Zapytanie ofertowe na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa otwartej Strefy Aktywności, wariant podstawowy- 1 obiekt ”

Emilia Borowiak

PZOSiPO.241.5.2019                                                                                                                                                        Giżycko, dn. 12.07.2019

Zapytanie ofertowe na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„Budowa otwartej Strefy Aktywności, wariant podstawowy- 1 obiektzwanego dalej „Zadaniem inwestycyjnym” w następującym zakresie rzeczowym: budowa Otwartej Strefy Aktywności w wariancie podstawowym w Giżycku przy Al. 1 Maja 12.

Całościowa nazwa zadania:

Otwarta Strefa Aktywności- zakątek sportu, relaksu i spotkań lokalnej społeczności”.

 

 1. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

KOD CPV:

45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowym

  I. Zamawiający

   Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych

   ul. Smętka 7 , 11-500 Giżycko, Tel./fax 87 428 45 65

  II. Opis przedmiotu zamówienia:

    Przedmiotem zamówienia jest utworzenie siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku przy al. 1-go Maja 12.

    Zadanie Inwestycyjne zostanie zrealizowane na działce nr 472 obręb 000-2 Miasto Giżycko (Gmina Miejska Giżycko) o nawierzchni trawiastej.

    Obowiązkiem Wykonawcy będzie:

 1. Wyrównanie podłoża wraz z nasadzeniami.

     W ramach niniejszego przedsięwzięcia niezbędne jest przygotowanie podłoża pod montaż tj. wyrównanie podłoża i wysianie trawy (zamawiający dysponuje  
     terenem o podłożu naturalnym z licznymi nierównościami) oraz nasadzenia. Zamawiający oczekuje nasadzenia 2 szt Thuja szmaragd o wysokości min. 70 
     cm każda. Dopuszcza się zastosowanie innych nasadzeń o podobnych parametrach za zgodą Zamawiającego.

       2. Dostawa i montaż urządzeń do siłowni plenerowej:

 1. 6 podwójnych urządzeń na pylonach:
  • drążek do podciągania
  • wyciąg i krzesło
  • prasa nożna i wioślarz
  • biegacz i orbitrek
  • rower i jeździec
  • motyl i motyl rewers
 2. jedno pojedyncze urządzenie: narty

      Kolor urządzeń: żółto-Szary

      3. Dostawa i montaż 2 urządzeń do gier edukacyjnych.
        a)
kółko i krzyżyk
        b) stół do tenisa

      4. Dostawa i montaż 4 ławek.

    Ławki drewniano-metalowe z oparciem i poręczami (oparcie i siedzisko drewniane, poręcze i konstrukcja metalowa).

    Każda ławka o długości min. 150 cm.

    Wzór ławki należy uzgodnić z Dyrektorem I LO w Giżycku.
     5. Dostawa i montaż betonowego kosza na śmieci.

    Kosz betonowy sześciokątny z wyjmowanym wkładem wewnętrznym.

    Wzór kosza należy uzgodnić z Dyrektorem I LO w Giżycku.

    6. Dostawa i montaż Tablicy Informacyjnej.

    6.1 Wykonawca wykona i zamontuje tablicę informacyjną dwustronną z regulaminem (treść regulaminu oraz pozostałe informacje, niezbędne do umieszczenia
    na tablicy informacyjnej zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy).

   Tablica musi być wykonana zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi obowiązków informacyjnych przy zadaniach Inwestycyjnych dofinansowanych ze środków  
   Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)” w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – 
   Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019 dostępnych pod adresem https://msit.gov.pl/download/1/15903/WytycznedotablicyinformacyjnejOSA2019.pdf 

   oraz zgodnie z wzorem tablicy informacyjnej dostępnej pod adresem https://msit.gov.pl/download/1/15902/TablicainformacyjnaOSA2019-wzor.pdf

   6.2 Napisy na tablicy powinny zostać wykonane w sposób czytelny i trwały w kolorze czarnym na białym tle.

   6.3 Wymiary tablicy nie powinny być mniejsze niż 60 cm (wysokość) x 80 cm (szerokość).

   6.4 Projekt tablicy przed wykonaniem podlegał będzie akceptacji przez Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.

   Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z „Projektem Zagospodarowania Terenu pod Siłownię Zewnętrzną w ramach programu OSA Otwarte
   Strefy Aktywności” sporządzonego przez mgr inż. Janusza Ejsmonta (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). Dostarczone urządzenia muszą być wykonane 
   w oparciu obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w oparciu o normy PN_EN 16630- potwierdzone aktualnym certyfikatem.

   III. Termin realizacji zamówienia

   Do 20 września 2019 r.

   Termin ten oznacza ostateczny termin realizacji zamówienia (przygotowanie podłoża, dostawę i montaż wszelkich elementów oraz przekazanie wszelkich
   niezbędnych dokumentów tj.: certyfikatów i aprobat, mapy geodezyjnej inwentaryzacyjnej) potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez
   przedstawicieli stron.

   IV. Warunki udziału w postępowaniu:

   Warunek udziału w postępowaniu zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej dwóch
   dostaw  wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznych o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie   
   ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.


    Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu złoży:

    Wykaz dostaw wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznych (załącznik nr 2) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
    ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
    których dostawy wraz z montażem zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy wraz z montażem zostały wykonane   
    należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy wraz z montażem
    były wykonane.

    V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
  a) Cena –100 %  ( 100 pkt)
 2. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium:
 
 Liczba punktów w zakresie ceny=

Cena oferty z najniższą zaoferowaną ceną brutto

   --------------------------------------------------------- X 100 pkt

Cena badanej oferty brutto

 

      3. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny,
         zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

      VI. Sposób obliczenia ceny

 1. Wykonawca w formularzu oferty poda cenę brutto za całość przedmiotu zmówienia.
 2. Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług.
 3. Prawidłowe ustalenie podatku Vat należy do obowiązków Wykonawcy.

       VII. Miejsce i termin składania ofert

      W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia ofertę (na załączonym druku) wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 22 lipca 2019 r. do
      godz. 12.00
w formie:

     - pisemnej na adres ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko, pok. 21

      VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 22.07.2019r. do godz. 12.15 w siedzibie zamawiającego, pok. 28
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert oraz do wprowadzania zmian w niniejszym zapytaniu.
 3. Wykonawca oświadczy, w formularzu oferty, że nie podlega wykluczeniu z powodu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości.
 4. Zamawiający informuje, że Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zakończenia postępowania przez Zamawiającego na każdym etapie i bez podania przyczyn.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawy oczywistych omyłek w ofercie, wezwania Wykonawców do złożenia wyjaśnień, uzupełnień dokumentów itp. (dopuszczona jest korespondencja elektroniczna).
 6. W przypadku, gdy Zamawiający zdecyduje się na wybór Wykonawcy i realizację zamówienia zostanie zawarta umowa pisemna na wykonanie zadania/zadań.
 7. Istotne postanowienia umowy oraz warunki zmian umowy zawiera załącznik nr 4 wzór umowy.
 8. Osoba do kontaktu:

          Emilia Borowiak

         87 428 45 65 

        e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

      9. Do niniejszego zapytania zastosowanie mają zapisy Regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości   
        kwoty 30.000 euro netto w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku.

    IX. Informacje Zamawiającego dotyczące danych osobowych:

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
      w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
      rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko tel. 87 428 45 65
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych ul. Smętka 7, 11-500 Giżycko jest Pani Monika Bark, kontakt:   adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 533 327 058
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów do wglądu w dokumentację lub kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadań publicznych.
 6. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 3.

Do pobrania:

 1. Formularz oferty.
 2. Wykaz dostaw wraz z montażem urządzeń ( załącznik nr 2).
 3. Projekt Zagospodarowania Terenu pod Siłownię Zewnętrzną w ramach programu OSA Otwarte Strefy Aktywności.
 4. Wzór umowy.

 

         Informacja z otwarcia ofert.

         Wybór oferty (23.07.2019)