22-ego Lipca 34, Kruklanki Przewidywana liczba uczestników zajęć: 11 osób + ekspert. Szkoła Podstawowa w Boćwince Miejsce wykonania usługi: Boćwinka 12 Przewidywana liczba uczestników zajęć: 11 osób + ekspert. Gimnazjum w Kruklankach Miejsce wykonania usługi: ul. 22-ego Lipca 34, Kruklanki Przewidywana liczba uczestników zajęć: 17 osób + ekspert. Punk Wychowania Przedszkolnego Mały Artysta w Wydminach Miejsce wykonania usługi: ul. Grunwaldzka 36, Wydminy Przewidywana liczba uczestników zajęć: 6 osób + ekspert. Szkoła Podstawowa w Wydminach Miejsce wykonania usługi: ul. Grunwaldzka 94, Wydminy Przewidywana liczba uczestników zajęć: 25 osób + ekspert. Szkoła Podstawowa w Gawlikach Wielkich Miejsce wykonania usługi: Gawliki Wielkie 32 Przewidywana liczba uczestników zajęć: 8 osób + ekspert. Szkoła Podstawowa w Talkach Miejsce wykonania usługi: Talki 2 Przewidywana liczba uczestników zajęć: 9 osób + ekspert. Szkoła Podstawowa w Zelkach Miejsce wykonania usługi: Zelki 1 Przewidywana liczba uczestników zajęć: 8 osób + ekspert. Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach Miejsce wykonania usługi: ul. Grunwaldzka 94 Przewidywana liczba uczestników zajęć: 19 osób + ekspert. Gimnazjum przy Zespole Szkół w Gawlikach Wielkich Miejsce wykonania usługi: Gawliki Wielkie 32 Przewidywana liczba uczestników zajęć: 8 osób + ekspert. Szkoła Podstawowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Miłki Miejsce wykonania usługi: ul. Szkolna 1a, Miłki Przewidywana liczba uczestników zajęć: 10 osób + ekspert. Gimnazjum w Miłkach Miejsce wykonania usługi: ul. Szkolna 3, Miłki Przewidywana liczba uczestników zajęć: 11 osób + ekspert. Przedszkole w Rynie Miejsce wykonania usługi: ul. Hanki Sawickiej 8a, Ryn Przewidywana liczba uczestników zajęć: 7 osób + ekspert. Szkoła Podstawowa w Rynie Miejsce wykonania usługi: ul. Hanki Sawickiej 8a, Ryn Przewidywana liczba uczestników zajęć: 22 osób + ekspert. Gimnazjum w Rynie Miejsce wykonania usługi: ul. Hanki Sawickiej 8a, Ryn Przewidywana liczba uczestników zajęć: 16 osób + ekspert. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 (ZSZ) Miejsce wykonania usługi: ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 16, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 14 osób + ekspert. Technikum nr 3 (ZSZ) Miejsce wykonania usługi: ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 16, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 16 osób + ekspert. Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu Miejsce wykonania usługi: ul. I Dyw. im. T. Kościuszki 23, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 48 osób + 2 ekspertów. I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku Miejsce wykonania usługi: ul. Traugutta 1, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 29 osób + 2 ekspertów. II Liceum Ogólnokształcące w Giżycku Miejsce wykonania usługi: ul. Sikorskiego 3, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 28 osób + 2 ekspertów Liceum Ogólnokształcące przy ZDZ (dla młodzieży) Miejsce wykonania usługi: ul. Kopernika 5, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób + ekspert. Technikum przy ZDZ Miejsce wykonania usługi: ul. Kopernika 5, Giżycko Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób + ekspert. Przedszkole Krasnal Miejsce wykonania usługi: ul. Kolejowa 10, Giżycko Liczba grup: 1 Przewidywana liczba uczestników zajęć: 9 osób + ekspert Przedszkole Promyk Miejsce wykonywania usługi: ul. Smętka 22, Giżycko Liczba grup: 1 Przewidywana liczba uczestników zajęć: 5 osób Zamawiający zastrzega, iż realizacja posiłków może odbywać się jednego dnia w różnych miejscach (dla różnych jednostek). Wykonawca przewidzi w/w okoliczność w wycenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część lub na dwie części. CZĘŚĆ I Usługa cateringowa na każdy dzień odbywających się dwudniowych warsztatów ma polegać na zapewnieniu w miejscu ich realizacji: - przerwy kawowej, - przerwy obiadowej. W ramach poszczególnych posiłków Wykonawca musi zapewnić dla każdej osoby uczestniczącej w warsztatach: Podczas przerwy kawowej: 1 sztukę pieczywa słodkiego (np. bułeczka drożdżowa, rogalik, jagodzianka, pączek), kawę rozpuszczalną - 10gram, 1 saszetkę herbaty, 1 saszetkę herbaty owocowej, 2 śmietanki do kawy - 10ml cukier - 20 gram ciastka (2 rodzaje) - 100 gram Podczas przerwy obiadowej: posiłek w formie drugiego dania, w tym.: - porcja mięsna/rybna(co najmniej 150 gram) - ziemniaki lub inny dodatek węglowodanowy, - surówka Posiłek nie może się powtarzać dla tej samej grupy następnego dnia; -butelkę wody mineralnej niegazowanej o pojemności 0,5 l. -butelkę wody mineralnej gazowanej o pojemności 0,5 l. - soki 0,5 l na osobę Łączna liczba przewidywanych posiłków na warsztatach 1592 szt. CZĘŚĆ II Usługa cateringowa na każdy dzień wykładów i konsultacji (4 spotkania w każdej placówce) ma polegać na zapewnieniu w miejscu ich realizacji przerwy obiadowej. W ramach pojedynczego posiłku określonego jako przerwa obiadowa Wykonawca musi zapewnić dla każdej osoby uczestniczącej: -posiłek w formie drugiego dania, w tym.: porcja mięsna/rybna (co najmniej 150 gram), ziemniaki lub inny dodatek węglowodanowy, surówka- Posiłek nie może się powtarzać dla tej samej grupy; -butelkę wody mineralnej niegazowanej o pojemności 0,5 l. - butelkę wody mineralnej gazowanej o pojemności 0,5 l. - 1 sztukę pieczywa słodkiego (np. bułeczka drożdżowa, rogalik, jagodzianka, pączek), - kawę rozpuszczalną - 10gram, - 1 saszetkę herbaty, - 1 saszetkę herbaty owocowej, - 2 śmietanki do kawy - 10ml. - cukier - 20 gram. Łączna liczba przewidywanych posiłków : 3184 szt.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 12.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ; b) Oświadczenie o akceptacji warunków umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Doświadczenie, związane z liczbą posiłków dostarczonych przez Wykonawcę w ramach usługi cateringu - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pzosipo.gizycko.edu.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.11.2014 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku ul. Smętka 7 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 3. Usługi objęte zamówieniem są częścią projektu pt. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ wraz z załącznikami 1 - 3a - pobierz (31.10.2014r.)

Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty - pobierz (13.11.2014r.)