Zapytania ofertowe archiwalne

|
Emilia Kozłowska
Odsłony: 2447

UWAGA ZMIANY !!!!!!!!!!

 

WE.2110.24.2015                                           Giżycko, dn. 14.07.2015r.

 

 Uwaga zmiana!

 ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

 

 1. Zamawiający:

 

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół

 

i Placówek Oświatowych

 

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

 

Tel. 87 429 94 35, fax 87 428 11 51

 

 

 1. Postanowienia ogólne:

 a) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

  

b) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013r., poz. 907 z pózn. zm.) – zgodnie z art. 4, pkt 8 tej ustawy.

 

      3. Opis przedmiotu zamówienia:

 

W związku z końcem okresu trwałości planujemy udzielić zamówienie na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego - modernizacja kształcenia w zawodach informatycznych w Zespole Szkół Elektronicznych i Informatycznych
w Giżycku”,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

  Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia audytu obejmującego analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności
i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie.

 Audyt zewnętrzny musi obejmować następujące obszary: gotowość organizacyjną Beneficjenta, audyt zgodności projektu w zakresie finansowym, audyt zgodności realizacji projektu, wizytę na miejscu realizacji projektu, audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji, audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi, audyt w zakresie zasad informacji i promocji.

 1. Termin wykonania zamówienia do 24.07.2015r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje
i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zlecenia.

 

2. Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:

 

a) udokumentowane kwalifikacje,

 

b) udokumentowane doświadczenie:

 

- w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych,

 

- związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,

 

- w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego.

 

3. Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:

 

a) wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz
z terminem ich wykonania,

 

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia z zastrzeżeniem, że wymagane jest, aby jednym z członków zespołu audytowego była osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta,

 

c) potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego,

 

d) wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta. Pisemne oświadczenie
o braku lub istnieniu okoliczności, będące załącznikiem do niniejszego zapytania,składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego jak i osoby przeprowadzające audyt. (załącznik nr1).

 

Niniejsze oświadczenia stanowić będą również załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą audytu zewnętrznego.

 

4) Audyt przeprowadzają podmioty, które m.in.:

 

a) uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r.
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649.),

 

b) posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240),

 

c) w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego, oraz

 

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,

 

- nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo Skarbowe.

 

Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2007-2013 z dnia 13 kwietnia 2010 r., dostępnych na stronie internetowej rpo.07-13.warmia.mazury.pl w zakładce - Wytyczne Instytucji Zarządzającej.

 

       6. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

            cena (koszt ryczałtowy opracowania) - 100%.

 

 1. Sposób sporządzenia oferty:

 

Złożona oferta musi być kompletna i powinna zawierać:

 

1. Formularz oferty załącznik nr 2.

 

2. Opis dotyczący kwalifikacji i doświadczenia, w tym:

 

a) wykaz minimum 2 wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,

 

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat: ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, w tym min. jednej osoby posiadającej uprawnienia biegłego rewidenta,

 

c) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

 

UWAGA!!! - dotyczy zarówno osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia (w formie kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem).

 

d) Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, będące załącznikiem do niniejszego zapytania,składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego jak i osoby przeprowadzające audyt (Załącznik nr1).

 

 1. Sposób i miejsce złożenia oferty:

 Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej: osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego w terminie do dnia 14.07.2015r. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku postępowania. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia (umowa będzie zawierać postanowienia sporządzone na podstawie wytycznych dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2007-2013 z dnia 13 kwietnia 2010 r.)

  

 1. Inne postanowienia

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień oferty oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z warunkami niniejszego zapytania.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faks 87 428 45 65, przy czym oferta z załącznikami musi być w formie pisemnej.

 

 DOKUMENTY - PO ZMIANACH

1. Informacja o zmianie - pobierz (14.07.2015 r.)

2. Zapytanie zmian - scan - pobierz (14.07.2015 r.)

 

WYBÓR OFERTY - pobierz (15.07.2015 r.)

 

 

 

 

WE.2110.24.2015                               Giżycko, dn. 09.07.2015r.                            

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

 1. Zamawiający:

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół

i Placówek Oświatowych

ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko

Tel. 87 429 94 35, fax 87 428 11 51

 

 1. Postanowienia ogólne:

a) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.

 

b) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013r., poz. 907 z pózn. zm.) – zgodnie z art. 4, pkt 8 tej ustawy.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z końcem okresu trwałości planujemy udzielić zamówienie na wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Modernizacja i rozbudowa placówek kształcenia zawodowego-Modernizacja kształcenia w zawodach gastronomicznych i hotelarskich w Powiecie Giżyckim”, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia audytu obejmującego analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności
i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie.

Audyt zewnętrzny musi obejmować następujące obszary: gotowość organizacyjną Beneficjenta, audyt zgodności projektu w zakresie finansowym, audyt zgodności realizacji projektu, wizytę na miejscu realizacji projektu, audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji, audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi, audyt w zakresie zasad informacji i promocji.

 1. Termin wykonania zamówienia do 24.07.2015r.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje
i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zlecenia.

2. Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:

a) udokumentowane kwalifikacje,

b) udokumentowane doświadczenie:

- w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych,

- związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,

- w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego.

3. Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:

a) wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz
z terminem ich wykonania,

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia z zastrzeżeniem, że wymagane jest, aby jednym z członków zespołu audytowego była osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta,

c) potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego,

d) wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu muszą spełniać wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta. Pisemne oświadczenie
o braku lub istnieniu okoliczności, będące załącznikiem do niniejszego zapytania,składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego jak i osoby przeprowadzające audyt. (załącznik nr1).

Niniejsze oświadczenia stanowić będą również załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą audytu zewnętrznego.

4) Audyt przeprowadzają podmioty, które m.in.:

a) uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r.
o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649.),

b) posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240),

c) w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego, oraz

- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,

- nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo Skarbowe.

 

Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2007-2013 z dnia 13 kwietnia 2010 r., dostępnych na stronie internetowej rpo.07-13.warmia.mazury.pl w zakładce - Wytyczne Instytucji Zarządzającej.

 

 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty.

            cena (koszt ryczałtowy opracowania) - 100%.

 

 1. Sposób sporządzenia oferty:

Złożona oferta musi być kompletna i powinna zawierać:

1. Formularz oferty załącznik nr 2.

2. Opis dotyczący kwalifikacji i doświadczenia, w tym:

a) wykaz minimum 2 wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,

b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat: ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, w tym min. jednej osoby posiadającej uprawnienia biegłego rewidenta,

c) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.

UWAGA!!! - dotyczy zarówno osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia (w formie kopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem).

d) Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, będące załącznikiem do niniejszego zapytania,składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego jak i osoby przeprowadzające audyt (Załącznik nr1).

 

 1. Sposób i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy dostarczyć w formie pisemnej: osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego w terminie do dnia 14.07.2015r. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku postępowania. Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia (umowa będzie zawierać postanowienia sporządzone na podstawie wytycznych dotyczących standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2007-2013 z dnia 13 kwietnia 2010 r.)

 

 1. Inne postanowienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień oferty oraz do odrzucenia oferty niezgodnej z warunkami niniejszego zapytania.

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faks 87 428 45 65, przy czym oferta z załącznikami musi być w formie pisemnej.

 

                                                                                                                                Zastępca Dyrektora

                                                                                                                                            / - /

                                                                                                                                  Ryszard Należyty

Dokumenty do pobrania :

1.  Zapytanie audyt - scan - pobierz (09.07.2015 r.)

2. Załącznik nr 1 - pobierz (09.07.2015 r.)

3. Zalącznik nr 3 - formularz oferty - pobierz (09.07.2015 r.)