Zapytania ofertowe archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 1704

                                                                                              Giżycko, dnia 30 stycznia 2015 r.

WE.0718.69.2.2013.2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramachprojektu „Podniesienie kompetencji uczniów Technikum Nr 3 drogą do ich sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

 

1. Zamawiający:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół

i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

Tel. 87 429 94 35, fax 87 428 11 51

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Postanowienia ogólne:

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna
ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego www.pzosipo.gizycko.edu.pl

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest transport uczniów Technikum Nr 3 podczas wyjazdów
w ramach projektu w pierwszej połowie 2015 roku.

Najbliższymi zaplanowanymi działaniami w projekcie są dwa wyjazdy jednodniowe, jeden wyjazd do Teatru Współczesnego do Warszawy w dniu 17 luty 2015 r. oraz drugi wyjazd
na zajęcia kompetencyjne - spotkanie z pracodawcą, który jest przewidziany w II kwartale 2015, najprawdopodobniej w kwietniu (dokładny termin, miejsce wyjazdu zamawiający poda na tydzień przed wyjazdem).

W związku z organizacją tych wyjazdów niezbędne jest zapewnienie transportu dla 43osobowej grupy w dniu 17 luty 2015 r. oraz 43 – osobowej grupy w II kwartale 2015 r. (przybliżony termin kwiecień 2015 r.)

 

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do złożenia oferty na realizację usługi transportu wraz z określeniem stawki netto za kilometr.

Wyjazd w dniu 17.02.2015 r. planowany jest w godzinach porannych ok. godz. 800 z parkingu przy Zespole Szkół Zawodowych ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 16 w Giżycku (pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych a Cukiernią u Adama), natomiast powrót przewidziany jest w godzinach nocnych, wyjazd z Warszawy ok. godz. 2030 - 2100.

 

4. Inne postanowienia:

 1. Zapłata nastąpi na podstawie faktycznego przebiegu - wg stanu licznika za każdy rozpoczęty kilometr. Rozpoczęcie trasy (liczy się od miejsca podstawienia autobusu pod szkołę - spisanie licznika do miejsca powrotu, parking przy placu Piłsudskiego – spisanie licznika).
 2. Zgodnie z zasadami realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych naszą propozycję wysłaliśmy do kilku firm transportowych na terenie powiatu. Do realizacji projektu wybierzemy firmę, która spełnia warunki oraz wykona usługę za najniższą cenę.
 3. Niezbędne warunki: Do złożenia oferty uprawnione są podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi posiadający zezwolenie na świadczenie takich usług w Polsce.

Kserokopie zezwolenia poświadczoną za zgodność z oryginałem przez właściciela firmy należy dołączyć do złożonej oferty

 

5. Kryterium wyboru: Kryterium wyboru projektu będzie cena netto – 100 % dla każdej części oddzielnie.

6. Termin wykonania oferty: Termin wykonania zamówienia do końca maja 2015 r.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę cenową należy złożyć zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznikiem nr 1, załącznik musi być wypełniony w całości. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

 

8. Miejsce oraz termin składania ofert:

1) Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

> poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> pisemnej (osobiście, pocztą) na adres: 11-500 Giżycko, ul. Smętka 7

> lub faksem na numer 87 428 11 51

 2) Termin składania ofert: 06.02.2015 r. do godziny 14.30

3) Ocena ofert zostanie dokonana 06.02.2015 r. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje oferentów pocztą elektroniczną, faksem lub listownie oraz na stronie internetowej www.pzosipo.gizycko.edu.pl

4)Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

9. Sposób zapłaty:

Wykonawca wystawi fakturę VAT (lub rachunek), na której poda osobno cenę netto i brutto za wykonanie usługi. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT/rachunku.

 

10.Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu Emilia Kozłowska pod numerem 87 429 94 35 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

11.Załączniki

 1. Formularz oferty – zał. nr 1

 

 

 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
nr WE.0718.69.2.2013.2015

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

na wykonanie zamówienia …….....…………………………………………….. poniżej 30 tys. EURO

                                                        (nazwa rodzaju zamówienia)

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

Ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

 

II. Opis przedmiotu zamówienia …………………………………………………………………………………………………………………

 1. termin wykonania zamówienia …………………………………….
 2. okres gwarancji …………………………………………………….
 3. warunki płatności …………………………………………………..
 4. ………………………………………………………………………
 5. ………………………………………………………………………

 

III. Forma złożenia oferty

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.02.2015 r. do godz. 14:30 w formie:

 • > w wersji elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • > pisemnej (osobiście, listownie) na adres: 11-500 Giżycko, ul. Smętka 7
 • > lub faksem 87 428 11 51

 

IV. Nazwa i adres wykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………

NIP:………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………....

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto ………………………. zł,
 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 1. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty jest:
 1. ……………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………………

 

 

 

 

…………………….., dnia…………………….                                 ……………………………………

                                                                                                                ( podpis osoby uprawnionej)

 

 

 

                                                           (pieczęć wykonawcy)

 

Dokumenty do pobrania :

Załącznik nr 1 formularz oferty - pobierz (30.01.2015 r.)

 

Wybór oferty - pobierz (09.02.2015 r.)