Zapytania ofertowe archiwalne

|
Odsłony: 2013

KL MONO                                                                            UEEFS L-mono

   

SORE działają w szkole – nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim

 

Znak WE.0718.68.50.2013

                                                                                                                                    Giżycko, dnia 23.10.2014 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych

 

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu pn. SORE działają w szkole – nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim. Do postępowania nie stosuje się ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

Zamawiający
Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7 11-500 Giżycko
tel. 87 428 45 65
fax 87 428 45 65
NIP: 845-17-39-094
REGON: 510953225

 

  1. Przedmiot zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjnych oznaczonych
we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) kodem: 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne, 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy.

Zamawiający przewiduje zakup 705 kompletów materiałów promocyjnych (z możliwością domówienia dodatkowo, w tej samej cenie, max 10% kompletów, z terminem wykonania i dostarczenia w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia). Każdy komplet składa się z:

  •         > Notatnika A4 (okładka: kartonowa, kredowa, kolorowe nadruki; kartki wewnętrzne: ze wszystkim wskazanymi poniżej oznaczeniami, min. 35 kartek na   notatki – nie licząc okładki),
  •         > Długopisu (metalowy, kolorystyka dowolna),
  •        > Teczki na gumkę (teczka plastikowa, oznaczenie w formie naklejki papierowej wodoodpornej, ze wszystkimi wymaganymi poniżej oznaczeniami).

 

Materiały muszą posiadać odpowiednie oznaczenie, zgodnie z „Wytycznymi dotyczących oznakowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” dostępnym na stronie internetowej www.efs.gov.pl w dziale Dokumenty promocyjne, i zawierać następujące elementy:

a) Logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

b) Logo Unii Europejskiej ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego

c) Napisy koloru czarnego:

- tytuł projektu pn. „SORE działają w szkole – nowy model doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim”,

- projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zapłata za realizację zamówienia następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

 

2. Termin realizacji zamówienia:

            Materiały promocyjne powinny zostać wykonane i dostarczone do siedziby Zamawiającego do dnia 10 listopada 2014 r.

           

            3. Opis sposobu obliczenia ceny

      Przedstawiona cena powinna zawierać cenę brutto. Kryterium oceny ofert będzie cena brutto oferty. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

 

            4. Miejsce i termin złożenia oferty

        Ofertę należy złożyć do dnia 29.10.2014 r. w następujący sposób:

1) Listownie na adres: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie „dostawa materiałów promocyjnych”

2) Osobiście w pokoju nr 21 w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

3) Za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie plików załączonych do korespondencji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pliki powinny być zapisane w formacie umożliwiającym odczytanie ich treści np. PDF

 

             5. Pozostałe informacje.

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania najpóźniej w dniu 29.10.2014 r., zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, zaś Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Bogdan tel. 608335144,
e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 

 Załącznik nr 1

 

FORMULARZ OFERTY

dotyczy zapytania ofertowego na dostawę materiałów promocyjnych

 

 

1. Zamawiający:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

2. Oferta złożona przez:

Nazwa wykonawcy:       …………………………………………………………………………………

Siedziba:                                …………………………………………………………………………………

Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………

Numer telefonu:            …………………………………………………………………………………

Numer faksu:                …………………………………………………………………………………

NIP / PESEL:               …………………………………………………………………………………

 

Oferuję bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami zapytania ofertowego, za cenę jednostkową brutto pojedynczego kompletu promocyjnego (1 szt. notatnika, 1 szt. długopisu, 1szt. teczka).

 

cena jednostkowa brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokości:................. zł

     słownie złotych: ..................................................................................

w tym podatek VAT w wysokości………………… zł,

słownie złotych…………………………………..

Oświadczam(y), że:

> Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego

    • > akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego
    • > w przypadku przyznania zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Do kontaktów ze strony Wykonawcy upoważniony jest:

……………………………………………………………………………………………….

Tel. ……………………………………….. fax. ………………………………………….

 

 

…………………………………                                                                                     ………………………………

             data                                                                                         podpis i pieczęć osoby upoważnionej

 

 

                                                                                                    DYREKTOR

                                                                                                        / - /

                                                                                            Kazimierz Ambroziak

 

Formularz oferty - pobierz (23.10.2014 r.)

 

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - pobierz (30.10.2014 r.)